National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Říjen 2017

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

České lékařství a zdravotnictví předbělohorské doby / Marie Vojtová. — Praha, 1959. — 173 listů ;

dějiny lékařství ; dějiny lékařství ; poskytování zdravotní péče : dějiny ; dějiny 15. století ; dějiny 16. století ; epidemiologické faktory ; zdravotní výchova : dějiny

nahoru

DEMOGRAFIE

Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni / Jiří Hasman, Josef Novotný. — Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. — 146 stran, 4 složené nečíslované listy obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy ; — (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;; 3/2017) ISBN 978-80-88018-13-1

demografie ; populační dynamika ; migrace lidstva ; prostorové chování ; etnopsychologie ; kultura ; síťová metaanalýza ; analýza shluková ; regresní analýza

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Kreativní účetnictví a účetní podvody : řízení rizika účetních chyb a podvodů / Zita Drábková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 151 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-791-2

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví ; kreativita ; trestní zákon ; etika ; hodnocení rizik : organizace a řízení

Analýza podpory ekonomického růstu prostřednictvím stimulace investic / Oldřich Körner, Michal Pícl, Vladimír Štípek, Jan Vogel. — [Praha] : Úřad vlády České republiky. Odbor a analýz a informací, 2016. — 65 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7440-155-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomický rozvoj ; hrubý domácí produkt ; investice : ekonomika : organizace a řízení ; investiční náklady ; vláda

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike / Michal Maslen. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 112 stran : 1 mapa ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-193-9

právo, zákonodárství ; environmentální vědy ; zachování přírodních zdrojů ; voda ; vodní hospodářství ; hygienické inženýrství ; zákonodárství jako téma

Rtuť v životním prostředí / Tomáš Navrátil, Jan Rohovec. — Vydání 1. — Praha : Vydalo Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2016. — 30 stran : barevné ilustrace ; — (Strategie AV21) ISBN 978-80-200-2573-9

environmentální vědy ; chemie, klinická chemie ; látky znečišťující životní prostředí ; vystavení vlivu životního prostředí ; rtuť : toxicita ; životní prostředí – monitorování

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Solutio : příruční kniha pro lékárny. — Praha : Medon, [1996]-2013. — 18 svazků : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmacie : dějiny : metody : trendy ; výzkum v lékárnictví ; poradenství ; veřejné lékárenské služby ; kontinuální vzdělávání farmaceutů

Soustředěná příprava mastí, krémů, past, oculent, emulsí a suspenzí : metodický list č. 4/88 krajského odborníka pro galenickou farmacii LO-KÚNZ Severomoravského kraje / uspořádali: M. Mach, F. Koupil, M. Snášelová ve spolupráci s okresními odborníky pro GL LS ÚNZ Severomoravského kraje. — Ostrava : Krajský ústav národního zdraví, lékárenské oddělení, 1989. — 125 stran ;

farmacie a farmakologie ; technologie farmaceutická ; lékové formy ; příprava léků ; chemie farmaceutická

Nábytek pro lékárny : standardy vybavení lékáren stavebního typu 6 : lékárny a vysunutá pracoviště lékáren : zak. číslo: 04-0-4800/03 / Zdravoprojekt. — Praha : [Zdravoprojekt] : 1991. — 136 listů : ilustrace, tabulky ; — (Nábytek pro zdravotnická zařízení)

farmacie a farmakologie ; technika ; lékárny ; vnitřní vybavení a bytové zařízení : normy ; referenční standardy

Nábytek stolový / Zdravoprojekt Praha. — Praha : Zdravoprojekt, mezi [1990 a 1995]. — 2? svazky : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; technika ; lékárny ; vnitřní vybavení a bytové zařízení : normy ; referenční standardy

Léčivé látky, přípravky a látky pomocné : oborová norma : ON 86 2001. — První vydání. — Bratislava : Obzor, 1969. — 28 stran : tabulky ;

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky : normy ; farmaceutické pomocné látky : normy ; lékové formy : normy

