Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

OVI Únor 2017

 

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Účetnictví : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky, novela zákona o účetnictví, změna technické vyhlášky o účetních záznamech ; Kontrola : kontrolní řád, finanční kontrola, přezkoumáváni hospodaření : redakční uzávěrka 9. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 415 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1176) ISBN 978-80-7488-208-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; účetnictví ; státní správa ; finanční revize

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek : praktická příručka nejen pro dodavatele / Robert Krč, Petr Dovolil. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 207 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-182-3

státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo

Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla ; nový zákon o rozpočtové odpovědnosti ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí ; Majetek státu ; Podpora regionálního rozvoje : redakční uzávěrka 6. 2. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1183) ISBN 978-80-7488-215-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou ; financování organizované ; ekonomika : zákonodárství a právo

Evropské a mezinárodní insolvenční právo : komentář / Alexander J. Bělohlávek. — 1. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2007. — xxxvii, 1550 s. ; — (Beckovy texty zákonů s komentářem) ISBN 978-80-7179-591-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání ; bankrot ; mezinárodní spolupráce ; role soudu ; zákonodárství jako téma ; Evropská unie

Katastr nemovitostí ve spleti paragrafů / Hana Kratochvílová, Marie Lutovská. — 1. vydání. — Praha : Prospektrum, 2000. — 197 stran ; ISBN 80-7175-067-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; stavební zákony ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; právní vědy

Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR / Michal Petr a kolektiv. — Vydání 1. — V Praze : C.H. Beck, 2010. — xvii, 607 stran ; — (Beckova edice právní instituty) ISBN 978-80-7400-307-3

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; behaviorální ekonomie

Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi / Helena Malinová. — Vydání 1. — Praha : Orac, 1999. — 188 stran ; — (Knihovnička Orac ;; 10) ISBN 80-86199-06-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální zabezpečení ; služby na základě hospodářské smlouvy

Korupce v redistribučním prostředí – Česká republika, Evropa, svět / Petr Wawrosz. — Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. — 363 stran : ilustrace ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 2/2016) ISBN 978-80-88018-07-0

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politika ; lobby ; nesprávné profesionální chování ; trestní zákon ; veřejný sektor ; soukromý sektor ; kriminologie : ekonomika ; právní odpovědnost

Mzdové účetnictví … : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv. — Praha : Grada, [1998]-. — ^^^svazků ; — (Účetnictví a daně) ISBN 978-80-271-0426-0

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; sociologie ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; účetnictví ; mzdy a přídavky : ekonomika : zákonodárství a právo

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Donum vitae : instrukce Kongregace pro nauku víry : o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození : odpovědi na některé aktuální otázky / Kongregace pro nauku víry ; odpovědný redaktor Květoslav Šipr. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení HIPPOKRATES, 2007. — 43 stran ; — (Dokumenty) ISBN 978-80-903949-0-2

environmentální vědy ; humanitní vědy a umění ; etika, bioetika, lékařská etika ; počátek lidského života ; embryo – výzkum ; fertilizace ; křesťanství ; bioetická témata

Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o ovzduší od 1. 1. 2017 : redakční uzávěrka 6. 2. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 720 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění; 1184) ISBN 978-80-7488-216-6

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; životní prostředí ; zákonodárství jako téma

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Donum vitae : instrukce Kongregace pro nauku víry : o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození : odpovědi na některé aktuální otázky / Kongregace pro nauku víry ; odpovědný redaktor Květoslav Šipr. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení HIPPOKRATES, 2007. — 43 stran ; — (Dokumenty) ISBN 978-80-903949-0-2

environmentální vědy ; humanitní vědy a umění ; etika, bioetika, lékařská etika ; počátek lidského života ; embryo – výzkum ; fertilizace ; křesťanství ; bioetická témata

nahoru

GERIATRIE

Vybrané oblasti a nástroje geriatrického hodnocení / Martina Kuckir, Hana Vaňková, Iva Holmerová, Slávka Vitečková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Zoltán Szabó. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 96 stran : formuláře ; ISBN 978-80-271-0054-5

geriatrie ; geriatrický odhad : metody ; software ; dlouhodobá péče ; následná péče ; týmová péče o pacienty ; diagnostické techniky a postupy ; geriatrie : trendy ; průzkumy a dotazníky ; zpráva o sobě

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. — Geneva : World Health Organization, [2016]. — xvi, 152 stran : tabulky ; ISBN 978-92-4-154991-2

prenatální péče ; výsledek těhotenství ; péče orientovaná na pacienta ; zdravotnické plánování – směrnice ; gynekologie a porodnictví

