Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2017

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

BALNEOLOGIE

Situace v českém lázeňství. — [Praha] : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2013]. — 15 stran : ilustrace, tabulky ;

balneologie ; lázně : statistika a číselné údaje ; pojistné krytí ; ustanovení a nařízení

Mineral’nyje vody SSSR / sostavil P. L. Janovskij. — Izdanije vtoroje. — Moskva : Piščepromizdat, 1957. — 118 stran : ilustrace ;

balneologie ; balneologie ; lázně ; minerální vody ; přírodní prameny

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Zajištění závazků v České republice / Ernst Giese, Petr Dušek, Jana Koubová, Lucie Dietschová. — Vydání první. — Praha : C.H. Beck, 1999. — xx, 352 stran ; — (Beckova edice právo a hospodářství) ISBN 80-7179-239-X

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právní vědy ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo

Obesity and the economics of prevention : fit not fat / Franco Sassi. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. — 265 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-64-06367-9

veřejné zdravotnictví ; obezitologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obezita : prevence a kontrola ; obezita dětí a dospívajících ; primární prevence ; ekonomika a organizace zdravotní péče ; chronická nemoc : ekonomika : prevence a kontrola

Capital investment for health : case studies from Europe / Bernd Rechel, Jonathan Erskine, Barrie Dowdeswell, Stephen Wright, Martin McKee. — Copenhagen : European Health Property Network : [2009]. — xviii, 190 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Observatory studies series ;; no. 18) ISBN 978-92-890-4178-2

nemocnice – řízení : ekonomika ; kapitálové financování ; poskytování zdravotní péče : ekonomika ; efektivita organizační : ekonomika ; finanční řízení nemocnic ; ekonomika nemocniční ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem / Libuše Müllerová, Vladimír Králíček. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 206 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7552-768-4

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví ; finanční revize

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Koncepce oboru klinická farmacie – klinickofarmaceutická péče v ČR / Jana Gregorová, J. Bačová, Kateřina Langmaierová, Irena Murínová, Irena Netíková, Š. Kozáková, Martina Maříková, Jiří Netočný. — Praha : AMCA, spol. s r.o., 2016. — 42 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-906086-7-2

farmacie a farmakologie ; farmacie ; klinické lékařství ; zajištění kvality zdravotní péče ; kontinuální vzdělávání farmaceutů ; společnosti lékařské

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Svobodný přístup k informacím ; Informatika : služby vytvářející důvěru, elektronické komunikace ; eGovernment : ektronické úkony a konverze dokumentů, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, základní registry, ektronická identifikace (od 1. 7. 2018) : redakcní uzávěrka 4. 9. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 304 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1212) ISBN 978-80-7488-244-9

státní správa ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; řízení informací : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; informační systémy : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; komunikace ; státní správa ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; dokumentace ; občanská práva : zákonodárství a právo

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

eHealth tools & services : needs ot the member states : report of the WHO Global Observatory for eHealth / World Health Organization. — Geneva : World Health Organization, [2006]. — 30 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; lékařská informatika ; telemedicína ; kooperační chování ; mezinárodní spolupráce ; lékařská informatika ; informační systémy ; zdravotní priority

Improving health sector efficiency : the role of information and communication technologies. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. — 154 stran : ilustrace, tabulky ; — (OECD health policy studies,) ISBN 978-92-64-08460-5

veřejné zdravotnictví ; lékařská informatika ; poskytování zdravotní péče ; informační věda ; kvalita zdravotní péče

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Belgium: health system review / Sophie Gerkens, Sherry Merkur. — Copenhagen : World Health Organization, 2010. — xxx, 266 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health systems in transition,; vol. 12, no. 5, 2010)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; hodnotící studie jako téma ; financování zdravotní péče ; reforma zdravotní péče ; zdravotní péče – plánování : organizace a řízení