Léčivé látky, přípravky a látky pomocné : oborová norma : ON 86 2001. — Praha : Vydavatelství Úřadu práce pro normalizaci a měření, 1974. — 52 stran : tabuky ;

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky : normy ; farmaceutické pomocné látky : normy ; lékové formy

Přehled o skladování a použitelnosti léčiv dle ON 86 2000 : pro potřebu lékáren a zdrav. zařízení. — Ostrava : Krajský ústav národního zdraví v Ostravě, lékárenské oddělení, 1970. — 39 stran : tabulky ;

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky : normy ; skladování léků : normy ; stabilita léku ; spotřeba léčiv : normy

Nábytek pro lékárny : oborové normy = Mebel dlja aptek = Pharmaceutical furniture. — Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1975. — 1 svazek: ilustrace, tabulky ; — (Nábytek pro zdravotnická zařízení)

farmacie a farmakologie ; lékárny : normy ; vybavení a zásobování : normy ; vnitřní vybavení a bytové zařízení : normy

Nábytek pro lékárny : typizační studie – II. etapa : lékárny a vysunutá pracoviště lékáren : zak. číslo: 04-0-4800/01 / Zdravoprojekt. — Praha : [Zdravoprojekt] : 1990. — 131 listů : ilustrace, tabulky ; — (Nábytek pro zdravotnická zařízení)

farmacie a farmakologie ; technika ; lékárny ; vnitřní vybavení a bytové zařízení

nahoru

FYZIOLOGIE

Péče o zdraví a prevence v díle Jana Amose Komenského / Marie Vojtová. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [mezi 1957 a 1959]. — 99 listů ;

pedagogika ; preventivní medicína ; fyziologie ; výchova dítěte ; fyziologie ; tělesná výchova ; primární prevence ; zdravé chování ; metaanalýza jako téma

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Rtuť v životním prostředí / Tomáš Navrátil, Jan Rohovec. — Vydání 1. — Praha : Vydalo Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2016. — 30 stran : barevné ilustrace ; — (Strategie AV21) ISBN 978-80-200-2573-9

environmentální vědy ; chemie, klinická chemie ; látky znečišťující životní prostředí ; vystavení vlivu životního prostředí ; rtuť : toxicita ; životní prostředí – monitorování

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Slovník sociální patologie / Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 120 stran ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0599-1

sociologie ; patologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; poruchy sociálního chování : patologie ; terminologie jako téma

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-247-5589-2

ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; ošetřovatelská péče ; psychologie sociální ; studium ošetřovatelství ; personál – výběr

nahoru

PATOLOGIE

Slovník sociální patologie / Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 120 stran ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0599-1

sociologie ; patologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; poruchy sociálního chování : patologie ; terminologie jako téma

nahoru

PEDAGOGIKA

Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filozofie výchovy : příspěvky k filozofii výchovy v pomáhajících profesích / Libor Novosad, Dana Švingalová. — Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. — 125 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-7290-091-9

pedagogika ; zdravotně postižení ; výchova speciální ; filosofie ; důstojnost lidského života ; postižení ; fyzický vzhled těla ; pedagogická psychologie ; individualizace

Péče o zdraví a prevence v díle Jana Amose Komenského / Marie Vojtová. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [mezi 1957 a 1959]. — 99 listů ;

pedagogika ; preventivní medicína ; fyziologie ; výchova dítěte ; fyziologie ; tělesná výchova ; primární prevence ; zdravé chování ; metaanalýza jako téma

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Nejvyšší správní soud : zpráva o činnosti v letech 2003-2009 / autoři obrazových příloh Michal Mazanec, fotografie Libora Teplého. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. — 237 stran : ilustrace, tabulky ;

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy ; soudní vědy ; státní správa ; role soudu

Plagiarism Across Europe and Beyond : conference proceedings : Brno, Czech Republic …. — Brno : Mendel University, [2013?]-. — ^^^svazků : ilustrace, tabulky ;

právo, zákonodárství ; publikování ; plagiátorství ; autorské právo ; věda ; autorství ; profesionální etika ; věda a výzkum

