Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Leden 2017


nahoru

ADIKTOLOGIE


Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických determinant prostředí / řešitel projektu: Dagmar Dzúrová ; odborní spolupracovníci: Jan Spilková, Ladislav Csémy ; nositel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

adiktologie ; lékařská geografie ; uživatelé drog ; chování mladistvých ; hodnocení rizik ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; životní styl ; sociálně ekonomické faktory ; individualita ; problémové chování ; vystavení vlivu životního prostředí ; kvalita života ; kouření ; alkoholismus ; rodinné vztahy ; tolerance ; rizikové faktory ; primární prevence ; sociální prostředí ; sociologické faktory ; dítě ; mladiství ; epidemiologické studieNové drogy – analýza trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod / řešitel: Tomáš Zábranský ; spoluřešitel: Magdalena Kvíčalová ; nositelé: Univerzita Karlova v Praze – Praha 1, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

adiktologie ; epidemiologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : epidemiologie : prevence a kontrola ; drogy prodávané na ulici ; marketink ; snížení rizika poškození ; odpadní vody : analýza ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; internet ; epidemiologické metody ; uživatelé drog ; rizikové faktory ; chování při shánění drogy ; výzkum ; mezioborová komunikaceProgress on tobacco control in Europe : findings from the International Tobacco Control (ITC) Europe project / guest editors: Ann McNeill, Lorraine Craig, Marc C. Willemsen, Geoffrey T. Fong. — Oxford : Oxford University Press, 2012. — 48 stran : ilustrace, tabulky ; — (European journal of public health,; Volume 22, Supplement 1, 2012)

veřejné zdravotnictví ; adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola : terapie ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; kouření : zákonodárství a právo ; politika zdravotní – programy ; ukončení užívání tabáku ; zdraví – znalosti, postoje, praxeNekuřáctví – základní podmínka zdravých plic : jak přestat kouřit? / Eva Králíková. — Olomouc : Solen, s.r.o., [2010]. — 35 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87327-27-2

zdravotní výchova ; adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; kouření : patologie : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; ukončení užívání tabáku ; znečištění tabákovým kouřem : prevence a kontrola : zákonodárství a právo

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE


Mléko – přítel nebo nepřítel : jak postupovat při nesnášenlivosti mléka / Pavel Kohout, Jana Dostálová, Peter a Natália Szitányi, Lucie Růžičková. — 1. vydání. — Praha : Forsapi, [2016]. — 53 stran : tabulky ; — (Stručné informace pro pacienty ;; svazek 4) ISBN 978-80-87250-31-0

alergologie a imunologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alergie na mléko ; mléčné výrobky : škodlivé účinky ; mléko : škodlivé účinky ; laktasa : nedostatek ; nesnášenlivost laktózy ; dietoterapie

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Endometrióza a neplodnost : diagnóza, prevence, dieta, cvičení a relaxační terapie podle tradiční čínské medicíny : kniha pro ženy, které touží po miminku / Bob Flaws ; překlad: Ivana Dirk. — Praha : Anahita, 2016. — 121 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87740-12-5

gynekologie a porodnictví ; alternativní lékařství ; endometrióza : diagnóza : dietoterapie : prevence a kontrola : terapie ; lékařství čínské tradiční ; ženská infertilita : terapie ; komplementární terapie ; terapie cvičením ; relaxační terapieZdravie z prírody – Liečivé huby. — Bratislava : Herba, 2014. — 7 stran : ilustrace ; — (Liečivé rastliny,; Roč. 51, č. 3, príloha octóber 2014)

alternativní lékařství ; fytoterapie ; Basidiomycota ; Agaricales ; Lentinula ; fyziologie výživy : imunologie ; glukany ; aminokyseliny ; cytokiny ; imunomodulace ; pěstování plodin ; nutriční terapie

nahoru

ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Nebojte se přežít : příběhy pacientů z oddělení následné intenzivní péče / autorka Ivana Jarošová ; ilustrátorka Eliška Astlová. — Praha : Maxdorf s. r. o., [2016]. — 111 stran : ilustrace ; — (Mluv se mnou) ISBN 978-80-7345-521-7

humanitní vědy ; anesteziologie, resuscitace a intenzivní lékařství ; následná péče ; péče o pacienty v kritickém stavu ; literatura

nahoru

ANGIOLOGIE


Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v brněnské populaci – pilotní studie Kardiovize Brno 2030 / řešitel projektu: Jindřich Fiala ; člen řešitelského týmu: Ondřej Sochor, spoluřešítel projektu: Renáta Cífková ; nositelé: Fakultní nemocnice u sv. Anny, Thomayerova nemocnice. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

kardiologie ; angiologie ; kardiovaskulární nemoci : epidemiologie ; rizikové faktory ; ambulantní péče ; monitorování fyziologických funkcí ; biochemická analýza krve ; průzkumy a dotazníky ; průřezové studie ; prevalence19th Cardiovascular summit : April 22-25, 2014 : TCTAP 2014 : transcatheter ; cardiovascular ; therapeutics ; Asia Pacific : abstracts & cases. — New York : Elsevier, 2014. — 224 stran : ilustrace ; — (Journal of the American College of Cardiology,; Volume 63, no. 12, (Supplement S), Aprol 1, 2014)

kardiologie ; kardiochirurgie ; angiologie ; kardiovaskulární nemoci ; srdeční katetrizace ; srdce – implantace chlopenních protéz ; transkatetrální implantace aortální chlopně ; kardiochirurgické výkony ; cévní chirurgie2013 cardiovascular prevention guidelines. — New York : Elsevier, 2014. — 2890-3028 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of the American College of Cardiology,; Volume 63, no. 25, (Part B), July I, 2014)

kardiologie ; angiologie ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; preventivní lékařství ; obezita : prevence a kontrola ; nadváha : prevence a kontrola ; životní styl ; rizikové faktory ; HDL-cholesterol ; aterosklerotický plát ; ateroskleróza : prevence a kontrola

nahoru

BIOCHEMIE


Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie / Matej Kohutiar, Zuzana Chmátalová, Jan Illner, Tereza Popelková. — 2. přepracované a doplněné vydání. — Praha : Pro Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol vydala Fakultní nemocnice v Motole, 2016. — 252 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-87347-24-9

biochemie ; chemie, klinická chemie ; klinická chemie ; biochemieDegradační produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v toxikologii / řešitel projektu: Jaroslav Mráz ; spoluřešitel projektu: Igor Linhart ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; toxikologie ; preventivní medicína ; biologické markery : analýza : moč ; DNA addukty ; globiny : analýza : moč ; produkty rozkladu proteinů ; xenobiotika : metabolismus ; jedy : metabolismus ; preventivní lékařství ; modely u zvířat ; krysy ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrie

nahoru

BIOLOGIE


Molekulární a genetické biomarkery v patogenesi a resistenci karcinomu ovaria / řešitelé projektu: Marie Erlichová, Lukáš Rob, Pavel Vodička a kolektivy ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gynekologie a porodnictví ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; onkologie ; nádory vaječníků ; exprese genu ; variace (genetika) ; epigeneze genetická ; metylace DNA ; mikro RNA ; oprava chybného párování bází DNA ; exprese genu – regulace nádorová ; individualizovaná medicína ; kvalita života

nahoru

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA


Zdravotní tipy pro cestovatele : tyto rady Vám přináší Vaše centra Očkování a cestovní medicíny Avenier : bezpečná cesta začíná u nás!. — [Místo vydání není známé] : Avenier, [mezi 2010 a 2016]. — 24 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; cestovní a tropická medicína ; cestování ; imunizace ; infekční nemoci : epidemiologie : přenos ; zdravotní výchova ; poradenství