Improving value in health care : measuring quality. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. — 106 stran : ilustrace, tabulky ; — (OECD health policy studies,) ISBN 978-92-64-09480-2

management, organizace a řízení zdravotnictví ; kvalita zdravotní péče ; zdravotní péče – kvalita, dosažitelnost a hodnocení ; řízení zdravotnických informací ; ukazatelé kvality zdravotní péče ; hodnocení programu

nahoru

OBEZITOLOGIE

Obesity and the economics of prevention : fit not fat / Franco Sassi. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. — 265 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-64-06367-9

veřejné zdravotnictví ; obezitologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obezita : prevence a kontrola ; obezita dětí a dospívajících ; primární prevence ; ekonomika a organizace zdravotní péče ; chronická nemoc : ekonomika : prevence a kontrola

nahoru

PEDAGOGIKA

Školství : školský zákon, vyhlášky, předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školy a školská zařízení, dotace, školní stravování, maturity, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství : změny školského zákona k 1. 9. 2017 : redakční uzávěrka 4. 9. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 656 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1211) ISBN 978-80-7488-243-2

právo, zákonodárství ; pedagogika ; školy : zákonodárství a právo ; výchova, vzdělávání : zákonodárství a právo

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

UZS – Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. — Praha : Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, [2013?]-. — ^^^svazků : ilustrace ;

sociologie ; pracovní lékařství ; práce ; zaměstnanost ; organizace a řízení

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Kompendium tabákového práva. — Praha : Havlíček Brain Team, 2009. — 160 stran ; — (Česká judikatura,; sešit č. 10 (monotematický), ročník I. (2009))

právo, zákonodárství ; tabák ; role soudu ; zákonodárství jako téma ; trestní zákon ; soudní vědy

Stručný soudní průvodce : orientační příručka pro veřejnost / spolupracovali Jaromír Jirsa, Jiří Pospíšil, Karel Havlíček, Zdeněk Relich. — Vydání druhé. — [Praha] : Havlíček Brain Team, 2008. — 71 stran ; ISBN 978-80-87109-08-3

právo, zákonodárství ; role soudu ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; občanská práva : zákonodárství a právo

Komunitární právní řád / Denys Simon ; ze třetího francouzského vydání přeložili Jan Malíř a Markéta Štěrbová. — Vydání 1. — Praha : ASPI, 2005. — 818 stran ; ISBN 80-7357-114-5

právo, zákonodárství ; soudní vědy ; právní vědy ; mezinárodní právo ; integrace do komunity : zákonodárství a právo ; Evropská unie

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku : komentář k § 1721-2893 OZ podle stavu k 1.4.2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. / Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — xx, 1660 stran ; — (Komentátor) ISBN 978-80-7502-158-8

právo, zákonodárství ; občanská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; smlouvy : zákonodárství a právo ; vlastnictví : zákonodárství a právo

Zajištění závazků v České republice / Ernst Giese, Petr Dušek, Jana Koubová, Lucie Dietschová. — Vydání první. — Praha : C.H. Beck, 1999. — xx, 352 stran ; — (Beckova edice právo a hospodářství) ISBN 80-7179-239-X

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právní vědy ; soukromý sektor : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo

Správní právo : obecná část / Dušan Hendrych a kolektiv. — 9. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2016. — xxix, 570 stran ; — (Academia iuris) ISBN 978-80-7400-624-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor ; zákonodárství jako téma

Stavební zákon ; Zákon o vyvlastnění ; Zákon o urychlení výstavby infrastruktury : texty zákonů ve znění od 1. 1. 2018 : redakční uzávěrka 14. 8. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 127 stran ; — (ÚZ : úplné znění; 1207) ISBN 978-80-7488-239-5

právo, zákonodárství ; technika ; stavební zákony

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie 2013, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : další změny trestního zákoníku a trestního řádu : redakční uzávěrka 21. 8. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 463 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1208) ISBN 978-80-7488-240-1

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; kriminologie : zákonodárství a právo ; role soudu ; právní odpovědnost

