Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

OVI Únor 2017


 

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ


Účetnictví : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky, novela zákona o účetnictví, změna technické vyhlášky o účetních záznamech ; Kontrola : kontrolní řád, finanční kontrola, přezkoumáváni hospodaření : redakční uzávěrka 9. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 415 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1176) ISBN 978-80-7488-208-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; účetnictví ; státní správa ; finanční revizeJak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek : praktická příručka nejen pro dodavatele / Robert Krč, Petr Dovolil. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 207 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-182-3

státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právoRozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla ; nový zákon o rozpočtové odpovědnosti ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí ; Majetek státu ; Podpora regionálního rozvoje : redakční uzávěrka 6. 2. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1183) ISBN 978-80-7488-215-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou ; financování organizované ; ekonomika : zákonodárství a právoEvropské a mezinárodní insolvenční právo : komentář / Alexander J. Bělohlávek. — 1. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2007. — xxxvii, 1550 s. ; — (Beckovy texty zákonů s komentářem) ISBN 978-80-7179-591-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání ; bankrot ; mezinárodní spolupráce ; role soudu ; zákonodárství jako téma ; Evropská unieKatastr nemovitostí ve spleti paragrafů / Hana Kratochvílová, Marie Lutovská. — 1. vydání. — Praha : Prospektrum, 2000. — 197 stran ; ISBN 80-7175-067-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; stavební zákony ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; právní vědyZakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR / Michal Petr a kolektiv. — Vydání 1. — V Praze : C.H. Beck, 2010. — xvii, 607 stran ; — (Beckova edice právní instituty) ISBN 978-80-7400-307-3

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; behaviorální ekonomieSmlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi / Helena Malinová. — Vydání 1. — Praha : Orac, 1999. — 188 stran ; — (Knihovnička Orac ;; 10) ISBN 80-86199-06-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální zabezpečení ; služby na základě hospodářské smlouvyKorupce v redistribučním prostředí – Česká republika, Evropa, svět / Petr Wawrosz. — Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. — 363 stran : ilustrace ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 2/2016) ISBN 978-80-88018-07-0

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politika ; lobby ; nesprávné profesionální chování ; trestní zákon ; veřejný sektor ; soukromý sektor ; kriminologie : ekonomika ; právní odpovědnostMzdové účetnictví … : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv. — Praha : Grada, [1998]-. — ^^^svazků ; — (Účetnictví a daně) ISBN 978-80-271-0426-0

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; sociologie ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; účetnictví ; mzdy a přídavky : ekonomika : zákonodárství a právo

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY


Donum vitae : instrukce Kongregace pro nauku víry : o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození : odpovědi na některé aktuální otázky / Kongregace pro nauku víry ; odpovědný redaktor Květoslav Šipr. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení HIPPOKRATES, 2007. — 43 stran ; — (Dokumenty) ISBN 978-80-903949-0-2

environmentální vědy ; humanitní vědy a umění ; etika, bioetika, lékařská etika ; počátek lidského života ; embryo – výzkum ; fertilizace ; křesťanství ; bioetická témataŽivotní prostředí : vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o ovzduší od 1. 1. 2017 : redakční uzávěrka 6. 2. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 720 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění; 1184) ISBN 978-80-7488-216-6

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; životní prostředí ; zákonodárství jako téma

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA


Donum vitae : instrukce Kongregace pro nauku víry : o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození : odpovědi na některé aktuální otázky / Kongregace pro nauku víry ; odpovědný redaktor Květoslav Šipr. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení HIPPOKRATES, 2007. — 43 stran ; — (Dokumenty) ISBN 978-80-903949-0-2

environmentální vědy ; humanitní vědy a umění ; etika, bioetika, lékařská etika ; počátek lidského života ; embryo – výzkum ; fertilizace ; křesťanství ; bioetická témata

nahoru

GERIATRIE


Vybrané oblasti a nástroje geriatrického hodnocení / Martina Kuckir, Hana Vaňková, Iva Holmerová, Slávka Vitečková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Zoltán Szabó. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 96 stran : formuláře ; ISBN 978-80-271-0054-5

geriatrie ; geriatrický odhad : metody ; software ; dlouhodobá péče ; následná péče ; týmová péče o pacienty ; diagnostické techniky a postupy ; geriatrie : trendy ; průzkumy a dotazníky ; zpráva o sobě

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. — Geneva : World Health Organization, [2016]. — xvi, 152 stran : tabulky ; ISBN 978-92-4-154991-2

prenatální péče ; výsledek těhotenství ; péče orientovaná na pacienta ; zdravotnické plánování – směrnice ; gynekologie a porodnictví

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice / kolektiv autorů Právnické fakulty UK. — Praha : Linde, 2003. — 809 stran ; — (Vysokoškolské právnické učebnice) ISBN 80-7201-387-4