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE


Symposium on cutaneous T-cell lymphoma and related disorders / guest editors Bruce H. Thiers and John C. Maize. — Philadelphia : W. B. Saunders Company, [1985]. — xi stran, strany 561-789 : ilustrace, tabulky ; — (Dermatologic clinics,; Volume 3, number 4, October 1985)

dermatovenerologie ; kožní T-buněčný lymfomIncidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce : identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci = The incidence of neoplasms in patients after heart transplantation : identification of significant factors for use in secondary prevention / řešitel: Jana Hercogová ; spoluřešitelé: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský, Lenka Hoškova, Zuzana Sečníková, Martina Krásová ; nositelé. Institut klinické a experimentální mediciny, Nemocnice Na Bulovce, Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

onkologie ; kardiologie ; transplantologie ; dermatovenerologie ; transplantace srdce ; nádory kůže : sekundární ; incidence ; sekundární prevence ; imunosupresiva : toxicita ; inhibitory kalcineurinu : toxicita ; rizikové faktory ; retrospektivní studie ; prospektivní studie ; kohortové studieRizikové faktory komorbidit psoriázy využitelné v sekundární prevenci / řešitel: Zdeněk Šmerhovský ; spoluřešitel: Jana Hercogová ; nositelé Univerzita Karlova v Praze, Nemocnice Na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

dermatovenerologie ; psoriáza ; sekundární prevence ; rizikové faktory ; komorbidita ; metabolický syndrom ; ateroskleróza ; Crohnova nemoc ; ulcerózní kolitida ; celiakie ; depresivní poruchy ; studie případů a kontrol ; plošný screening ; ambulantní monitorováníDistribuce rizikových faktorů pro vznik maligního melanomu v české populaci a jejich aplikace do primární prevence = Distribution of melanoma risk factors in the Czech population and their introduction to primary prevention / řešitel (navrhovatel): Jana Hercogová ; spoluřešitelé: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský, Lucie Rajská, Anna Jiráková ; nositelé: Nemocnice Na Bulovce, Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

dermatovenerologie ; onkologie ; melanom : prevence a kontrola ; primární prevence ; rizikové faktory ; plošný screening ; časná detekce nádoru ; hodnocení rizik : klasifikace ; studie případů a kontrol

nahoru

DIABETOLOGIE


Clinical symposia 1992 annual / CIBA-GEIGY. — Summit : CIBA-GEIGY, [1993]. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; otorinolaryngologie ; pediatrie ; komplikace diabetu ; diabetická retinopatie ; oční hypertenze ; oční nemoci ; hluchota : diagnóza : terapie ; nemoc ; dítě ; lékařské ilustrace ; oftalmologieCo očekávat, když máte diabetes : 170 tipů, jak zvládnout život s diabetem : upraveno a aktualizováno pro Českou republiku / Americká diabetická asociace ; předmluva John Buse ; přeložila: Blanka Chocová. — Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. — 178 stran : tabulky ; — (Knihy Omega) ISBN 978-80-7390-507-1

diabetologie ; diabetes mellitus ; komplikace diabetu ; krevní glukosa ; rizikové faktory ; jídelníček ; hypoglykemikaDiabetická dieta / Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská. — [Praha] : Abbott Diabetes Care, Inc., [2013]. — 7 stran : ilustrace ;

diabetologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetes mellitus : dietoterapie ; diabetická dieta ; jídelníčekProč a jak pečovat o nohy, když mám diabetes / V. Fejfarová, A. Jirkovská, M. Kučerová, M. Křížová. — [Praha] : Abbott Diabetes Care, Inc., [mezi 2011 a 2016]. — 27 stran : ilustrace ;

diabetologie ; komplikace diabetu ; diabetická noha

nahoru

ENDOKRINOLOGIE


Identifikace potenciálních disruptorů endokrinního systému z předmětů běžného užívání / řešitel projektu: Marian Rucki ; odborní spolupracovníci řešitele projektu: Hana Bendová, Jitka Sosnovcová ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

chemie, klinická chemie ; endokrinologie ; receptory estrogenů ; chemické látky – účinky a užití ; kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou ; endokrinní disruptory ; reprodukční zdraví ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; bezpečnost potravin

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY


Sport a zážitková pedagogika 2016 : 3. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika : abstrakty = Sport and Experimental Pedagogy 2016 : 3rd Annual International Scientific Conference : abstracts / editors Markéta Švamberk Šauerová, Alena Malcová. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. — 39 stran ; ISBN 978-80-87723-28-9

pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; environmentální vědy ; sporty ; výchova, vzdělávání ; vyučovací postupy ; příroda ; kulturaFenomén technika / Josef Šmajs. — První vydání. — Brno : Doplněk, 2016. — 225 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7239-330-5

technika ; environmentální vědy ; humanitní vědy ; technologie ; filosofie ; bio-ontologie ; vojenská zařízení ; zemědělství ; informatika ; myšlení ; kultura

nahoru

EPIDEMIOLOGIE


Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad / řešitel: Eva Mrázková ; spoluřešitel: Pavlína Plevová ; Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

otorinolaryngologie ; genetika, lékařská genetika ; epidemiologie ; poruchy sluchu : epidemiologie : genetika : prevence a kontrola ; genetická predispozice k nemoci ; plošný screening ; genetické poradenství ; průzkumy a dotazníky ; audiometrie ; molekulární biologie ; molekulární epidemiologie ; pozorování ; průřezové studie ; epidemiologické studieEpidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby / hlavní řešitel Vladimír Janout ; spoluřešitel Omar Šerý ; nositel: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; epidemiologie ; genetika, lékařská genetika ; Alzheimerova nemoc : epidemiologie : genetika ; rizikové faktory ; primární prevence ; sekundární prevence ; genetická predispozice k nemoci ; studie případů a kontrol ; ústní sliznice ; apolipoproteiny E : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; DNA restringující enzymy ; epidemiologické studie ; molekulární biologie ; polymorfismus genetický ; životní styl ; průzkumy a dotazníky ; časná diagnóza ; hodnocení rizikNové drogy – analýza trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod / řešitel: Tomáš Zábranský ; spoluřešitel: Magdalena Kvíčalová ; nositelé: Univerzita Karlova v Praze – Praha 1, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

adiktologie ; epidemiologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : epidemiologie : prevence a kontrola ; drogy prodávané na ulici ; marketink ; snížení rizika poškození ; odpadní vody : analýza ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; internet ; epidemiologické metody ; uživatelé drog ; rizikové faktory ; chování při shánění drogy ; výzkum ; mezioborová komunikace

