National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Odborný léčebný ústav Paseka p. o. : pracoviště Paseka : pracoviště Moravský Beroun. — Paseka : OLÚ Paseka, p. o., [2017]. — 7 nečíslovaných volných listů v deskách : ilustrace ;

tuberkulóza : rehabilitace ; nemocnice pro chronická onemocnění : dějiny ; veřejné zdravotnictví ; dějiny lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; rehabilitační centra

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Dejiny ekonomických teórií / Ján Lisý a kolektív. — Prvé vydanie. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 359 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7598-080-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika : dějiny

Výročná správa / František Okruhlica, Katarína Šebejová, Milan Debnár. — Prvé vydanie. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 196 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7598-094-6

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; podnikání ; výroční zprávy jako téma ; management, organizace a řízení zdravotnictví

Obchodní korporace : přeměny obchodních společností a družstev, nabídky převzetí, transparentnost akciových společností, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, státní podnik : všechny prováděcí předpisy k zákonům ; rejstřík : redakční uzávěrka 20. 8. 2018 / Bohumil Havel, Kateřina Smolíková. — Ostrava : Sagit, 2018. — 288 stran : — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1273) ISBN 978-80-7488-306-4

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; kapitálové financování : ekonomika : zákonodárství a právo ; obchod : ekonomika : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo ; investice : ekonomika : zákonodárství a právo ; společnosti : ekonomika : zákonodárství a právo

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : vodní zákon s vyznačenými změnami od 1. 1. 2019 : velká novela zákona o ochraně ovzduší : redakční uzávěrka 1. 9. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 768 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1277) ISBN 978-80-7488-310-1

životní prostředí ; zákonodárství jako téma ; environmentální vědy ; právo, zákonodárství

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Umíte prezentovat? Odpověď zní ano! / Olga Medlíková ; ilustrace Zuzana Lebedová. — [Praha] : PART media, s. r. o. : [2005]. — 100 stran : ilustrace ; ISBN 80-86423-11-5

psychologie, klinická psychologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; komunikace ; verbální chování ; interpersonální vztahy ; přesvědčovací komunikace

Slovník nespisovné češtiny : argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov / Jan Hugo, hlavní editor. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2006]. — 460 stran ; ISBN 80-7345-098-4

slovník ; slovníky jako téma ; lingvistika, lékařská terminologie

Slovník cizích slov pro nové století : základní měnové jednotky, abecední seznam chemických prvků, jazykovědné pojmy : 30 000 hesel / Jiří Linhart a kolektiv. — Litvínov : Dialog, 2007. — 412 stran ; ISBN 80-7382-005-6

slovníky jako téma ; slovník ; lingvistika, lékařská terminologie

Kapesní anglicko-český medicínský slovník : s výkladem klíčových slov / Stephan Dressler ; překlad Hana Pospíšilová. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, a. s. 2018. — 393 stran ; ISBN 978-80-247-5591-5

lingvistika, lékařská terminologie ; slovník ; terminologie jako téma ; slovníky lékařské

Angličtina pro veřejnou správu / Vladimíra Zavázalová, Alena Lukáčová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. — 494 stran ; ISBN 978-80-7380-057-4

lingvistika, lékařská terminologie ; státní správa ; terminologie jako téma

Tezaurus jazyka českého : slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných / Aleš Klégr. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. — 1189 stran ; ISBN 978-80-7106-920-1

lingvistika, lékařská terminologie ; slovník ; slovníky jako téma

Slovník súčasného slovenského jazyka / Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. — Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006-. — ^^^svazků ; ISBN 80-224-0932-4

slovníky jako téma ; lingvistika, lékařská terminologie ; slovník

Slovník českých synonym / Karel Pala, Jan Všianský. — 3. doplněné vydání. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. — 479 stran ; ISBN 80-7106-450-5

slovníky jako téma ; lingvistika, lékařská terminologie ; slovník

Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. — Vydání 1. — Praha : Academia, 2005. — 579 stran ; ISBN 80-200-1310-5

lingvistika, lékařská terminologie ; slovníky jako téma ; slovník

Umíte dobře mluvit? / Táňa Holasová. — Vydání první. — Jinočany : H & H, 1992. — 100 stran : ilustrace ; ISBN 80-85467-16-X

lingvistika, lékařská terminologie ; verbální chování ; interpersonální vztahy ; jazyk (prostředek komunikace)