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice / kolektiv autorů Právnické fakulty UK. — Praha : Linde, 2003. — 809 stran ; — (Vysokoškolské právnické učebnice) ISBN 80-7201-387-4

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějiny

Právní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík. — 1. vydání. — Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. — 192 stran ; — (Právnické učebnice) ISBN 80-902627-4-0

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějiny

Obecné dějiny státu a práva : stručný nástin / Stanislav Balík. — Vydání 1. — Plzeň : Západočeská univerzita, Právnická fakulta, 1996. — 222 stran ; ISBN 80-7082-262-7

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějiny

Donum vitae : instrukce Kongregace pro nauku víry : o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození : odpovědi na některé aktuální otázky / Kongregace pro nauku víry ; odpovědný redaktor Květoslav Šipr. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení HIPPOKRATES, 2007. — 43 stran ; — (Dokumenty) ISBN 978-80-903949-0-2

environmentální vědy ; humanitní vědy a umění ; etika, bioetika, lékařská etika ; počátek lidského života ; embryo – výzkum ; fertilizace ; křesťanství ; bioetická témata

Vzdělání a dnešek : pedagogické, filozofické, historické a sociální perspektivy / Martin Strouhal, Stanislav Štech (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 225 stran ; ISBN 978-80-246-3558-3

pedagogika ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; výchova, vzdělávání ; filosofie ; kultura ; politika ; společenskoinstitucionální vztahy

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Report on the state of human rights in the Czech Republic in … : this Report was approved by a Government Resolution No … of …. — [Prague] : Office of the Government, Secretariat of the Government Council for Human Rights, [2007?]-. — ^^^svazky ;

lidská práva ; lidská práva ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb : manuál pro praxi / Petra Šupšáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xxiii, 260 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0062-0

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; řízení rizik

nahoru

PEDAGOGIKA

Vzdělání a dnešek : pedagogické, filozofické, historické a sociální perspektivy / Martin Strouhal, Stanislav Štech (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 225 stran ; ISBN 978-80-246-3558-3

pedagogika ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; výchova, vzdělávání ; filosofie ; kultura ; politika ; společenskoinstitucionální vztahy

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : prováděcí předpisy : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1180) ISBN 978-80-7488-212-8

veřejné zdravotnictví ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění : zákonodárství a právo

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1178) ISBN 978-80-7488-210-4

sociální lékařství ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracovněprávní předpisy : pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 23. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 270 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1181) ISBN 978-80-7488-213-5

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; pracovní nehody : ekonomika : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

Kompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 199 stran ; ISBN 978-80-7552-525-3

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ve zdravotní péči : zákonodárství a právo ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; role soudu ; posuzování pracovní neschopnosti ; posuzování zdravotní způsobilosti ; nemoci z povolání ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP / Tomáš Neugebauer. — 2., aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 377 stran : ilustrace, formuláře ; ISBN 978-80-7552-106-4

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti ; ochrana veřejného zdraví

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP / Tomáš Neugebauer. — 2., aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 377 stran : ilustrace, formuláře ; ISBN 978-80-7552-106-4

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti ; ochrana veřejného zdraví

Pohled za oponu : studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace / Jan Broz, Jan Chmel. — Vydání první. — Praha : Leges, 2016. — 128 stran : ilustrace, tabulky ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-172-4

právo, zákonodárství ; právní vědy ; role soudu ; politika ; zákonodárství jako téma

Účetnictví : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky, novela zákona o účetnictví, změna technické vyhlášky o účetních záznamech ; Kontrola : kontrolní řád, finanční kontrola, přezkoumáváni hospodaření : redakční uzávěrka 9. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 415 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1176) ISBN 978-80-7488-208-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; účetnictví ; státní správa ; finanční revize

Kompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 199 stran ; ISBN 978-80-7552-525-3

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ve zdravotní péči : zákonodárství a právo ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; role soudu ; posuzování pracovní neschopnosti ; posuzování zdravotní způsobilosti ; nemoci z povolání ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo

Pracovněprávní předpisy : pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 23. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 270 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1181) ISBN 978-80-7488-213-5

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; pracovní nehody : ekonomika : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

Kompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 197 stran ; ISBN 978-80-7552-524-6

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; právní vědy ; role soudu ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1178) ISBN 978-80-7488-210-4

sociální lékařství ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 256 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1179) ISBN 978-80-7488-211-1

sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; podpora z veřejných prostředků : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo ; sociální opora ; sociální práce : zákonodárství a právo ; sociální péče : zákonodárství a právo