Ochrana osobních údajů : zákon o ochraně osobních údajů a další právní předpisy ; GDPR : obecné nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajú : redakční uzávěrka 28. 8. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 111 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1209) ISBN 978-80-7488-241-8

právo, zákonodárství ; občanská práva ; důvěrnost informací ; zákonodárství jako téma ; Evropská unie

Veřejná subjektivní práva / Karel Klíma a kolektiv. — První vydání. — Praha : Metropolitan University Prague Press, 2016. — 338 stran ; ISBN 978-80-87956-48-9

právo, zákonodárství ; sociální vědy : zákonodárství a právo ; lidská práva : zákonodárství a právo

Doručování v tuzemském a zahraničním styku / Alexander J. Bělohlávek, Pavel Mates a kolektiv. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 678 stran ; ISBN 978-80-7380-653-8

právo, zákonodárství ; role soudu ; právní vědy ; mezinárodní právo ; právní služby : zákonodárství a právo ; záznamy jako téma : zákonodárství a právo ; Evropská unie

Správní právo : (soubor zákonů). — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2016]. — 698 stran ; ISBN 978-80-7380-649-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Trestní právo (soubor zákonů). — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2017]. — 576 stran ; ISBN 978-80-7380-667-5

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; kriminologie : zákonodárství a právo ; právní vědy

Rodinné právo ; Sociálně-právní ochrana dětí ; Mezinárodněprávní ochrana dítěte ; Registrované partnerství : redakční uzávěrka 1. 8. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 191 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1205) ISBN 978-80-7488-237-1

právo, zákonodárství ; soukromý sektor ; rodina ; ochrana práv dítěte ; manželství ; homosexualita ; sociální zabezpečení ; mezinárodní právo ; Evropská unie ; právní vědy ; zákonodárství jako téma

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích : velké změny zákona a navazujících vyhlášek : registrace a vyřazování vozidel, technické prohlídky a měření emisí, technická způsobilost vozidel, provozování stanic STK ; Pohonné hmoty : novelizovaný zákon o pohonných hmotách a vyhlášky : redakční uzávěrka 7. 8. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1206) ISBN 978-80-7488-238-8

právo, zákonodárství ; technika ; doprava ; motorová vozidla ; registrace ; výfukové emise vozidel ; zákonodárství jako téma

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : Zákon o některých přestupcích : komentář / Luboš Jemelka, Pavel Vetešník. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxv, 1127 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-666-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní odpovědnost ; řízení společenských procesů : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; soudní vědy ; trestní zákon ; role soudu

Školství : školský zákon, vyhlášky, předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školy a školská zařízení, dotace, školní stravování, maturity, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství : změny školského zákona k 1. 9. 2017 : redakční uzávěrka 4. 9. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 656 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1211) ISBN 978-80-7488-243-2

právo, zákonodárství ; pedagogika ; školy : zákonodárství a právo ; výchova, vzdělávání : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová. — 1. vydání. — Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2017. — 248, 5 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7416-307-4

sociální lékařství ; státní správa ; sociální zabezpečení ; státní správa ; dávkové mechanismy ; posudkové řízení ; Evropská unie

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013 / Jitka Konopásková, Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová. — 1. vydání. — Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2017. — 149, 4 strany : tabulky ; ISBN 978-80-7416-306-7

sociální lékařství ; státní správa ; sociální zabezpečení ; státní správa ; dávkové mechanismy ; posudkové řízení ; Evropská unie

nahoru

SOCIOLOGIE

UZS – Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. — Praha : Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, [2013?]-. — ^^^svazků : ilustrace ;

sociologie ; pracovní lékařství ; práce ; zaměstnanost ; organizace a řízení

Po stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví / Olga Šmídová-Matoušová, Blanka Tollarová, Karel Čada, Boleslav Keprt, Ema Hrešanová, Lenka Němcová Guhlová, Veronika Koncrová. — Vydání první. — Praha : SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), 2017. — 238 stran ; — (Studie) ISBN 978-80-7419-250-0

