Veřejné informační služby ve zdravotnictví

Síť zdravotnických lékařských knihoven zajišťujících veřejné informační služby ve zdravotnictví vznikla v roce 1994.

Jejím poradním orgánem jeReglek

Veřejné knihovny působící v těchto službách pracují na principu dobrovolné spolupráce a pod registrací Ministerstva kultury.

Vize VISZ

Napomáhat rozvoji medicíny a uskutečňování zdravotní politiky realizované zdravotnickými pracovníky adekvátním přístupem k biomedicínským informacím a rozšiřováním přístupu k těmto informacím tak,  aby každému  bylo umožněno informované rozhodování o svém zdraví.

Poslání

Posláním VISZ je zpřístupnit odborné zdravotnické informace (dále jen OZI) a poskytovat knihovnicko-informační služby odborné zdravotnické i laické veřejnosti využíváním moderních informačních a telekomunikačních technologií (dále jen ICT), podporovat přístup k těmto informacím pro udržení a zlepšení kvality života občanů. Napomáhat rozvoji medicíny a pomáhat uskutečňovat zdravotní politiku odpovídajícím přístupem ke zdravotnickým informacím, tím bude umožněno každému informované rozhodování o vlastním zdraví. Zdravotnická knihovna (ZK), splňující kritéria pro podporu vědy, výzkumu a vzdělávání je nedílnou součástí kvalitního systému zdravotní péče.

Cíle VISZ pro léta  2021-2027

  • CPK centrální portál knihoven; projekt CPK propojuje veřejné knihovny v ČR prostřednictvím internetu tak, aby se zvýšil komfort pro uživatele knihoven; zapojením do služby „Získej“ NLK usiluje o rozšíření počtu spolupracujících knihoven (65)
  • zvyšovat využitelnost odborných informačních zdrojů získaných v projektu CzechELib mezi zdravotnickými knihovnami s důrazem na marketing
  • organizovat a sdílet neformální kurzy oborového vzdělávání knihovníků a uživatelů v klasické i elektronické formě
  • podporovat systematickou spolupráci knihoven se školami všech stupňů i dalšími vzdělávacími institucemi — prohlubovat vzdělávací nabídku informační, mediální a zdravotní gramotnosti zdravotnických knihoven
  • zvýšit využívanost digitalizovaných knihovních fondů