Nejvyšší správní soud = Supreme Administrative Court = Cour administrative supreme : Brno 2015 : nejvyšší správní soudy a vývoj práva na zveřejňování, soukromí a informace : Praha 2016 : poskytnout nebo chránit? : správní soudy mezi Skyllou svobody informací a Charybdou soukromí / autoři textu Pavel Molek, Radim Polčák. — Brno : Nejvyšší správní soud, [2017]. — 293 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-1645-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy ; soudní vědy ; prosazení zákonů ; role soudu ; státní správa ; přístup k informacím ; důvěrnost informací ; osobní údaje

Soudní kontrola ústavnosti : srovnávací pohled / Josef Blahož. — Vydání první. — Praha : ASPI Publishing, 2001. — 489 stran ; — (Codex) ISBN 80-86395-09-X

právo, zákonodárství ; právní vědy ; role soudu

Advokáti : velká novela zákona o advokacii ; Soudy a soudci : změny v rozvrhu práce a další změny ; Notáři ; Znalci a tlumočníci : redakční uzávěrka 18. 9. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 272 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1213) ISBN 978-80-7488-245-6

právo, zákonodárství ; role soudu ; právní vědy ; občanská práva ; zákonodárství jako téma

Občanský soudní řád : velké změny od 30. 9. 2017 ; Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád : soudní poplatky, mediace,veřejné dražby : redakčni uzávěrka 18. 9. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 416 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1214) ISBN 978-80-7488-246-3

právo, zákonodárství ; občanská práva ; role soudu ; zákonodárství jako téma

Ochrana spotřebitele : zákon o ochraně spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, obecná bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, posuzování shody, některé služby informační společnosti ; spotřebitelský úvěr : redakční uzávěrka 2. 10. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 240 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1218) ISBN 978-80-7488-250-0

právo, zákonodárství ; ochrana spotřebitele : zákonodárství a právo

Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike / Michal Maslen. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 112 stran : 1 mapa ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-193-9

právo, zákonodárství ; environmentální vědy ; zachování přírodních zdrojů ; voda ; vodní hospodářství ; hygienické inženýrství ; zákonodárství jako téma

Veřejné zakázky stručně a prakticky / Michaela Poremská. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 327 stran : tabullky ; ISBN 978-80-7552-697-7

státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Péče o zdraví a prevence v díle Jana Amose Komenského / Marie Vojtová. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [mezi 1957 a 1959]. — 99 listů ;

pedagogika ; preventivní medicína ; fyziologie ; výchova dítěte ; fyziologie ; tělesná výchova ; primární prevence ; zdravé chování ; metaanalýza jako téma

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-247-5589-2

ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; ošetřovatelská péče ; psychologie sociální ; studium ošetřovatelství ; personál – výběr

nahoru

SOCIOLOGIE

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-247-5589-2

ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; ošetřovatelská péče ; psychologie sociální ; studium ošetřovatelství ; personál – výběr

Slovník sociální patologie / Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 120 stran ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-0599-1

sociologie ; patologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; poruchy sociálního chování : patologie ; terminologie jako téma

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Nejvyšší správní soud : zpráva o činnosti v letech 2003-2009 / autoři obrazových příloh Michal Mazanec, fotografie Libora Teplého. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. — 237 stran : ilustrace, tabulky ;

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy ; soudní vědy ; státní správa ; role soudu

Nejvyšší správní soud = Supreme Administrative Court = Cour administrative supreme : Brno 2015 : nejvyšší správní soudy a vývoj práva na zveřejňování, soukromí a informace : Praha 2016 : poskytnout nebo chránit? : správní soudy mezi Skyllou svobody informací a Charybdou soukromí / autoři textu Pavel Molek, Radim Polčák. — Brno : Nejvyšší správní soud, [2017]. — 293 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-1645-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy ; soudní vědy ; prosazení zákonů ; role soudu ; státní správa ; přístup k informacím ; důvěrnost informací ; osobní údaje

