Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Knihovní řád a ceník

Platný od 1.3.2016 s aktualizací  k 1.7.2017

Národní lékařská knihovna (dále jen NLK), organizační složka ČR, je specializovanou knihovnou v souladu se Zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) č. 257/2001 Sb. NLK poskytuje knihovnicko-informační služby odborné i laické veřejnosti.

Činnosti NLK se dále týkají tyto právní předpisy:

 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon);
 • Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vyhledávání periodického tisku a změně některých zákonů (tiskový zákon);
 • Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích;
 • Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích;
 • Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.;
 • Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon);
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů;
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví;
 • Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích;
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů;
 • Zákon 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů;
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

 1. NLK je veřejnou specializovanou knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 3415/2003.
 2. NLK plní roli zprostředkovatele mezi informací a koncovým uživatelem. Nalezené informace tedy nelze vždycky a beze zbytku chápat jako relevantní pro posouzení odborného postupu. Nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. Národní lékařská knihovna nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné interpretace či aplikace informací obsažených v nalezených zdrojích.
 3. Uživatelem knihovny (dále jen uživatel) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá služby poskytované NLK, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. Návštěvníkem je každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.
 4. Registrovaným uživatelem knihovny je uživatel, který vstoupil s NLK do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu NLK umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby pro registrované uživatele. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostředky výpočetní techniky.

Čl. 1 Služby NLK

NLK poskytuje informační zabezpečení v oblasti medicínských informací a souvisejících oborů.

Základní služby jsou poskytovány bezplatně. Za registraci uživatele a jednodenní vstup, prodlužování platnosti uživatelských registrací, reprografické služby a nadstandardní služby se účtují poplatky. Tyto poplatky jsou účtovány dle Ceníku služeb NLK (dále jen Ceník NLK), který je přílohou Knihovního řádu (dále jen KŘ).

 1. Služby pro neregistrované uživatele
  1. Výpůjční služby tištěných dokumentů
   1. prezenční (do studoven z volného výběru)
  2. Digitální služby
   1. vyhledávání v elektronickém katalogu
   2. webové stránky knihovny
   3. použití wifi připojení v knihovně
  3. Reprografické služby
   1. xerokopie
   2. tisk
  4. Referenční služby
   1. poradenské
   2. bibliograficko-informační (katalogy, elektronické informační zdroje)
   3. lokačně informační
   4. konzultační
 2. Služby pro registrované uživatele
  1. Výpůjční služby tištěných i elektronických dokumentů
   1. prezenční (do studoven)
   2. absenční (mimo budovu knihovny a jejích depozitních skladů)
   3. meziknihovní výpůjční služby v ČR i zahraničí
    (Tyto služby upravuje samostatně Výpůjční řád NLK, který je přílohou KŘ.)
  2. Digitální služby
   1. vyhledávání v elektronickém katalogu
   2. webové stránky knihovny
   3. využití odborných elektronických databází
   4. stažení a prohlížení e-knih
   5. použití wifi připojení v knihovně
   6. využití technického vybavení knihovny
  3. Reprografické služby
   1. xerokopie
   2. elektronické dodávání dokumentů
   3. rychlá informační obsahová služba (RIOS)
   4. tisk
  4. Referenční služby
   1. poradenské
   2. bibliograficko-informační (katalogy, elektronické informační zdroje)
   3. lokačně informační
   4. konzultační
  5. Rešeršní služby
   1. rešerše zpracovávané pracovníky NLK z dostupných informačních zdrojů
 3. Služby Zdravotnického muzea
  1. výpůjční služby z fondů muzea a archivu – badatelský řád – příloha č. 6 Knihovního řádu
  2. informační, poradenské a konzultační služby z dějin medicíny
 4. Služby Oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví České republiky (dále OVI)
  1. Služby OVI jsou poskytovány dle samostatného výpůjčního řádu, který je přílohou č. 5 KŘ NLK
 5. Asistenční služba
  1. Zdravotně znevýhodnění uživatelé třetího stupně (držitelé průkazu ZTP/P) mají právo ve všech prostorách a při všech úkonech v NLK využívat asistenční služby doprovázející osoby.
  2. Osoba se zdravotním znevýhodněním s průkazem ZTP/P má možnost požádat o knihovnickou asistenci vedenou knihovníkem/icí NLK. Tato osoba (asistent) je uživateli k dispozici po předem dohodnutou dobu v konkrétním termínu a čase. Kromě standardních informačních, referenčních a konzultačních služeb zajišťuje asistent, pakliže je o to uživatelem požádán, osobně kopírovací služby na samoobslužných kopírovacích zařízeních.
  3. O službu knihovnické asistence lze požádat e-mailem na adrese nml@nlk.cz , telefonicky na telefonním čísle +420 296 335 900, anebo osobně u informačního pultu v NLK.
 6. Vzdělávací činnost v oblasti lékařského knihovnictví
  1. pro pracovníky zdravotnických knihoven
  2. pro uživatele odborných zdravotnických informací
  3. pro laickou veřejnost
 7. Vlastní publikační činnost
  1. tištěné publikace
  2. elektronické publikace