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Systémová enzymoterapie (SET) pro praxi / kolektiv autorů. — Průhonice : Mucos, 2008. — 128 stran : ilustrace (převážně barevné) ;

farmacie a farmakologie ; enzymová terapie ; zánět : farmakoterapie ; enzymy : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; hydrolázy : aplikace a dávkování : terapeutické užití19th Interdisciplinary toxicological conference : The High Tatras, Slovakia, Stará Lesná – Hotel Academia, September 24-26, 2014 : programme & abstracts / editors Jana Navarová, Helena Kanďárová, Mojmír Mach. — Bratislava : SETOX : 2014. — 93 stran : ilustrace ; — (Interdisciplinary toxicology,; Volume 7, Supplement 1, 2014)

toxikologie ; farmacie a farmakologie ; ekotoxikologie ; pracovní expozice ; imunotoxiny ; xenobiotika ; toxikologie : metody ; chemické bojové látky ; nežádoucí účinky léčiv ; nemoci přenášené potravou ; cytotoxiny ; karcinogeny ; poškození DNA

nahoru

FYZIOLOGIE


Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu / Jarmila Čápová. — Vydání první. — Ostrava : Repronis s.r.o., 2016. — 198 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7329-418-2

fyziologie ; posturální rovnováha ; vývojová biologie ; neurofyziologie ; poruchy motorických dovedností ; neurorehabilitacePatofyziologie v obrazech / Monika Pávková Goldbergová a kol.. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 2016. — 186 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-8323-3

patologie ; fyziologie ; patologie ; fyziologie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


Molekulární a genetické biomarkery v patogenesi a resistenci karcinomu ovaria / řešitelé projektu: Marie Erlichová, Lukáš Rob, Pavel Vodička a kolektivy ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gynekologie a porodnictví ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; onkologie ; nádory vaječníků ; exprese genu ; variace (genetika) ; epigeneze genetická ; metylace DNA ; mikro RNA ; oprava chybného párování bází DNA ; exprese genu – regulace nádorová ; individualizovaná medicína ; kvalita životaEpidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby / hlavní řešitel Vladimír Janout ; spoluřešitel Omar Šerý ; nositel: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; epidemiologie ; genetika, lékařská genetika ; Alzheimerova nemoc : epidemiologie : genetika ; rizikové faktory ; primární prevence ; sekundární prevence ; genetická predispozice k nemoci ; studie případů a kontrol ; ústní sliznice ; apolipoproteiny E : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; DNA restringující enzymy ; epidemiologické studie ; molekulární biologie ; polymorfismus genetický ; životní styl ; průzkumy a dotazníky ; časná diagnóza ; hodnocení rizikEpidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad / řešitel: Eva Mrázková ; spoluřešitel: Pavlína Plevová ; Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

otorinolaryngologie ; genetika, lékařská genetika ; epidemiologie ; poruchy sluchu : epidemiologie : genetika : prevence a kontrola ; genetická predispozice k nemoci ; plošný screening ; genetické poradenství ; průzkumy a dotazníky ; audiometrie ; molekulární biologie ; molekulární epidemiologie ; pozorování ; průřezové studie ; epidemiologické studie

nahoru

GERIATRIE


Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí / řešitel: Miloslav Kopeček ; nositel: Národní ústav duševního zdraví. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

geriatrie ; demence ; časná diagnóza ; plošný screening ; sociální determinanty zdraví ; zdraví ; kvalita života ; kognice ; stárnutí ; průřezové studie ; longitudinální studie

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


Endometrióza a neplodnost : diagnóza, prevence, dieta, cvičení a relaxační terapie podle tradiční čínské medicíny : kniha pro ženy, které touží po miminku / Bob Flaws ; překlad: Ivana Dirk. — Praha : Anahita, 2016. — 121 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87740-12-5

gynekologie a porodnictví ; alternativní lékařství ; endometrióza : diagnóza : dietoterapie : prevence a kontrola : terapie ; lékařství čínské tradiční ; ženská infertilita : terapie ; komplementární terapie ; terapie cvičením ; relaxační terapieMolekulární a genetické biomarkery v patogenesi a resistenci karcinomu ovaria / řešitelé projektu: Marie Erlichová, Lukáš Rob, Pavel Vodička a kolektivy ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gynekologie a porodnictví ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; onkologie ; nádory vaječníků ; exprese genu ; variace (genetika) ; epigeneze genetická ; metylace DNA ; mikro RNA ; oprava chybného párování bází DNA ; exprese genu – regulace nádorová ; individualizovaná medicína ; kvalita života

nahoru

HEPATOLOGIE


Expert perspectives on evidence-based treatment planning for patients with hepatocellular carcinoma / Jorge Marrero, Mary A. Maluccio, Heather McCurdy, Ghassan K. Abou-Alfa. — Tampa : Moffitt Cancer Center, 2014. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; — (Cancer control,; Vol. 21, no. 2, April 2014 Supplement)

onkologie ; hepatologie ; hepatocelulární karcinom : terapie ; medicína založená na důkazech ; časná detekce nádoru ; surveillance populace ; staging nádorů ; studie případů a kontrol ; péče o pacienty – plánování ; mezioborová komunikace

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY


Fenomén technika / Josef Šmajs. — První vydání. — Brno : Doplněk, 2016. — 225 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7239-330-5

technika ; environmentální vědy ; humanitní vědy ; technologie ; filosofie ; bio-ontologie ; vojenská zařízení ; zemědělství ; informatika ; myšlení ; kulturaČeské kružítko : sloupky z Reflexu / Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — 241 stran ; ISBN 978-80-7492-272-5

sociologie ; humanitní vědy ; sociální problémy ; veřejná politika ; veřejné zdravotnické služby ; psychiatrie ; lékaři ; literaturaNebojte se přežít : příběhy pacientů z oddělení následné intenzivní péče / autorka Ivana Jarošová ; ilustrátorka Eliška Astlová. — Praha : Maxdorf s. r. o., [2016]. — 111 stran : ilustrace ; — (Mluv se mnou) ISBN 978-80-7345-521-7

humanitní vědy ; anesteziologie, resuscitace a intenzivní lékařství ; následná péče ; péče o pacienty v kritickém stavu ; literatura

nahoru

HYGIENA


Identifikace zdravotních rizik z potravinářských obalů na bázi papíru a lepenky / řešitel: Kristina Kejlová ; spoluřešitel: Jaroslav Dobiáš ; členové řešitelského týmu: Dagmar Jírová, Jitka Sosnovcová, Lenka Votavová, Aleš Rajchl ; nositelé: Státní zdravotní ústav Praha, Vysoka škola chemicko-technologícká. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

zemědělství a potravinářství ; toxikologie ; chemie, klinická chemie ; hygiena ; potraviny – zásobování ; obal výrobků ; papír ; potraviny – balení ; kontaminace potravin ; ochrana spotřebitele ; toxikologie ; biologický pokus ; plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; hodnocení rizik ; xenobiotika : analýza ; bezpečnost potravin