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějinyPrávní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík. — 1. vydání. — Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. — 192 stran ; — (Právnické učebnice) ISBN 80-902627-4-0

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějinyObecné dějiny státu a práva : stručný nástin / Stanislav Balík. — Vydání 1. — Plzeň : Západočeská univerzita, Právnická fakulta, 1996. — 222 stran ; ISBN 80-7082-262-7

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějinyDonum vitae : instrukce Kongregace pro nauku víry : o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození : odpovědi na některé aktuální otázky / Kongregace pro nauku víry ; odpovědný redaktor Květoslav Šipr. — 1. vydání. — Brno : Občanské sdružení HIPPOKRATES, 2007. — 43 stran ; — (Dokumenty) ISBN 978-80-903949-0-2

environmentální vědy ; humanitní vědy a umění ; etika, bioetika, lékařská etika ; počátek lidského života ; embryo – výzkum ; fertilizace ; křesťanství ; bioetická témataVzdělání a dnešek : pedagogické, filozofické, historické a sociální perspektivy / Martin Strouhal, Stanislav Štech (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 225 stran ; ISBN 978-80-246-3558-3

pedagogika ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; výchova, vzdělávání ; filosofie ; kultura ; politika ; společenskoinstitucionální vztahy

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA


Report on the state of human rights in the Czech Republic in … : this Report was approved by a Government Resolution No … of …. — [Prague] : Office of the Government, Secretariat of the Government Council for Human Rights, [2007?]-. — ^^^svazky ;

lidská práva ; lidská práva ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ


Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb : manuál pro praxi / Petra Šupšáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xxiii, 260 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0062-0

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; řízení rizik

nahoru

PEDAGOGIKA


Vzdělání a dnešek : pedagogické, filozofické, historické a sociální perspektivy / Martin Strouhal, Stanislav Štech (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 225 stran ; ISBN 978-80-246-3558-3

pedagogika ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; výchova, vzdělávání ; filosofie ; kultura ; politika ; společenskoinstitucionální vztahy

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ


Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : prováděcí předpisy : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1180) ISBN 978-80-7488-212-8

veřejné zdravotnictví ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění : zákonodárství a právoSociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1178) ISBN 978-80-7488-210-4

sociální lékařství ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Pracovněprávní předpisy : pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 23. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 270 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1181) ISBN 978-80-7488-213-5

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; pracovní nehody : ekonomika : zákonodárství a právo ; právní odpovědnostKompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 199 stran ; ISBN 978-80-7552-525-3

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ve zdravotní péči : zákonodárství a právo ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; role soudu ; posuzování pracovní neschopnosti ; posuzování zdravotní způsobilosti ; nemoci z povolání ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právoBezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP / Tomáš Neugebauer. — 2., aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 377 stran : ilustrace, formuláře ; ISBN 978-80-7552-106-4

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti ; ochrana veřejného zdraví

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP / Tomáš Neugebauer. — 2., aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 377 stran : ilustrace, formuláře ; ISBN 978-80-7552-106-4

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti ; ochrana veřejného zdravíPohled za oponu : studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace / Jan Broz, Jan Chmel. — Vydání první. — Praha : Leges, 2016. — 128 stran : ilustrace, tabulky ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-172-4

právo, zákonodárství ; právní vědy ; role soudu ; politika ; zákonodárství jako témaÚčetnictví : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky, novela zákona o účetnictví, změna technické vyhlášky o účetních záznamech ; Kontrola : kontrolní řád, finanční kontrola, přezkoumáváni hospodaření : redakční uzávěrka 9. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 415 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1176) ISBN 978-80-7488-208-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; účetnictví ; státní správa ; finanční revizeKompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 199 stran ; ISBN 978-80-7552-525-3

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; posudkové řízení ve zdravotní péči : zákonodárství a právo ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; role soudu ; posuzování pracovní neschopnosti ; posuzování zdravotní způsobilosti ; nemoci z povolání ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právoPracovněprávní předpisy : pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 23. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 270 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1181) ISBN 978-80-7488-213-5

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; pracovní nehody : ekonomika : zákonodárství a právo ; právní odpovědnostKompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 197 stran ; ISBN 978-80-7552-524-6

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; právní vědy ; role soudu ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právoSociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1178) ISBN 978-80-7488-210-4

sociální lékařství ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právoSociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 256 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1179) ISBN 978-80-7488-211-1

sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; podpora z veřejných prostředků : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo ; sociální opora ; sociální práce : zákonodárství a právo ; sociální péče : zákonodárství a právoZdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : prováděcí předpisy : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1180) ISBN 978-80-7488-212-8

veřejné zdravotnictví ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění : zákonodárství a právoRozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla ; nový zákon o rozpočtové odpovědnosti ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí ; Majetek státu ; Podpora regionálního rozvoje : redakční uzávěrka 6. 2. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1183) ISBN 978-80-7488-215-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou ; financování organizované ; ekonomika : zákonodárství a právoJak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek : praktická příručka nejen pro dodavatele / Robert Krč, Petr Dovolil. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 207 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-182-3

státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právoŽivotní prostředí : vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o ovzduší od 1. 1. 2017 : redakční uzávěrka 6. 2. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 720 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění; 1184) ISBN 978-80-7488-216-6