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : prováděcí předpisy : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1180) ISBN 978-80-7488-212-8

veřejné zdravotnictví ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění : zákonodárství a právo

Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla ; nový zákon o rozpočtové odpovědnosti ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí ; Majetek státu ; Podpora regionálního rozvoje : redakční uzávěrka 6. 2. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1183) ISBN 978-80-7488-215-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou ; financování organizované ; ekonomika : zákonodárství a právo

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek : praktická příručka nejen pro dodavatele / Robert Krč, Petr Dovolil. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 207 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-182-3

státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo

Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o ovzduší od 1. 1. 2017 : redakční uzávěrka 6. 2. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 720 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění; 1184) ISBN 978-80-7488-216-6

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; životní prostředí ; zákonodárství jako téma

Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právo

Základy práva : o právu, státě a moci / Pavel Varvařovský. — Vydání první. — Praha : ASPI, 2004. — 395 stran ; ISBN 80-7357-038-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; vláda ; právní vědy ; zákonodárství jako téma

Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice / kolektiv autorů Právnické fakulty UK. — Praha : Linde, 2003. — 809 stran ; — (Vysokoškolské právnické učebnice) ISBN 80-7201-387-4

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějiny

Obecné dějiny státu a práva : stručný nástin / Stanislav Balík. — Vydání 1. — Plzeň : Západočeská univerzita, Právnická fakulta, 1996. — 222 stran ; ISBN 80-7082-262-7

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějiny

Právní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík. — 1. vydání. — Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. — 192 stran ; — (Právnické učebnice) ISBN 80-902627-4-0

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějiny

Evropské a mezinárodní insolvenční právo : komentář / Alexander J. Bělohlávek. — 1. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2007. — xxxvii, 1550 s. ; — (Beckovy texty zákonů s komentářem) ISBN 978-80-7179-591-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání ; bankrot ; mezinárodní spolupráce ; role soudu ; zákonodárství jako téma ; Evropská unie

Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR / Michal Petr a kolektiv. — Vydání 1. — V Praze : C.H. Beck, 2010. — xvii, 607 stran ; — (Beckova edice právní instituty) ISBN 978-80-7400-307-3

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; behaviorální ekonomie

Katastr nemovitostí ve spleti paragrafů / Hana Kratochvílová, Marie Lutovská. — 1. vydání. — Praha : Prospektrum, 2000. — 197 stran ; ISBN 80-7175-067-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; stavební zákony ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; právní vědy

Geometrický plán : příručka pro vyhotovitele i uživatele / Jan Bumba. — Praha : Linde, 1999. — 419 stran : ilustrace, plány, tabulky ; — (Stavební předpisy) ISBN 80-7201-180-4

právo, zákonodárství ; technika ; stavební zákony ; geografické informační systémy ; databáze faktografické ; smlouvy : zákonodárství a právo

Mzdové účetnictví … : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv. — Praha : Grada, [1998]-. — ^^^svazků ; — (Účetnictví a daně) ISBN 978-80-271-0426-0

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; sociologie ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; účetnictví ; mzdy a přídavky : ekonomika : zákonodárství a právo

Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi : sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky : (Milovy 19.-20.6. 2002) / editoři Aleš Gerloch, Pavel Maršálek. — Praha : Eurolex Bohemia, 2003. — 209 stran ; ISBN 80-86432-12-2

právo, zákonodárství ; právní vědy ; sémantika ; lingvistika ; studium vysokoškolské ; hermeneutika

Zápisy věcných práv k nemovitostem / Pavel Vrcha. — Praha : Newsletter, [1999]. — 204 stran ; — (De iure) ISBN 80-85985-44-6

právo, zákonodárství ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; stavební zákony

Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi / Helena Malinová. — Vydání 1. — Praha : Orac, 1999. — 188 stran ; — (Knihovnička Orac ;; 10) ISBN 80-86199-06-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální zabezpečení ; služby na základě hospodářské smlouvy

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Before (once) you go to the doctor : important advice and information for everyone / project creator Václav Budinský ; head of the writing team Pavel Horák ; authors Martin Anders, Stanislav Beran, Martin Biegel, Petr Dočekal, Tomáš, Edelsberger, Tomáš Fait, Pavel Frühauf, Terezie Fučíková, Samuel Heller, Martin Holcát, Ivana Holcátová, Jiří Homolka, Debora Karetová, Ivana Krajsová, Milan Lukáš, Petr Mečíř, Evžen Nešpor, Ivan Pavlík, Lenka Skalická, Stanislav Šimek, Jiří Widimský jr.. — Prague : Agentura Lucie, [2011?]. — 336 stran ; ISBN 978-80-87138-43-4

preventivní medicína ; primární zdravotní péče ; diagnóza ; praktické lékařství ; řízení veřejného zdraví ; veřejné zdravotnictví – praxe ; komunikace ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; asertivita ; veřejné zdravotnictví