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE


Identifikace zdravotních rizik z potravinářských obalů na bázi papíru a lepenky / řešitel: Kristina Kejlová ; spoluřešitel: Jaroslav Dobiáš ; členové řešitelského týmu: Dagmar Jírová, Jitka Sosnovcová, Lenka Votavová, Aleš Rajchl ; nositelé: Státní zdravotní ústav Praha, Vysoka škola chemicko-technologícká. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

zemědělství a potravinářství ; toxikologie ; chemie, klinická chemie ; hygiena ; potraviny – zásobování ; obal výrobků ; papír ; potraviny – balení ; kontaminace potravin ; ochrana spotřebitele ; toxikologie ; biologický pokus ; plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; hodnocení rizik ; xenobiotika : analýza ; bezpečnost potravinIdentifikace potenciálních disruptorů endokrinního systému z předmětů běžného užívání / řešitel projektu: Marian Rucki ; odborní spolupracovníci řešitele projektu: Hana Bendová, Jitka Sosnovcová ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

chemie, klinická chemie ; endokrinologie ; receptory estrogenů ; chemické látky – účinky a užití ; kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou ; endokrinní disruptory ; reprodukční zdraví ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; bezpečnost potravinPraktická cvičení z lékařské chemie a biochemie / Matej Kohutiar, Zuzana Chmátalová, Jan Illner, Tereza Popelková. — 2. přepracované a doplněné vydání. — Praha : Pro Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol vydala Fakultní nemocnice v Motole, 2016. — 252 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-87347-24-9

biochemie ; chemie, klinická chemie ; klinická chemie ; biochemiePřehled laboratorních vyšetření / Jaroslav Peprla, Pavel Kuklínek. — Brno : Ami studio, 1995. — 231 stran ;

chemie, klinická chemie ; klinické laboratorní techniky ; diagnostické techniky a postupy

nahoru

CHIRURGIE


Campbell’s operative orthopaedics / Frederick M. Azar, James H. Beaty, S. Terry Canale ; editorial assistance Kay Daugherty and Linda Jones ; graphic assistance Shawn Maxey. — Thirteenth edition. — Philadelphia : Elsevier, [2017]. — 4 svazky : ilustrace ; ISBN 978-0-323-37462-0

ortopedie ; chirurgie ; chirurgie operační ; ortopedické výkony ; ortopedieDruhá česko-moravská chirurgická kuchařka, aneb, Jak to dělám já : (chirurgové sobě) / Ivan Čapov et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — 171 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7492-278-7

zájmy a záliby ; chirurgie ; vaření ; lékaři ; chirurgieZlomeniny proximálního femuru : komplexní péče o pacienta / Martin Sedlář a kolektiv: Aleš Linhart, Josef Závada, František Novák, Jana Podzimková, Martin Válek. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-518-7

traumatologie ; chirurgie ; ortopedie ; fraktury femuru : chirurgie ; komplexní zdravotní péče

nahoru

KARDIOCHIRURGIE


19th Cardiovascular summit : April 22-25, 2014 : TCTAP 2014 : transcatheter ; cardiovascular ; therapeutics ; Asia Pacific : abstracts & cases. — New York : Elsevier, 2014. — 224 stran : ilustrace ; — (Journal of the American College of Cardiology,; Volume 63, no. 12, (Supplement S), Aprol 1, 2014)

kardiologie ; kardiochirurgie ; angiologie ; kardiovaskulární nemoci ; srdeční katetrizace ; srdce – implantace chlopenních protéz ; transkatetrální implantace aortální chlopně ; kardiochirurgické výkony ; cévní chirurgie

nahoru

KARDIOLOGIE


2013 cardiovascular prevention guidelines. — New York : Elsevier, 2014. — 2890-3028 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of the American College of Cardiology,; Volume 63, no. 25, (Part B), July I, 2014)

kardiologie ; angiologie ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; preventivní lékařství ; obezita : prevence a kontrola ; nadváha : prevence a kontrola ; životní styl ; rizikové faktory ; HDL-cholesterol ; aterosklerotický plát ; ateroskleróza : prevence a kontrola19th Cardiovascular summit : April 22-25, 2014 : TCTAP 2014 : transcatheter ; cardiovascular ; therapeutics ; Asia Pacific : abstracts & cases. — New York : Elsevier, 2014. — 224 stran : ilustrace ; — (Journal of the American College of Cardiology,; Volume 63, no. 12, (Supplement S), Aprol 1, 2014)

kardiologie ; kardiochirurgie ; angiologie ; kardiovaskulární nemoci ; srdeční katetrizace ; srdce – implantace chlopenních protéz ; transkatetrální implantace aortální chlopně ; kardiochirurgické výkony ; cévní chirurgieVýskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v brněnské populaci – pilotní studie Kardiovize Brno 2030 / řešitel projektu: Jindřich Fiala ; člen řešitelského týmu: Ondřej Sochor, spoluřešítel projektu: Renáta Cífková ; nositelé: Fakultní nemocnice u sv. Anny, Thomayerova nemocnice. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

kardiologie ; angiologie ; kardiovaskulární nemoci : epidemiologie ; rizikové faktory ; ambulantní péče ; monitorování fyziologických funkcí ; biochemická analýza krve ; průzkumy a dotazníky ; průřezové studie ; prevalenceIncidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce : identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci = The incidence of neoplasms in patients after heart transplantation : identification of significant factors for use in secondary prevention / řešitel: Jana Hercogová ; spoluřešitelé: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský, Lenka Hoškova, Zuzana Sečníková, Martina Krásová ; nositelé. Institut klinické a experimentální mediciny, Nemocnice Na Bulovce, Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

onkologie ; kardiologie ; transplantologie ; dermatovenerologie ; transplantace srdce ; nádory kůže : sekundární ; incidence ; sekundární prevence ; imunosupresiva : toxicita ; inhibitory kalcineurinu : toxicita ; rizikové faktory ; retrospektivní studie ; prospektivní studie ; kohortové studie

