Podhesla MeSH

Podheslo odpovídá na otázku „Z jakého hlediska pojednává článek o  předmětu, pro který se použil tento  deskriptor?“ Jednotlivá  podhesla mají  vymezenou oblast  použití v rámci kategorií a subkategorií.  Deskriptoru se přidělují max. 3 podhesla pro každý deskriptor (ve výjimečných případech je možné použít více podhesel). V případě, že  pro deskriptor nelze použít žádné z podhesel  určených  pro  příslušnou  kategorii, ponechá se deskriptor bez podhesla.

Seznam podhesel MeSH 2019

Hierarchie podhesel MeSH 2019

Seznam podhesel MeSH 2018

Hierarchie podhesel MeSH 2018

Seznam podhesel MeSH 2017

Hierarchie podhesel MeSH 2017

Seznam podhesel MeSH 2016

Hierarchie podhesel MeSH 2016

Vysvětlivky k přehledu podhesel

AB  –  zkratka podhesla používaná v systému MEDLINE abnormality – české znění podhesla / abnormalities – anglické znění podhesla 1990 – rok zapsání podhesla do české verze tezauru A1-9,… – povolené subkategorie pro použití podhesla