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; sociologie ; poskytování zdravotní péče ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; právní odpovědnost ; dobrovolní pracovníci ; morálka ; komunikace ; profesionalita ; veřejné zdravotnické služby

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Svobodný přístup k informacím ; Informatika : služby vytvářející důvěru, elektronické komunikace ; eGovernment : ektronické úkony a konverze dokumentů, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, základní registry, ektronická identifikace (od 1. 7. 2018) : redakcní uzávěrka 4. 9. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 304 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1212) ISBN 978-80-7488-244-9

státní správa ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; řízení informací : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; informační systémy : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; komunikace ; státní správa ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; dokumentace ; občanská práva : zákonodárství a právo

Správní právo : (soubor zákonů). — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2016]. — 698 stran ; ISBN 978-80-7380-649-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : Zákon o některých přestupcích : komentář / Luboš Jemelka, Pavel Vetešník. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxv, 1127 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-666-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní odpovědnost ; řízení společenských procesů : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; soudní vědy ; trestní zákon ; role soudu

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky : (Česká republika, Maďarsko, Polská republika, Slovenská republika) / Vladimír Novotný, Karel Klíma, Kristína Králiková, Ladislav Dudor. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 189 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-215-8

státní správa ; státní správa

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová. — 1. vydání. — Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2017. — 248, 5 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7416-307-4

sociální lékařství ; státní správa ; sociální zabezpečení ; státní správa ; dávkové mechanismy ; posudkové řízení ; Evropská unie

Správní právo : obecná část / Dušan Hendrych a kolektiv. — 9. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2016. — xxix, 570 stran ; — (Academia iuris) ISBN 978-80-7400-624-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; veřejný sektor ; zákonodárství jako téma

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013 / Jitka Konopásková, Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová. — 1. vydání. — Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2017. — 149, 4 strany : tabulky ; ISBN 978-80-7416-306-7

sociální lékařství ; státní správa ; sociální zabezpečení ; státní správa ; dávkové mechanismy ; posudkové řízení ; Evropská unie

Nebezpečné chemické látky a průmyslové havárie / Lubomír Polívka, Otakar J. Mika, Jozef Sabol. — Vydání: první. — Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2017. — 151 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; ISBN 978-80-7251-467-0

státní správa ; toxikologie ; chemické látky – účinky a užití ; toxické účinky ; nebezpečné látky ; zbraně hromadného ničení ; průmysl ; únik nebezpečných chemických látek ; plánování postupu v případě katastrof ; organizační politika ; bezpečnostní opatření

nahoru

TECHNIKA

Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití = Energy management systems – Requirements with guidance for use = Systemes de management de l’énergie – Exigences et recommandations de mise en oeuvre = Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung / zpracovali Simon Palupčík, Jitka Bílá. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. — 39 stran : ilustrace, tabulky ;

technika ; zdroje elektrické energie : normy : zásobování a distribuce ; organizace a řízení : normy

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích : velké změny zákona a navazujících vyhlášek : registrace a vyřazování vozidel, technické prohlídky a měření emisí, technická způsobilost vozidel, provozování stanic STK ; Pohonné hmoty : novelizovaný zákon o pohonných hmotách a vyhlášky : redakční uzávěrka 7. 8. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 368 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1206) ISBN 978-80-7488-238-8

právo, zákonodárství ; technika ; doprava ; motorová vozidla ; registrace ; výfukové emise vozidel ; zákonodárství jako téma

Stavební zákon ; Zákon o vyvlastnění ; Zákon o urychlení výstavby infrastruktury : texty zákonů ve znění od 1. 1. 2018 : redakční uzávěrka 14. 8. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 127 stran ; — (ÚZ : úplné znění; 1207) ISBN 978-80-7488-239-5

právo, zákonodárství ; technika ; stavební zákony

nahoru

TOXIKOLOGIE

Nebezpečné chemické látky a průmyslové havárie / Lubomír Polívka, Otakar J. Mika, Jozef Sabol. — Vydání: první. — Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2017. — 151 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; ISBN 978-80-7251-467-0

státní správa ; toxikologie ; chemické látky – účinky a užití ; toxické účinky ; nebezpečné látky ; zbraně hromadného ničení ; průmysl ; únik nebezpečných chemických látek ; plánování postupu v případě katastrof ; organizační politika ; bezpečnostní opatření