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0155-9

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; psychologie aplikovaná ; psychologie lékařská ; behaviorální lékařství ; zdravotnická povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem

Psychologie lidské odolnosti / Karel Paulík. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2017. — 362 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5646-2

psychologie, klinická psychologie ; adaptace psychologická ; odolnost psychická ; psychický stres ; psychosomatické a relaxační terapie

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1178) ISBN 978-80-7488-210-4

sociální lékařství ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 256 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1179) ISBN 978-80-7488-211-1

sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; podpora z veřejných prostředků : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo ; sociální opora ; sociální práce : zákonodárství a právo ; sociální péče : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIOLOGIE

Vzdělání a dnešek : pedagogické, filozofické, historické a sociální perspektivy / Martin Strouhal, Stanislav Štech (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 225 stran ; ISBN 978-80-246-3558-3

pedagogika ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; výchova, vzdělávání ; filosofie ; kultura ; politika ; společenskoinstitucionální vztahy

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 256 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1179) ISBN 978-80-7488-211-1

sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; podpora z veřejných prostředků : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo ; sociální opora ; sociální práce : zákonodárství a právo ; sociální péče : zákonodárství a právo

Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi / Helena Malinová. — Vydání 1. — Praha : Orac, 1999. — 188 stran ; — (Knihovnička Orac ;; 10) ISBN 80-86199-06-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální zabezpečení ; služby na základě hospodářské smlouvy

Mzdové účetnictví … : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv. — Praha : Grada, [1998]-. — ^^^svazků ; — (Účetnictví a daně) ISBN 978-80-271-0426-0

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; sociologie ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; účetnictví ; mzdy a přídavky : ekonomika : zákonodárství a právo

Korupce v redistribučním prostředí – Česká republika, Evropa, svět / Petr Wawrosz. — Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. — 363 stran : ilustrace ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 2/2016) ISBN 978-80-88018-07-0

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politika ; lobby ; nesprávné profesionální chování ; trestní zákon ; veřejný sektor ; soukromý sektor ; kriminologie : ekonomika ; právní odpovědnost

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Základy práva : o právu, státě a moci / Pavel Varvařovský. — Vydání první. — Praha : ASPI, 2004. — 395 stran ; ISBN 80-7357-038-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; vláda ; právní vědy ; zákonodárství jako téma

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek : praktická příručka nejen pro dodavatele / Robert Krč, Petr Dovolil. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 207 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-182-3

státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA

Geometrický plán : příručka pro vyhotovitele i uživatele / Jan Bumba. — Praha : Linde, 1999. — 419 stran : ilustrace, plány, tabulky ; — (Stavební předpisy) ISBN 80-7201-180-4

právo, zákonodárství ; technika ; stavební zákony ; geografické informační systémy ; databáze faktografické ; smlouvy : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právo

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právo

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : prováděcí předpisy : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1180) ISBN 978-80-7488-212-8

veřejné zdravotnictví ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění : zákonodárství a právo

Kompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 197 stran ; ISBN 978-80-7552-524-6

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; právní vědy ; role soudu ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo

Before (once) you go to the doctor : important advice and information for everyone / project creator Václav Budinský ; head of the writing team Pavel Horák ; authors Martin Anders, Stanislav Beran, Martin Biegel, Petr Dočekal, Tomáš, Edelsberger, Tomáš Fait, Pavel Frühauf, Terezie Fučíková, Samuel Heller, Martin Holcát, Ivana Holcátová, Jiří Homolka, Debora Karetová, Ivana Krajsová, Milan Lukáš, Petr Mečíř, Evžen Nešpor, Ivan Pavlík, Lenka Skalická, Stanislav Šimek, Jiří Widimský jr.. — Prague : Agentura Lucie, [2011?]. — 336 stran ; ISBN 978-80-87138-43-4

preventivní medicína ; primární zdravotní péče ; diagnóza ; praktické lékařství ; řízení veřejného zdraví ; veřejné zdravotnictví – praxe ; komunikace ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; asertivita ; veřejné zdravotnictví

Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0155-9

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; psychologie aplikovaná ; psychologie lékařská ; behaviorální lékařství ; zdravotnická povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem

Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb : manuál pro praxi / Petra Šupšáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xxiii, 260 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0062-0

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; řízení rizik