Veřejné informační služby ve zdravotnictví

Síť zdravotnických lékařských knihoven zajišťujících veřejné informační služby ve zdravotnictví vznikla v roce 1994.

Jejím poradním orgánem jeReglek

Veřejné knihovny působící v těchto službách pracují na principu dobrovolné spolupráce a pod registrací Ministerstva kultury.

Vize VISZ

Napomáhat rozvoji medicíny a uskutečňování zdravotní politiky realizované zdravotnickými pracovníky adekvátním přístupem k biomedicínským informacím a rozšiřováním přístupu k těmto informacím tak, aby každému bylo umožněno informované rozhodování o svém zdraví.

Poslání

Posláním VISZ je zpřístupnit odborné zdravotnické informace (dále jen OZI) a poskytovat knihovnicko-informační služby odborné zdravotnické veřejnosti využíváním moderních informačních a telekomunikačních technologií (dále jen ICT), podporovat přístup k těmto informacím pro udržení a zlepšení kvality života občanů. Napomáhat rozvoji medicíny a pomáhat uskutečňovat zdravotní politiku odpovídajícím přístupem ke zdravotnickým informacím, tím bude umožněno každému informované rozhodování o vlastním zdraví. Zdravotnická knihovna (ZK), splňující kritéria pro podporu vědy, výzkumu a vzdělávání je nedílnou součástí kvalitního systému zdravotní péče. Využívat cesty k naplňování vize.

Cíle VISZ pro léta  2016 -2020

Cíle  vycházejí   z konceptu Ústřední knihovnické rady, která připravila „  Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2016 – 2020“

  •  podporovat spolupráci knihoven v Centrálním portále knihoven (CPK) zapojováním dalších knihoven
  •  zesílit marketingové aktivity zdravotnických knihoven  propagující sdílené využívání knihovnicko-informačních služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu
  •  zvýšit využívanost  digitalizovaných knihovních fondů
  • podporovat využitelnost odborných informačních zdrojů  získaných v projektu CzechELib
  • šířit ( zveřejňovat)  sdílení dobré praxe v oblasti public relation
  •  zkvalitňovat neformální certifikované kurzy oborového vzdělávání