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


3. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách : kazuistiky : 7. november 2014 ; Austria Trend Hotel, Bratislava / prezident kongresu László Kovács ; spracovala spoločnosť Solen, s.r.o.. — Bratislava : Solen, 2014. — 34 stran ; — (Via practica. Suplement,; Supplement 2 2014; 11(52))

lékařství ; vzácné nemoci ; kazuistický přístup

nahoru

NEUROLOGIE


Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby / hlavní řešitel Vladimír Janout ; spoluřešitel Omar Šerý ; nositel: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; epidemiologie ; genetika, lékařská genetika ; Alzheimerova nemoc : epidemiologie : genetika ; rizikové faktory ; primární prevence ; sekundární prevence ; genetická predispozice k nemoci ; studie případů a kontrol ; ústní sliznice ; apolipoproteiny E : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; DNA restringující enzymy ; epidemiologické studie ; molekulární biologie ; polymorfismus genetický ; životní styl ; průzkumy a dotazníky ; časná diagnóza ; hodnocení rizikSoučasné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou / editorka publikace: Lucie Suchá ; autoři textů: Lucie Dostálová, Ota Gál, Alena Hagarová, Michaela Havlíčková, Eva Havrdová, Daniela Hillayová, Martina Hoskovcová, Markéta Hrušková, Dana Chmelařová, Aleš Kavka, Tereza Krejsková, Martin Kysilko, Renata Malinová, Lenka Mrázková, Klára Novotná, Lucie Suchá, Jaroslav Sýba, Tereza Školníková, Jana Tomanová. — Olomouc : Solen, s.r.o., [2016]. — 101 stran : barevné ilustrace, portréty ; — (Neurologie pro praxi ;; Supplementum, 2016) ISBN 978-80-7471-172-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; roztroušená skleróza : rehabilitace ; rehabilitace : trendy ; fyzioterapie (techniky) ; medicína založená na důkazech ; terapie prací ; kognice

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Diabetická dieta / Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská. — [Praha] : Abbott Diabetes Care, Inc., [2013]. — 7 stran : ilustrace ;

diabetologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetes mellitus : dietoterapie ; diabetická dieta ; jídelníčekMléko – přítel nebo nepřítel : jak postupovat při nesnášenlivosti mléka / Pavel Kohout, Jana Dostálová, Peter a Natália Szitányi, Lucie Růžičková. — 1. vydání. — Praha : Forsapi, [2016]. — 53 stran : tabulky ; — (Stručné informace pro pacienty ;; svazek 4) ISBN 978-80-87250-31-0

alergologie a imunologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alergie na mléko ; mléčné výrobky : škodlivé účinky ; mléko : škodlivé účinky ; laktasa : nedostatek ; nesnášenlivost laktózy ; dietoterapieTučné superpotraviny a oleje : skutečný význam cholesterolu, prospěšné máslo, maso, kakao a kokosový olej, magie tuků omega 3 – 6 – 9, nebezpečí nízkotučné stravy / David Frej. — Praha : Eminent, 2016. — 303 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7281-512-8

zemědělství a potravinářství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy ; oleje ; tuky ; cholesterol ; kyseliny mastné omega-3 ; kyseliny mastné omega-6 ; dieta s omezením tuků : škodlivé účinky ; zdravé chováníZdravie z prírody – Potrebujeme výživové doplnky?. — Bratislava : Herba, 2014. — 7 stran : ilustrace ; — (Liečivé rastliny,; Roč. 51, č. 2, príloha octóber 2014)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; potravní doplňky ; fyziologie výživy ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy v těhotenství ; rostliny léčivé ; fytoterapie ; interakce mezi potravou a léky

nahoru

OBEZITOLOGIE


Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardimetabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů / řešitel projektu Hana Zamrazilová – hlavní řešitelka ; nositel: Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; obezitologie ; obezita abdominální ; nadváha ; rizikové faktory ; metabolický syndrom ; hmotnostní úbytek ; hodnocení rizik ; kardiovaskulární nemoci ; nemoci srdce ; adipokiny ; chování při jídle ; životní styl ; pohybová aktivita ; adenovirové infekce : imunologie ; mladiství

nahoru

OFTALMOLOGIE


Clinical symposia 1992 annual / CIBA-GEIGY. — Summit : CIBA-GEIGY, [1993]. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; otorinolaryngologie ; pediatrie ; komplikace diabetu ; diabetická retinopatie ; oční hypertenze ; oční nemoci ; hluchota : diagnóza : terapie ; nemoc ; dítě ; lékařské ilustrace ; oftalmologieOční lékařství pro studenty oboru zubní lékařství / Veronika Matušková, Eva Vlková, Hana Došková. — První vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2016. — 51 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-8408-7

oftalmologie ; oční nemoci : diagnóza : klasifikace : terapie

nahoru

ONKOLOGIE


Molekulární a genetické biomarkery v patogenesi a resistenci karcinomu ovaria / řešitelé projektu: Marie Erlichová, Lukáš Rob, Pavel Vodička a kolektivy ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

gynekologie a porodnictví ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; onkologie ; nádory vaječníků ; exprese genu ; variace (genetika) ; epigeneze genetická ; metylace DNA ; mikro RNA ; oprava chybného párování bází DNA ; exprese genu – regulace nádorová ; individualizovaná medicína ; kvalita životaIncidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce : identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci = The incidence of neoplasms in patients after heart transplantation : identification of significant factors for use in secondary prevention / řešitel: Jana Hercogová ; spoluřešitelé: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský, Lenka Hoškova, Zuzana Sečníková, Martina Krásová ; nositelé. Institut klinické a experimentální mediciny, Nemocnice Na Bulovce, Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

onkologie ; kardiologie ; transplantologie ; dermatovenerologie ; transplantace srdce ; nádory kůže : sekundární ; incidence ; sekundární prevence ; imunosupresiva : toxicita ; inhibitory kalcineurinu : toxicita ; rizikové faktory ; retrospektivní studie ; prospektivní studie ; kohortové studieDistribuce rizikových faktorů pro vznik maligního melanomu v české populaci a jejich aplikace do primární prevence = Distribution of melanoma risk factors in the Czech population and their introduction to primary prevention / řešitel (navrhovatel): Jana Hercogová ; spoluřešitelé: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský, Lucie Rajská, Anna Jiráková ; nositelé: Nemocnice Na Bulovce, Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

dermatovenerologie ; onkologie ; melanom : prevence a kontrola ; primární prevence ; rizikové faktory ; plošný screening ; časná detekce nádoru ; hodnocení rizik : klasifikace ; studie případů a kontrolExpert perspectives on evidence-based treatment planning for patients with hepatocellular carcinoma / Jorge Marrero, Mary A. Maluccio, Heather McCurdy, Ghassan K. Abou-Alfa. — Tampa : Moffitt Cancer Center, 2014. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; — (Cancer control,; Vol. 21, no. 2, April 2014 Supplement)

onkologie ; hepatologie ; hepatocelulární karcinom : terapie ; medicína založená na důkazech ; časná detekce nádoru ; surveillance populace ; staging nádorů ; studie případů a kontrol ; péče o pacienty – plánování ; mezioborová komunikace

nahoru

ORTOPEDIE


It takes a team – The 2013 Boston marathon : preparing for and recovering from a mass-casualty event : a special report from the Journal of bone & joint surgery and the Journal of orthopaedic & sports physical therapy / Lloyd Resnick, author. — Boston : Journal of Bone and Joint Surgery, 2014. — 56 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of bone and joint surgery. American volume,; Volume 96A, March 2014)