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Výročná správa / František Okruhlica, Katarína Šebejová, Milan Debnár. — Prvé vydanie. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 196 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7598-094-6

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; podnikání ; výroční zprávy jako téma ; management, organizace a řízení zdravotnictví

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi / Tomáš Neugebauer. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 119 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-072-2

řízení bezpečnosti ; hygiena práce ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; ochrana veřejného zdraví ; management, organizace a řízení zdravotnictví

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Výživa a zdraví / Dana Hrnčířová, Jolana Rambousková a kolektiv autorů. — 2. vydání. — Praha : Ministerstvo zemědělství, odbor bezpečnosti potravin, 2013. — 52 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7434-109-0

zdravá strava ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; potraviny ; fyziologie výživy ; poruchy výživy ; bezpečnost potravin

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Odborný léčebný ústav Paseka p. o. : pracoviště Paseka : pracoviště Moravský Beroun. — Paseka : OLÚ Paseka, p. o., [2017]. — 7 nečíslovaných volných listů v deskách : ilustrace ;

tuberkulóza : rehabilitace ; nemocnice pro chronická onemocnění : dějiny ; veřejné zdravotnictví ; dějiny lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; rehabilitační centra

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Nemocenské pojištění zaměstnanců : praktická příručka / Jana Zemanová. — Praha : KASO, 1993. — 127 stran ; — (Praktické příručky ;; Sv. 5)

pojišťovnictví ; pojištění nemocenské ; nemocenské pojištění – dávky

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Principy českého ústavního práva / Jan Wintr. — 4. vydání, ve Vydavatelství Aleš Čeněk 3. vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 286 stran ; ISBN 978-80-7380-730-6

právní vědy ; právo, zákonodárství ; soudní vědy ; politologie, politika, zdravotní politika ; demokracie ; politika

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi / Tomáš Neugebauer. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 119 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-072-2

řízení bezpečnosti ; hygiena práce ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; ochrana veřejného zdraví ; management, organizace a řízení zdravotnictví

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Principy českého ústavního práva / Jan Wintr. — 4. vydání, ve Vydavatelství Aleš Čeněk 3. vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 286 stran ; ISBN 978-80-7380-730-6

právní vědy ; právo, zákonodárství ; soudní vědy ; politologie, politika, zdravotní politika ; demokracie ; politika

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování : Zákon o specifických zdravotních službách / Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xvi, 766 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7598-103-5

veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; nemoci z povolání ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; posuzování zdravotní způsobilosti

Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : vodní zákon s vyznačenými změnami od 1. 1. 2019 : velká novela zákona o ochraně ovzduší : redakční uzávěrka 1. 9. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 768 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1277) ISBN 978-80-7488-310-1

životní prostředí ; zákonodárství jako téma ; environmentální vědy ; právo, zákonodárství

Regionální školství : školský zákon, vyhlášky, předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školy a školská zařízení, dotace, školní stravování, maturity, výkon ústavní a ochranné výchovy ; Pedagogičtí pracovníci : pozor: vysoké školy – viz ÚZ 1279 : redakční uzávěrka 3. 9. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 528 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1278) ISBN 978-80-7488-311-8

právo, zákonodárství ; školy : zákonodárství a právo ; učitelé : zákonodárství a právo ; vyučování : zákonodárství a právo

Vysoké školství : zákon o vysokých školách : nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 3. 9. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 136 cm ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1279) ISBN 978-80-7488-312-5

školy : zákonodárství a právo ; vyučování : zákonodárství a právo ; univerzity : zákonodárství a právo ; kontinuální vzdělávání : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi / Tomáš Neugebauer. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 119 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-072-2

řízení bezpečnosti ; hygiena práce ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; ochrana veřejného zdraví ; management, organizace a řízení zdravotnictví

Účetní předpisy pro pojišťovny : komentář : kapitoly z historie účetního práva / Jan Huleš. — 1. vydání. — Praha : Leges, 2018. — 238 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-282-0

účetnictví : zákonodárství a právo ; pojišťovny : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Hospodářská soutěž a veřejné zakázky : (soubor zákonů). — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 631 stran : formuláře ; ISBN 978-80-7380-716-0

veřejný sektor : zákonodárství a právo ; partnerství veřejného a soukromého sektoru : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; podnikání : zákonodárství a právo