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; životní prostředí ; zákonodárství jako témaZákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právoZáklady práva : o právu, státě a moci / Pavel Varvařovský. — Vydání první. — Praha : ASPI, 2004. — 395 stran ; ISBN 80-7357-038-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; vláda ; právní vědy ; zákonodárství jako témaDějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice / kolektiv autorů Právnické fakulty UK. — Praha : Linde, 2003. — 809 stran ; — (Vysokoškolské právnické učebnice) ISBN 80-7201-387-4

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějinyObecné dějiny státu a práva : stručný nástin / Stanislav Balík. — Vydání 1. — Plzeň : Západočeská univerzita, Právnická fakulta, 1996. — 222 stran ; ISBN 80-7082-262-7

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějinyPrávní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík. — 1. vydání. — Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. — 192 stran ; — (Právnické učebnice) ISBN 80-902627-4-0

právo, zákonodárství ; humanitní vědy a umění ; právní vědy : dějinyEvropské a mezinárodní insolvenční právo : komentář / Alexander J. Bělohlávek. — 1. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2007. — xxxvii, 1550 s. ; — (Beckovy texty zákonů s komentářem) ISBN 978-80-7179-591-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; podnikání ; bankrot ; mezinárodní spolupráce ; role soudu ; zákonodárství jako téma ; Evropská unieZakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR / Michal Petr a kolektiv. — Vydání 1. — V Praze : C.H. Beck, 2010. — xvii, 607 stran ; — (Beckova edice právní instituty) ISBN 978-80-7400-307-3

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; behaviorální ekonomieKatastr nemovitostí ve spleti paragrafů / Hana Kratochvílová, Marie Lutovská. — 1. vydání. — Praha : Prospektrum, 2000. — 197 stran ; ISBN 80-7175-067-0

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; stavební zákony ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; právní vědyGeometrický plán : příručka pro vyhotovitele i uživatele / Jan Bumba. — Praha : Linde, 1999. — 419 stran : ilustrace, plány, tabulky ; — (Stavební předpisy) ISBN 80-7201-180-4

právo, zákonodárství ; technika ; stavební zákony ; geografické informační systémy ; databáze faktografické ; smlouvy : zákonodárství a právoMzdové účetnictví … : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv. — Praha : Grada, [1998]-. — ^^^svazků ; — (Účetnictví a daně) ISBN 978-80-271-0426-0

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; sociologie ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; účetnictví ; mzdy a přídavky : ekonomika : zákonodárství a právoProblémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi : sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky : (Milovy 19.-20.6. 2002) / editoři Aleš Gerloch, Pavel Maršálek. — Praha : Eurolex Bohemia, 2003. — 209 stran ; ISBN 80-86432-12-2

právo, zákonodárství ; právní vědy ; sémantika ; lingvistika ; studium vysokoškolské ; hermeneutikaZápisy věcných práv k nemovitostem / Pavel Vrcha. — Praha : Newsletter, [1999]. — 204 stran ; — (De iure) ISBN 80-85985-44-6

právo, zákonodárství ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo ; stavební zákonySmlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi / Helena Malinová. — Vydání 1. — Praha : Orac, 1999. — 188 stran ; — (Knihovnička Orac ;; 10) ISBN 80-86199-06-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální zabezpečení ; služby na základě hospodářské smlouvy

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA


Before (once) you go to the doctor : important advice and information for everyone / project creator Václav Budinský ; head of the writing team Pavel Horák ; authors Martin Anders, Stanislav Beran, Martin Biegel, Petr Dočekal, Tomáš, Edelsberger, Tomáš Fait, Pavel Frühauf, Terezie Fučíková, Samuel Heller, Martin Holcát, Ivana Holcátová, Jiří Homolka, Debora Karetová, Ivana Krajsová, Milan Lukáš, Petr Mečíř, Evžen Nešpor, Ivan Pavlík, Lenka Skalická, Stanislav Šimek, Jiří Widimský jr.. — Prague : Agentura Lucie, [2011?]. — 336 stran ; ISBN 978-80-87138-43-4

preventivní medicína ; primární zdravotní péče ; diagnóza ; praktické lékařství ; řízení veřejného zdraví ; veřejné zdravotnictví – praxe ; komunikace ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; asertivita ; veřejné zdravotnictví