urgentní lékařství ; tělovýchovné lékařství ; ortopedie ; běh ; sportovní úrazy ; urgentní lékařství ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky)Campbell’s operative orthopaedics / Frederick M. Azar, James H. Beaty, S. Terry Canale ; editorial assistance Kay Daugherty and Linda Jones ; graphic assistance Shawn Maxey. — Thirteenth edition. — Philadelphia : Elsevier, [2017]. — 4 svazky : ilustrace ; ISBN 978-0-323-37462-0

ortopedie ; chirurgie ; chirurgie operační ; ortopedické výkony ; ortopedieZlomeniny proximálního femuru : komplexní péče o pacienta / Martin Sedlář a kolektiv: Aleš Linhart, Josef Závada, František Novák, Jana Podzimková, Martin Válek. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-518-7

traumatologie ; chirurgie ; ortopedie ; fraktury femuru : chirurgie ; komplexní zdravotní péčeArtroskopie kyčelního kloubu / Petr Zeman a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 263 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-510-1

ortopedie ; kyčelní kloub ; artroskopieOdhojování tělních implantátů v důsledku intolerance kovů / řešitel: Štěpán Podzimek ; nositel: Všeobecná fakultní nemocnice. — 2 svazky : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

ortopedie ; traumatologie ; protézy a implantáty : škodlivé účinky ; biokompatibilní materiály : škodlivé účinky ; rizikové faktory ; kovy : imunologie : škodlivé účinky ; titan : imunologie : škodlivé účinky ; biologické markery : analýza ; selhání protézy

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE


Clinical symposia 1992 annual / CIBA-GEIGY. — Summit : CIBA-GEIGY, [1993]. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; otorinolaryngologie ; pediatrie ; komplikace diabetu ; diabetická retinopatie ; oční hypertenze ; oční nemoci ; hluchota : diagnóza : terapie ; nemoc ; dítě ; lékařské ilustrace ; oftalmologieEpidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad / řešitel: Eva Mrázková ; spoluřešitel: Pavlína Plevová ; Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

otorinolaryngologie ; genetika, lékařská genetika ; epidemiologie ; poruchy sluchu : epidemiologie : genetika : prevence a kontrola ; genetická predispozice k nemoci ; plošný screening ; genetické poradenství ; průzkumy a dotazníky ; audiometrie ; molekulární biologie ; molekulární epidemiologie ; pozorování ; průřezové studie ; epidemiologické studie

nahoru

PATOLOGIE


Patofyziologie v obrazech / Monika Pávková Goldbergová a kol.. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 2016. — 186 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-8323-3

patologie ; fyziologie ; patologie ; fyziologie

nahoru

PEDAGOGIKA


Dvojčata / Klára Vítková Rulíková. — 2. rozšířené vydání. — Brno : CPress, 2016. — 192 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-1346-2

pediatrie ; pedagogika ; dvojčata ; děti z vícečetných porodů ; péče o kojence ; péče o dítě ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; kojení ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy dětí ; sourozenecké vztahy ; rodinné vztahySport a zážitková pedagogika 2016 : 3. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika : abstrakty = Sport and Experimental Pedagogy 2016 : 3rd Annual International Scientific Conference : abstracts / editors Markéta Švamberk Šauerová, Alena Malcová. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. — 39 stran ; ISBN 978-80-87723-28-9

pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; environmentální vědy ; sporty ; výchova, vzdělávání ; vyučovací postupy ; příroda ; kulturaMarťan na hřišti : jak porozumět žákům s Aspergerovým syndromem / Clare Sainsburyová ; z anglického originálu přeložila Petra Diestlerová. — Vydání první. — [Praha] : Pasparta, 2016. — 132 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-905993-8-3

pedagogika ; pediatrie ; pervazivní vývojové poruchy u dětí ; Aspergerův syndrom ; výchova speciální ; sociální problémy ; chování dětí ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; dětská psychologie ; autistická porucha

nahoru

PEDIATRIE


Marťan na hřišti : jak porozumět žákům s Aspergerovým syndromem / Clare Sainsburyová ; z anglického originálu přeložila Petra Diestlerová. — Vydání první. — [Praha] : Pasparta, 2016. — 132 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-905993-8-3

pedagogika ; pediatrie ; pervazivní vývojové poruchy u dětí ; Aspergerův syndrom ; výchova speciální ; sociální problémy ; chování dětí ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; dětská psychologie ; autistická poruchaDvojčata / Klára Vítková Rulíková. — 2. rozšířené vydání. — Brno : CPress, 2016. — 192 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-1346-2

pediatrie ; pedagogika ; dvojčata ; děti z vícečetných porodů ; péče o kojence ; péče o dítě ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; kojení ; fyziologie výživy kojenců ; fyziologie výživy dětí ; sourozenecké vztahy ; rodinné vztahyVlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardimetabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů / řešitel projektu Hana Zamrazilová – hlavní řešitelka ; nositel: Endokrinologický ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; obezitologie ; obezita abdominální ; nadváha ; rizikové faktory ; metabolický syndrom ; hmotnostní úbytek ; hodnocení rizik ; kardiovaskulární nemoci ; nemoci srdce ; adipokiny ; chování při jídle ; životní styl ; pohybová aktivita ; adenovirové infekce : imunologie ; mladistvíClinical symposia 1992 annual / CIBA-GEIGY. — Summit : CIBA-GEIGY, [1993]. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; otorinolaryngologie ; pediatrie ; komplikace diabetu ; diabetická retinopatie ; oční hypertenze ; oční nemoci ; hluchota : diagnóza : terapie ; nemoc ; dítě ; lékařské ilustrace ; oftalmologie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE


Tuberkulóza / Jiří Homolka. — 5., upravené vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — 76 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-3476-0

pneumologie a ftizeologie ; tuberkulóza : diagnóza : farmakoterapie : klasifikace ; mykobakteriózy

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Zdravotnické právo / Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. — 850 stran ; ISBN 978-80-7552-321-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; právní vědy

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA


Degradační produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v toxikologii / řešitel projektu: Jaroslav Mráz ; spoluřešitel projektu: Igor Linhart ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; toxikologie ; preventivní medicína ; biologické markery : analýza : moč ; DNA addukty ; globiny : analýza : moč ; produkty rozkladu proteinů ; xenobiotika : metabolismus ; jedy : metabolismus ; preventivní lékařství ; modely u zvířat ; krysy ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrieZdravotní tipy pro cestovatele : tyto rady Vám přináší Vaše centra Očkování a cestovní medicíny Avenier : bezpečná cesta začíná u nás!. — [Místo vydání není známé] : Avenier, [mezi 2010 a 2016]. — 24 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; cestovní a tropická medicína ; cestování ; imunizace ; infekční nemoci : epidemiologie : přenos ; zdravotní výchova ; poradenství

nahoru

PSYCHIATRIE


Schizofrenie : jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století / Lucie Bankovská Motlová, Filip Španiel. — 3., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2017. — 157 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-204-4287-1

psychiatrie ; schizofrenie : diagnóza : terapie ; kvalita života ; antipsychotika ; psychoterapie ; recidiva ; sekundární prevence