Veřejné zakázky stručně a prakticky / Michaela Poremská. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — 327 stran : tabullky ; ISBN 978-80-7552-697-7

státní správa ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo

Zakázkové právo v oblasti ICT a další aktuální témata. — Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2017. — 43 stran : portréty ; — (Informační list; 1/2017)

státní správa ; podnikání : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA

Nábytek pro lékárny : typizační studie – II. etapa : lékárny a vysunutá pracoviště lékáren : zak. číslo: 04-0-4800/01 / Zdravoprojekt. — Praha : [Zdravoprojekt] : 1990. — 131 listů : ilustrace, tabulky ; — (Nábytek pro zdravotnická zařízení)

farmacie a farmakologie ; technika ; lékárny ; vnitřní vybavení a bytové zařízení

Nábytek stolový / Zdravoprojekt Praha. — Praha : Zdravoprojekt, mezi [1990 a 1995]. — 2? svazky : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; technika ; lékárny ; vnitřní vybavení a bytové zařízení : normy ; referenční standardy

Nábytek pro lékárny : standardy vybavení lékáren stavebního typu 6 : lékárny a vysunutá pracoviště lékáren : zak. číslo: 04-0-4800/03 / Zdravoprojekt. — Praha : [Zdravoprojekt] : 1991. — 136 listů : ilustrace, tabulky ; — (Nábytek pro zdravotnická zařízení)

farmacie a farmakologie ; technika ; lékárny ; vnitřní vybavení a bytové zařízení : normy ; referenční standardy

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Konference Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb = Konferenz Grenzüberschreitender Rettungsdienst : 19.4.2017. — V Plzni : Západočeská univerzita, 2017. — 30 stran ; ISBN 978-80-261-0701-9

urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; třídění a první ošetření raněných ; komunikační systémy urgentních lékařských služeb ; záchranná práce : metody : organizace a řízení

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Plagiarism Across Europe and Beyond : conference proceedings : Brno, Czech Republic …. — Brno : Mendel University, [2013?]-. — ^^^svazků : ilustrace, tabulky ;

právo, zákonodárství ; publikování ; plagiátorství ; autorské právo ; věda ; autorství ; profesionální etika ; věda a výzkum

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VII.-IX. zpráva o činosti všeobecné veřejné okresní nemocnice ve Slaném / napsal: Josef Moucha a spolupracovníci. — Ve Slaném : Správní výbor v. v. nemocnice, [1936]. — 172 stran, 10 nečíslovaných stran fot, 4 složené nečíslované listy grafů : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; nemocnice okresní : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; epidemiologie : dějiny

Gaining Health : analysis of policy development in European countries for tackling noncommunicable diseases / by Anna Ritsatakis and Péter Makara ; editors: Jill L. Farrington, Robert Geneau and Bosse Pettersson. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2009]. — viii, 264 stran ; ISBN 978-92-890-4179-9

chronická nemoc : prevence a kontrola ; podpora zdraví ; zdravotní politika ; politika – provádění ; politika zdravotní – programy ; plány rozvoje ; veřejné zdravotnictví

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filozofie výchovy : příspěvky k filozofii výchovy v pomáhajících profesích / Libor Novosad, Dana Švingalová. — Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. — 125 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-7290-091-9

pedagogika ; zdravotně postižení ; výchova speciální ; filosofie ; důstojnost lidského života ; postižení ; fyzický vzhled těla ; pedagogická psychologie ; individualizace

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Homocystein : klíč ke zdraví : základy zdraví spočívají na enzymech, genech a mitochondriích ovlivňovaných přímo i nepřímo metabolismem homocysteinu, ostatní faktory mají menší význam / Karel Erben. — Vydání první. — Praha : Formát, 2005. — 126 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-86718-50-6

zdravotní výchova ; primární prevence ; homocystein : metabolismus ; metabolické nemoci ; péče o sebe