Státní služba : obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : změny vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky : rejstřik : podle stavu k 23. 7. 2018 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2018. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1270) ISBN 978-80-7488-303-3

státní správa ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; státní správa

Obchodní korporace : přeměny obchodních společností a družstev, nabídky převzetí, transparentnost akciových společností, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, státní podnik : všechny prováděcí předpisy k zákonům ; rejstřík : redakční uzávěrka 20. 8. 2018 / Bohumil Havel, Kateřina Smolíková. — Ostrava : Sagit, 2018. — 288 stran : — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1273) ISBN 978-80-7488-306-4

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; kapitálové financování : ekonomika : zákonodárství a právo ; obchod : ekonomika : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo ; investice : ekonomika : zákonodárství a právo ; společnosti : ekonomika : zákonodárství a právo

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku / Michal Janoušek. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2018. — xvi, 259 stran ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-696-8

právo, zákonodárství ; občanská práva ; zákonodárství jako téma ; smlouvy : zákonodárství a právo

Trestní odpovědnost právnických osob : komentář / Pavel Šámal, Jan Dědič, Tomáš Gřivna, František Púry, Jiří Říha. — 2. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2018. — liv, 930 stran ; — (Beckova edice komentované zákony) ISBN 978-80-7400-592-3

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; právní odpovědnost ; prosazení zákonů

Meze základních práv v České republice / Martin Madej. — Vydání první. — Praha: Leges, 2018. — 240 stran : ilustrace, tabulky ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-294-3

lidská práva ; občanská práva ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; role soudu

Občanský zákoník : novelizované znění : rejstřík : redakční uzávěrka 20. 8. 2018 / Karel Eliáš, Marek Svatoš. — Ostrava : Sagit, 2018. — 319 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1275) ISBN 978-80-7488-308-8

občanská práva ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství

nahoru

PSYCHIATRIE

Mental health atlas 2017. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — v, 62 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-151401-9

psychiatrie ; zdravotní politika : trendy ; zdravotnický personál : statistika a číselné údaje ; služby v oblasti duševního zdraví : statistika a číselné údaje ; celosvětové zdraví

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření / Radkin Honzák. — 3. vydání. — V Praze : Vyšehrad, 2018. — 215 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7601-004-8

psychiatrie ; syndrom vyhoření : prevence a kontrola : psychologie ; relaxace : psychologie ; psychický stres : prevence a kontrola : psychologie ; kvalita života : psychologie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Umíte prezentovat? Odpověď zní ano! / Olga Medlíková ; ilustrace Zuzana Lebedová. — [Praha] : PART media, s. r. o. : [2005]. — 100 stran : ilustrace ; ISBN 80-86423-11-5

psychologie, klinická psychologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; komunikace ; verbální chování ; interpersonální vztahy ; přesvědčovací komunikace

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Financování a nákladovost sociálních služeb : pobytové a terénní služby sociální péče / vedoucí autorského kolektivu Jaroslav Vostatek. — První vydání. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2013. — 103 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-904668-7-6

sociální práce : ekonomika ; sociální lékařství ; sociální péče : ekonomika ; veřejné zdravotnické služby : ekonomika

nahoru

SOCIOLOGIE

Public relations moderně a účinně : budování důvěry pozitivnícn vztahů s veřejností, image, reputace identita organizace, média a PR, efektivní formy a prostředky PR  úpěšné strategie a taktiky / Václav Svoboda. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2006. — 240 stran ; — (Expert) ISBN 80-247-0564-8

public relations ; veřejné mínění ; komunikační média ; sociologie

Public relations jako ovlivňování mínění : jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat / Jozef Ftorek. — První vydání. — Praha : Grada, 2007. — 165 stran : ilustrace, faksimilie ; — (Manažer. Komunikace) ISBN 978-80-247-1903-0

public relations ; veřejné mínění ; komunikační média ; sociologie

Jak se žije Čechům v současné Evropě? / Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová a kol.. — Vydání I. — Praha : Academia : 2018. — 170 stran : ilustrace ; — (Společnost ;; sv. 24) ISBN 978-80-200-2855-6

sociologie ; sociální problémy ; kvalita života ; mínění ; postoj ; sociální hodnoty ; Evropská unie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Angličtina pro veřejnou správu / Vladimíra Zavázalová, Alena Lukáčová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. — 494 stran ; ISBN 978-80-7380-057-4