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě = Acta facultatis paedagogicae Ostraviensis. redaktor J. Rychnovský ; vědecký redaktor M. Myška. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967. — 108 stran : ilustrace, tabulky ;

psychologie, klinická psychologie ; vývojová psychologiePsychologie celoživotního vývoje / Marek Blatný (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 290 stran : tabulky ; ISBN 978-80-246-3462-3

psychologie, klinická psychologie ; rozvoj osobnosti ; psychologie ; vývojová psychologie

nahoru

RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY


PET/MR Imaging : potential clinical and research applications / guest editors: Johannes Czernin, David Townsend, and Markus Schwaiger. — Reston : SNMMI, 2014. — 62 stran : ilustrace ; — (The journal of nuclear medicine,; Vol. 55, Supplement 2, June 2014)

radiologie a zobrazovací metody ; nukleární lékařství ; pozitronová emisní tomografie ; magnetická rezonanční tomografie ; multimodální zobrazování ; radiační onkologie ; diagnostické techniky neurologické ; diagnostické techniky kardiovaskulární ; pediatrie ; diagnostické zobrazování

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou / editorka publikace: Lucie Suchá ; autoři textů: Lucie Dostálová, Ota Gál, Alena Hagarová, Michaela Havlíčková, Eva Havrdová, Daniela Hillayová, Martina Hoskovcová, Markéta Hrušková, Dana Chmelařová, Aleš Kavka, Tereza Krejsková, Martin Kysilko, Renata Malinová, Lenka Mrázková, Klára Novotná, Lucie Suchá, Jaroslav Sýba, Tereza Školníková, Jana Tomanová. — Olomouc : Solen, s.r.o., [2016]. — 101 stran : barevné ilustrace, portréty ; — (Neurologie pro praxi ;; Supplementum, 2016) ISBN 978-80-7471-172-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; roztroušená skleróza : rehabilitace ; rehabilitace : trendy ; fyzioterapie (techniky) ; medicína založená na důkazech ; terapie prací ; kognice

nahoru

SOCIOLOGIE


České kružítko : sloupky z Reflexu / Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — 241 stran ; ISBN 978-80-7492-272-5

sociologie ; humanitní vědy ; sociální problémy ; veřejná politika ; veřejné zdravotnické služby ; psychiatrie ; lékaři ; literatura

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ


Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminalistické antropologie / Cesare Lombroso ; z italského originálu Le piu recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropologia criminale … přeložila Hana Kniežová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 524 stran : ilustrace, faksimile, portréty ; — (Europa ;; Sv. 52) ISBN 978-80-200-2604-0

soudní vědy ; soudní antropologie ; soudní psychiatrie ; soudní lékařství

nahoru

TECHNIKA


Fenomén technika / Josef Šmajs. — První vydání. — Brno : Doplněk, 2016. — 225 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7239-330-5

technika ; environmentální vědy ; humanitní vědy ; technologie ; filosofie ; bio-ontologie ; vojenská zařízení ; zemědělství ; informatika ; myšlení ; kultura

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ


Gymnastika pro každý den / Bohumil Kos, Jiří Štěpnička ; předmluva: Ladislav Serbus ; obrázky: Draha Horáková ; foto: Milan Wágner. — První vydání. — Praha : Olympia, 1980. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sport a zdraví)

tělovýchovné lékařství ; zájmy a záliby ; cvičení ; gymnastika ; zdravíIt takes a team – The 2013 Boston marathon : preparing for and recovering from a mass-casualty event : a special report from the Journal of bone & joint surgery and the Journal of orthopaedic & sports physical therapy / Lloyd Resnick, author. — Boston : Journal of Bone and Joint Surgery, 2014. — 56 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of bone and joint surgery. American volume,; Volume 96A, March 2014)

urgentní lékařství ; tělovýchovné lékařství ; ortopedie ; běh ; sportovní úrazy ; urgentní lékařství ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky)Sport a zážitková pedagogika 2016 : 3. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika : abstrakty = Sport and Experimental Pedagogy 2016 : 3rd Annual International Scientific Conference : abstracts / editors Markéta Švamberk Šauerová, Alena Malcová. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. — 39 stran ; ISBN 978-80-87723-28-9

pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; environmentální vědy ; sporty ; výchova, vzdělávání ; vyučovací postupy ; příroda ; kultura

nahoru

TOXIKOLOGIE


19th Interdisciplinary toxicological conference : The High Tatras, Slovakia, Stará Lesná – Hotel Academia, September 24-26, 2014 : programme & abstracts / editors Jana Navarová, Helena Kanďárová, Mojmír Mach. — Bratislava : SETOX : 2014. — 93 stran : ilustrace ; — (Interdisciplinary toxicology,; Volume 7, Supplement 1, 2014)

toxikologie ; farmacie a farmakologie ; ekotoxikologie ; pracovní expozice ; imunotoxiny ; xenobiotika ; toxikologie : metody ; chemické bojové látky ; nežádoucí účinky léčiv ; nemoci přenášené potravou ; cytotoxiny ; karcinogeny ; poškození DNADegradační produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v toxikologii / řešitel projektu: Jaroslav Mráz ; spoluřešitel projektu: Igor Linhart ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; toxikologie ; preventivní medicína ; biologické markery : analýza : moč ; DNA addukty ; globiny : analýza : moč ; produkty rozkladu proteinů ; xenobiotika : metabolismus ; jedy : metabolismus ; preventivní lékařství ; modely u zvířat ; krysy ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrieIdentifikace zdravotních rizik z potravinářských obalů na bázi papíru a lepenky / řešitel: Kristina Kejlová ; spoluřešitel: Jaroslav Dobiáš ; členové řešitelského týmu: Dagmar Jírová, Jitka Sosnovcová, Lenka Votavová, Aleš Rajchl ; nositelé: Státní zdravotní ústav Praha, Vysoka škola chemicko-technologícká. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

zemědělství a potravinářství ; toxikologie ; chemie, klinická chemie ; hygiena ; potraviny – zásobování ; obal výrobků ; papír ; potraviny – balení ; kontaminace potravin ; ochrana spotřebitele ; toxikologie ; biologický pokus ; plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; hodnocení rizik ; xenobiotika : analýza ; bezpečnost potravinNanotechnologie a zdravotní rizika pro spotřebitele / řešitel: Dagmar Jírová ; spoluřešitel: Hana Kolářová ; členové řešitelského týmu: Kristina Kejlová, Marie Ehrlichová, Kateřina Tománková ; nositelé: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Palackého. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; nanotechnologie ; nanočástice ; zdravotní stav – ukazatelé ; testy mutagenity ; imunotoxiny ; tkáně ; ekotoxikologie ; ochrana spotřebitele ; kosmetické přípravky : škodlivé účinky ; biologické markery ; molekulární biologie ; toxikologie