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Emergency medical services systems in the European Union : report of an assessment project co-ordinated by the World Health Organization : data book / World Health Organization. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2008]. — 194 stran : ilustrace ;

urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; urgentní služby nemocnice ; doškolování ; krizové intervence

Emergency medical services systems in the European Union : report of an assessment project co-ordinated by the World Health Organization / World Health Organization. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2008]. — 94 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotní péče – plánování ; řízení rizik ; hodnocení programu ; Evropská unie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

eHealth tools & services : needs ot the member states : report of the WHO Global Observatory for eHealth / World Health Organization. — Geneva : World Health Organization, [2006]. — 30 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; lékařská informatika ; telemedicína ; kooperační chování ; mezinárodní spolupráce ; lékařská informatika ; informační systémy ; zdravotní priority

Emergency medical services systems in the European Union : report of an assessment project co-ordinated by the World Health Organization / World Health Organization. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2008]. — 94 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotní péče – plánování ; řízení rizik ; hodnocení programu ; Evropská unie

Interim first report on social determinants of health and the helath divide in the WHO European Regon – executive summary : european social determinants and health divide / report prepared by: Sir Michael Marmot and his team. — Copenhagen : World Health Organization, Regionai Office for Europe, 2010. — 35 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; disparity zdravotního stavu ; sociálně ekonomické faktory ; sociální spravedlnost ; zdravotnické služby – dostupnost ; zdravotní politika : trendy ; zdravotnické přehledy

Obesity and the economics of prevention : fit not fat / Franco Sassi. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. — 265 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-64-06367-9

veřejné zdravotnictví ; obezitologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obezita : prevence a kontrola ; obezita dětí a dospívajících ; primární prevence ; ekonomika a organizace zdravotní péče ; chronická nemoc : ekonomika : prevence a kontrola

Health reform : meeting the challenge of ageing and multiple morbidities. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. — 221 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-64-12230-7

veřejné zdravotnictví ; chronická nemoc ; poskytování zdravotní péče ; zdravotnické služby pro staré lidi ; reforma zdravotní péče ; komorbidita ; ekonomika a organizace zdravotní péče

Secondary analysis of health data to generate health care quality information : electronic health record systems : meeting of the HCQI experts group. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. — 56 stran : tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; zajištění kvality zdravotní péče ; sběr dat ; automatizované zpracování dat ; ukazatelé kvality zdravotní péče

Improving health sector efficiency : the role of information and communication technologies. — Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. — 154 stran : ilustrace, tabulky ; — (OECD health policy studies,) ISBN 978-92-64-08460-5

veřejné zdravotnictví ; lékařská informatika ; poskytování zdravotní péče ; informační věda ; kvalita zdravotní péče

Po stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví / Olga Šmídová-Matoušová, Blanka Tollarová, Karel Čada, Boleslav Keprt, Ema Hrešanová, Lenka Němcová Guhlová, Veronika Koncrová. — Vydání první. — Praha : SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), 2017. — 238 stran ; — (Studie) ISBN 978-80-7419-250-0

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; sociologie ; poskytování zdravotní péče ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; právní odpovědnost ; dobrovolní pracovníci ; morálka ; komunikace ; profesionalita ; veřejné zdravotnické služby

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Program zdraví : program švýcarsko-české spolupráce = Swiss-Czech cooperation programme. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2017]. — 27 stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; zdraví – znalosti, postoje, praxe ; politika zdravotní – programy ; komunitní zdraví – plánování ; hospicová a paliativní péče ; komunitní ošetřovatelská péče ; mezinárodní spolupráce