Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím NLK

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždycky a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.