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE


Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce : identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci = The incidence of neoplasms in patients after heart transplantation : identification of significant factors for use in secondary prevention / řešitel: Jana Hercogová ; spoluřešitelé: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský, Lenka Hoškova, Zuzana Sečníková, Martina Krásová ; nositelé. Institut klinické a experimentální mediciny, Nemocnice Na Bulovce, Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

onkologie ; kardiologie ; transplantologie ; dermatovenerologie ; transplantace srdce ; nádory kůže : sekundární ; incidence ; sekundární prevence ; imunosupresiva : toxicita ; inhibitory kalcineurinu : toxicita ; rizikové faktory ; retrospektivní studie ; prospektivní studie ; kohortové studie

nahoru

TRAUMATOLOGIE


Odhojování tělních implantátů v důsledku intolerance kovů / řešitel: Štěpán Podzimek ; nositel: Všeobecná fakultní nemocnice. — 2 svazky : ilustrace ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

ortopedie ; traumatologie ; protézy a implantáty : škodlivé účinky ; biokompatibilní materiály : škodlivé účinky ; rizikové faktory ; kovy : imunologie : škodlivé účinky ; titan : imunologie : škodlivé účinky ; biologické markery : analýza ; selhání protézyZlomeniny proximálního femuru : komplexní péče o pacienta / Martin Sedlář a kolektiv: Aleš Linhart, Josef Závada, František Novák, Jana Podzimková, Martin Válek. — Praha : Maxdorf, [2017]. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-518-7

traumatologie ; chirurgie ; ortopedie ; fraktury femuru : chirurgie ; komplexní zdravotní péče

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ


It takes a team – The 2013 Boston marathon : preparing for and recovering from a mass-casualty event : a special report from the Journal of bone & joint surgery and the Journal of orthopaedic & sports physical therapy / Lloyd Resnick, author. — Boston : Journal of Bone and Joint Surgery, 2014. — 56 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of bone and joint surgery. American volume,; Volume 96A, March 2014)

urgentní lékařství ; tělovýchovné lékařství ; ortopedie ; běh ; sportovní úrazy ; urgentní lékařství ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky)Cestovní lékárnička : bezpečná cesta začíná u nás!. — [Místo vydání není známé] : Avenier, [mezi 2010 a 2016]. — Leták : ilustrace ;

zdravotní výchova ; urgentní lékařství ; první pomoc ; vybavení k jednorázovému použití ; léčivé přípravky ; potravní doplňky ; cestování

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Progress on tobacco control in Europe : findings from the International Tobacco Control (ITC) Europe project / guest editors: Ann McNeill, Lorraine Craig, Marc C. Willemsen, Geoffrey T. Fong. — Oxford : Oxford University Press, 2012. — 48 stran : ilustrace, tabulky ; — (European journal of public health,; Volume 22, Supplement 1, 2012)

veřejné zdravotnictví ; adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola : terapie ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; kouření : zákonodárství a právo ; politika zdravotní – programy ; ukončení užívání tabáku ; zdraví – znalosti, postoje, praxeNanotechnologie a zdravotní rizika pro spotřebitele / řešitel: Dagmar Jírová ; spoluřešitel: Hana Kolářová ; členové řešitelského týmu: Kristina Kejlová, Marie Ehrlichová, Kateřina Tománková ; nositelé: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Palackého. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; nanotechnologie ; nanočástice ; zdravotní stav – ukazatelé ; testy mutagenity ; imunotoxiny ; tkáně ; ekotoxikologie ; ochrana spotřebitele ; kosmetické přípravky : škodlivé účinky ; biologické markery ; molekulární biologie ; toxikologieZdravotnické právo / Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. — 850 stran ; ISBN 978-80-7552-321-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; právní vědy

nahoru

ZÁJMY A ZÁLIBY


Druhá česko-moravská chirurgická kuchařka, aneb, Jak to dělám já : (chirurgové sobě) / Ivan Čapov et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — 171 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7492-278-7

zájmy a záliby ; chirurgie ; vaření ; lékaři ; chirurgieGymnastika pro každý den / Bohumil Kos, Jiří Štěpnička ; předmluva: Ladislav Serbus ; obrázky: Draha Horáková ; foto: Milan Wágner. — První vydání. — Praha : Olympia, 1980. — 153 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sport a zdraví)

tělovýchovné lékařství ; zájmy a záliby ; cvičení ; gymnastika ; zdraví

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA


Nekuřáctví – základní podmínka zdravých plic : jak přestat kouřit? / Eva Králíková. — Olomouc : Solen, s.r.o., [2010]. — 35 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87327-27-2

zdravotní výchova ; adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; kouření : patologie : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; ukončení užívání tabáku ; znečištění tabákovým kouřem : prevence a kontrola : zákonodárství a právoZdravotní tipy pro cestovatele : tyto rady Vám přináší Vaše centra Očkování a cestovní medicíny Avenier : bezpečná cesta začíná u nás!. — [Místo vydání není známé] : Avenier, [mezi 2010 a 2016]. — 24 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; cestovní a tropická medicína ; cestování ; imunizace ; infekční nemoci : epidemiologie : přenos ; zdravotní výchova ; poradenstvíCestovní lékárnička : bezpečná cesta začíná u nás!. — [Místo vydání není známé] : Avenier, [mezi 2010 a 2016]. — Leták : ilustrace ;

zdravotní výchova ; urgentní lékařství ; první pomoc ; vybavení k jednorázovému použití ; léčivé přípravky ; potravní doplňky ; cestování

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ


Tučné superpotraviny a oleje : skutečný význam cholesterolu, prospěšné máslo, maso, kakao a kokosový olej, magie tuků omega 3 – 6 – 9, nebezpečí nízkotučné stravy / David Frej. — Praha : Eminent, 2016. — 303 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7281-512-8

zemědělství a potravinářství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy ; oleje ; tuky ; cholesterol ; kyseliny mastné omega-3 ; kyseliny mastné omega-6 ; dieta s omezením tuků : škodlivé účinky ; zdravé chováníIdentifikace zdravotních rizik z potravinářských obalů na bázi papíru a lepenky / řešitel: Kristina Kejlová ; spoluřešitel: Jaroslav Dobiáš ; členové řešitelského týmu: Dagmar Jírová, Jitka Sosnovcová, Lenka Votavová, Aleš Rajchl ; nositelé: Státní zdravotní ústav Praha, Vysoka škola chemicko-technologícká. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

zemědělství a potravinářství ; toxikologie ; chemie, klinická chemie ; hygiena ; potraviny – zásobování ; obal výrobků ; papír ; potraviny – balení ; kontaminace potravin ; ochrana spotřebitele ; toxikologie ; biologický pokus ; plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; tandemová hmotnostní spektrometrie ; hodnocení rizik ; xenobiotika : analýza ; bezpečnost potravin