Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Leden 2020

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

Analýza potřeb dětí a mladistvých z hlediska užívání návykových látek a souvisejícího rizikového chování v kontextu institucionální sítě služeb na území hl. města Prahy a Středočeského kraje : závěrečná zpráva studie : závěrečná verze č. 6 ze dne 22. června 2013 / autorský kolektiv Michal Miovský, Lenka Šťastná, Martina Školníková, Lenka Čablová, Silvia Miklíková. — Praha : [Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze] 2013. — 54 stran : ilustrace, tabulky ;

poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : epidemiologie : terapie ; pití nezletilých ; kouření : epidemiologie ; zdravotně rizikové chování ; pití alkoholu : epidemiologie ; zdravotnické služby – potřeby a požadavky ; adiktologie ; uživatelé drog : statistika a číselné údaje

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : změny katalogu prací : změny platových pomérů zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1353) ISBN 978-80-7488-388-0

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; zaměstnání : ekonomika : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců, služební hodnocení, osobní příplatek, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona o státní službě : změny katalogu správních činností a platových poměrů od 1. 1. 2020 : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1354) ISBN 978-80-7488-389-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; zaměstnání : ekonomika : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; zákonodárství jako téma

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí : ČSN ISO 1996-2. zpracoval Tomáš Hellmuth. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. — 57 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; akustika ; hluk : prevence a kontrola ; hygiena prostředí : normy ; řízení kvality ; referenční standardy ; vystavení vlivu životního prostředí : normy

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Udržiavať Európu zdravú: činnosť ECDC. — Štokholm : Európske centrum prevencie a boja proti infekčným chorobám, [2009]. — 16 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-9193-156-9

infekční nemoci : epidemiologie ; kontrola infekčních nemocí : organizace a řízení ; pandemie : prevence a kontrola ; mezinárodní agentury ; celosvětové zdraví ; infekční lékařství ; epidemiologie ; Evropská unie

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Standardní pokyny pro kojení v ČR / předmluva Anna Mydlilová. — Praha : Laktační liga, 2012. — 60 stran : ilustrace, tabulky ;

kojení ; podpora zdraví ; gynekologie a porodnictví

Porodnice 5P : pokoje podpory přirozeného porodu v porodnicích / Zuzana Štromerová, Milena Dvořáková. — Vydání první. — [Praha] : Porodní dům U čápa, 2019. — 124 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-270-6453-3

přirozený porod ; porodní asistentky ; gynekologie a porodnictví

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Udržiavať Európu zdravú: činnosť ECDC. — Štokholm : Európske centrum prevencie a boja proti infekčným chorobám, [2009]. — 16 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-9193-156-9

infekční nemoci : epidemiologie ; kontrola infekčních nemocí : organizace a řízení ; pandemie : prevence a kontrola ; mezinárodní agentury ; celosvětové zdraví ; infekční lékařství ; epidemiologie ; Evropská unie

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 352 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1352) ISBN 978-80-7488-387-3

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; financování zdravotní péče

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

How can European health systems support investment in and the implementation of population health strategies? / David McDaid, Michael Drummond, Marc Suhrcke ; editor Govin Permanand. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2008]. — 26 stran ; — (Policy brief (European Observatory on Health Systems and Policies),)

poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; politologie, politika, zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Leges, 2019. — 960 stran ; — (Komentátor) ISBN 978-80-7502-383-4

právo, zákonodárství ; státní správa ; trestní zákon ; právní vědy ; právní odpovědnost ; role soudu ; řízení společenských procesů : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : redakční uzávěrka 16. 12. 2019. — Ostrava : Sagit, 2019. — 464 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1342) ISBN 978-80-7488-376-7

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; kriminologie : zákonodárství a právo ; role soudu ; právní odpovědnost

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : změny katalogu prací : změny platových pomérů zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1353) ISBN 978-80-7488-388-0

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; zaměstnání : ekonomika : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 352 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1352) ISBN 978-80-7488-387-3

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; financování zdravotní péče

Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců, služební hodnocení, osobní příplatek, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona o státní službě : změny katalogu správních činností a platových poměrů od 1. 1. 2020 : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1354) ISBN 978-80-7488-389-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; zaměstnání : ekonomika : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; zákonodárství jako téma

nahoru

REVMATOLOGIE

Vybrané vzpomínky na profesora Františka Lenocha, které neodvál čas / Karel Pavelka st., Robert Bardfeld. — 1. vydání. — Praha : Česká revmatologická společnost, organizační složka České lékařská společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 2018. — 49 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-906582-3-3

revmatologie : dějiny ; revmatologie ; revmatologové

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Leges, 2019. — 960 stran ; — (Komentátor) ISBN 978-80-7502-383-4

právo, zákonodárství ; státní správa ; trestní zákon ; právní vědy ; právní odpovědnost ; role soudu ; řízení společenských procesů : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : změny katalogu prací : změny platových pomérů zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1353) ISBN 978-80-7488-388-0

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; zaměstnání : ekonomika : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; zákonodárství jako téma

Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců, služební hodnocení, osobní příplatek, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona o státní službě : změny katalogu správních činností a platových poměrů od 1. 1. 2020 : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1354) ISBN 978-80-7488-389-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní zaměstnanci : zákonodárství a právo ; zaměstnání : ekonomika : zákonodárství a právo ; práce : ekonomika : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; státní správa ; zákonodárství jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : redakční uzávěrka 13. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 352 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1352) ISBN 978-80-7488-387-3

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; financování zdravotní péče

How can European health systems support investment in and the implementation of population health strategies? / David McDaid, Michael Drummond, Marc Suhrcke ; editor Govin Permanand. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2008]. — 26 stran ; — (Policy brief (European Observatory on Health Systems and Policies),)

poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; politologie, politika, zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Stanoviska a etický kodex = Standpoints and ethical code. — Praha : Český svaz pivovarů a sladoven, [mezi 2000 a 2003?]. — 16 nečíslovaných stran ;

pití alkoholu ; etika ; inzerce jako téma ; pivo ; zemědělství a potravinářství