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0155-9

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; psychologie aplikovaná ; psychologie lékařská ; behaviorální lékařství ; zdravotnická povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientemPsychologie lidské odolnosti / Karel Paulík. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2017. — 362 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5646-2

psychologie, klinická psychologie ; adaptace psychologická ; odolnost psychická ; psychický stres ; psychosomatické a relaxační terapie

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ


Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1178) ISBN 978-80-7488-210-4

sociální lékařství ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právoSociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 256 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1179) ISBN 978-80-7488-211-1

sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; podpora z veřejných prostředků : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo ; sociální opora ; sociální práce : zákonodárství a právo ; sociální péče : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIOLOGIE


Vzdělání a dnešek : pedagogické, filozofické, historické a sociální perspektivy / Martin Strouhal, Stanislav Štech (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 225 stran ; ISBN 978-80-246-3558-3

pedagogika ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; výchova, vzdělávání ; filosofie ; kultura ; politika ; společenskoinstitucionální vztahySociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 256 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1179) ISBN 978-80-7488-211-1

sociologie ; sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; podpora z veřejných prostředků : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo ; sociální opora ; sociální práce : zákonodárství a právo ; sociální péče : zákonodárství a právoSmlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi / Helena Malinová. — Vydání 1. — Praha : Orac, 1999. — 188 stran ; — (Knihovnička Orac ;; 10) ISBN 80-86199-06-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; sociální zabezpečení ; služby na základě hospodářské smlouvyMzdové účetnictví … : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv. — Praha : Grada, [1998]-. — ^^^svazků ; — (Účetnictví a daně) ISBN 978-80-271-0426-0

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; sociologie ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; účetnictví ; mzdy a přídavky : ekonomika : zákonodárství a právoKorupce v redistribučním prostředí – Česká republika, Evropa, svět / Petr Wawrosz. — Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. — 363 stran : ilustrace ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 2/2016) ISBN 978-80-88018-07-0

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politika ; lobby ; nesprávné profesionální chování ; trestní zákon ; veřejný sektor ; soukromý sektor ; kriminologie : ekonomika ; právní odpovědnost

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Základy práva : o právu, státě a moci / Pavel Varvařovský. — Vydání první. — Praha : ASPI, 2004. — 395 stran ; ISBN 80-7357-038-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; vláda ; právní vědy ; zákonodárství jako témaJak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek : praktická příručka nejen pro dodavatele / Robert Krč, Petr Dovolil. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 207 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-182-3

státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA


Geometrický plán : příručka pro vyhotovitele i uživatele / Jan Bumba. — Praha : Linde, 1999. — 419 stran : ilustrace, plány, tabulky ; — (Stavební předpisy) ISBN 80-7201-180-4

právo, zákonodárství ; technika ; stavební zákony ; geografické informační systémy ; databáze faktografické ; smlouvy : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA


Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právo

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xx, 435 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-415-7

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásobování ; zákonodárství jako téma ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; státní správa ; zdravotnická zařízení : zákonodárství a právo : zásobování a distribuce ; výdaje na zdravotnictví : zákonodárství a právoZdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : prováděcí předpisy : redakční uzávěrka 16. 1. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1180) ISBN 978-80-7488-212-8

veřejné zdravotnictví ; pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojištění : zákonodárství a právoKompendium judikatury. výběr a sestava Blanka Havlíčková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 197 stran ; ISBN 978-80-7552-524-6

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; právní vědy ; role soudu ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právoBefore (once) you go to the doctor : important advice and information for everyone / project creator Václav Budinský ; head of the writing team Pavel Horák ; authors Martin Anders, Stanislav Beran, Martin Biegel, Petr Dočekal, Tomáš, Edelsberger, Tomáš Fait, Pavel Frühauf, Terezie Fučíková, Samuel Heller, Martin Holcát, Ivana Holcátová, Jiří Homolka, Debora Karetová, Ivana Krajsová, Milan Lukáš, Petr Mečíř, Evžen Nešpor, Ivan Pavlík, Lenka Skalická, Stanislav Šimek, Jiří Widimský jr.. — Prague : Agentura Lucie, [2011?]. — 336 stran ; ISBN 978-80-87138-43-4

preventivní medicína ; primární zdravotní péče ; diagnóza ; praktické lékařství ; řízení veřejného zdraví ; veřejné zdravotnictví – praxe ; komunikace ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; asertivita ; veřejné zdravotnictvíZdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / Eva Zacharová. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0155-9

psychologie, klinická psychologie ; veřejné zdravotnictví ; psychologie aplikovaná ; psychologie lékařská ; behaviorální lékařství ; zdravotnická povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientemŘízení rizik při poskytování zdravotních služeb : manuál pro praxi / Petra Šupšáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xxiii, 260 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0062-0

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; řízení rizik