lingvistika, lékařská terminologie ; státní správa ; terminologie jako téma

Státní služba : obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : změny vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky : rejstřik : podle stavu k 23. 7. 2018 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2018. — 128 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1270) ISBN 978-80-7488-303-3

státní správa ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; státní správa

nahoru

TOXIKOLOGIE

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2018 – 2020 : Česká republika / zpracovatel: Ministerstvo zdravotnictví, sekce hlavnino hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, odbor ochrany veřejného zdraví ; schválila: Eva Gottvaldová. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2017. — 35 stran : tabulky ;

rezidua pesticidů ; zemědělství a potravinářství ; kontaminace potravin ; toxikologie

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Strategie AV21 : špičkový výzkum ve veřejném zájmu / Akademie věd České republiky ; úvodní slovo Eva Zažímalová. — Praha : Akademie věd České republiky, 2017. — 43 stran : ilustrace ;

věda a výzkum ; věda ; výzkum

Rozhovory s koordinátory Strategie AV21 / Markéta Wernerová a Luděk Svoboda. — Vydání 1. — Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017.. — 215 stran : fotografie, portréty ;

věda a výzkum ; výzkum ; věda

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Odborný léčebný ústav Paseka p. o. : pracoviště Paseka : pracoviště Moravský Beroun. — Paseka : OLÚ Paseka, p. o., [2017]. — 7 nečíslovaných volných listů v deskách : ilustrace ;

tuberkulóza : rehabilitace ; nemocnice pro chronická onemocnění : dějiny ; veřejné zdravotnictví ; dějiny lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; rehabilitační centra

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči / Jana Havlíková, Olga Hubíková. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017. — 75 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7416-308-1

sociální práce : ekonomika ; sociální pracovníci ; lékaři ; veřejné zdravotnictví ; financování zdravotní péče

Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči / Jana Havlíková, Olga Hubíková. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015. — 116 stran ; ISBN 978-80-7416-216-9

sociální práce : ekonomika ; zdravotní politika : ekonomika ; veřejné zdravotnictví

Analýza české veřejné správy v “okolí” českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora, jejich propojení s důchodovým systémem / Martin Holub, Milan Šlapák. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017. — 76 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7416-248-0

sociální zabezpečení ; veřejné zdravotnictví ; financování zdravotní péče ; důchod : ekonomika

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování : Zákon o specifických zdravotních službách / Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xvi, 766 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7598-103-5

veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; nemoci z povolání ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; posuzování zdravotní způsobilosti

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Inkluze v mateřské škole : děti s PAS, ADHD a handicapem / Martina Mazánková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 119 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-262-1365-9

postižené děti ; výchova mentálně retardovaných ; školy mateřské ; integrovaná výuka ; zdravotně postižení ; pomůcky pro komunikaci postižených ; výchova speciální

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v České republice za rok …. — Praha : Ministerstvo zemědělství,, [200-]-^^^^. — ^^^sv. . ilustrace, tabulky ;

potraviny – kontrola ; krmivo pro zvířata ; životní prostředí ; zemědělství a potravinářství

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v roce …. — Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, [200-]-^^^^. — ^^^svazky : ilustrace, tabulky ;

zemědělství a potravinářství ; potravní řetězec ; kontaminace potravin ; informační systémy ; kvalita jídla ; krmivo pro zvířata ; analýza potravin ; potraviny – kontrola

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2014. — 18 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7434-148-9

zemědělství a potravinářství ; bezpečnost potravin ; hodnocení rizik ; mezinárodní spolupráce

Přídatné látky v potravinách : publikace České technologické platformy pro potraviny / Luboš Babička. — 1. vydání. — Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2012. — 67 stran ; ISBN 978-80-905096-3-4

zemědělství a potravinářství ; potravinářská barviva ; potravinářské konzervační látky ; sladidla ; antioxidancia ; potravinářské přísady

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2018 – 2020 : Česká republika / zpracovatel: Ministerstvo zdravotnictví, sekce hlavnino hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, odbor ochrany veřejného zdraví ; schválila: Eva Gottvaldová. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2017. — 35 stran : tabulky ;

rezidua pesticidů ; zemědělství a potravinářství ; kontaminace potravin ; toxikologie