Čl. 2 Základní práva a povinnosti uživatelů

 1. Registrovaným uživatelem NLK se stávají fyzické či právnické osoby zaregistrováním a vydáním uživatelského průkazu či přihlašovacích údajů.
 2. Uživatelé jsou povinni se řídit KŘ a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Jsou povinni respektovat případná bezpečnostní opatření, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu osob a majetku knihovny. Pokud uživatel nedodržuje KŘ, může být zbaven práva používat služeb knihovny. Práva užívat služeb NLK mohou být zbaveny osoby, které pro akutní infekční nemocnění, mimořádné znečištění oděvu, nevhodné chování (např. slovní nebo fyzické napadání) nebo z jiných důvodů omezují své okolí.
 3. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.
 4. Uživatel je povinen na výzvu zaměstnance NLK před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.
 5. Za škody způsobené na majetku NLK uživatelem odpovídá uživatel NLK podle obecně platných předpisů.
 6. Za věci odložené uživatelem na místě k tomu určeném odpovídá NLK podle ustanovení Občanského zákoníku. Uzamykatelné skříňky neplní funkci bezpečnostní schránky k odkládání cenných předmětů (tj. trezoru, sejfu).
 7. Návštěvníci prostor knihovny jsou povinni chovat se ohleduplně ke svému okolí, zachovávat klid a pořádek. V prostorách knihovny je zákaz kouření, užívání omamných, psychotropních látek, jedů a vstupu se zvířaty – mimo asistenční zvířata.
 8. Uživatelé jsou povinni na výzvu předložit ke kontrole uživatelský průkaz a všechny odnášené dokumenty.
 9. Užívání mobilních zařízení je uživatelům povoleno pouze na chodbách NLK. V ostatních prostorách je nutné vypnout akustická zařízení všech přístrojů, která by mohla rušit ostatní uživatele knihovny.
 10. V případě, že uživatel či jeho nejbližší okolí, jsou postiženi infekční nemocí, a zároveň disponuje informačními prameny pocházejícími z majetku NLK, je povinen tuto skutečnost NLK ohlásit a následně spolupracovat při dezinfekci těchto pramenů.
 11. Stížnosti, připomínky a návrhy, týkající se provozu knihovny, může uživatel sdělit ústně pracovníkům knihovny nebo je zapsat do knihy přání a stížností, popř. je zaslat na e-mailovou adresu nml@nlk.cz. Není-li uživatel s vyřízením spokojen, může se obrátit na ředitele NLK.
 12. Všechny získané informace může uživatel využívat pouze pro vlastní potřebu v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a v příslušné licenční smlouvě. To znamená zejména:
  1. veškeré užívání informačních zdrojů je přípustné pouze pro nekomerční účely, tedy výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele;
  2. v elektronických informačních zdrojích je uživatel oprávněn prohledávat, prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat přiměřené části; není povoleno stahovat celá čísla elektronických časopisů nebo elektronické knihy;
  3. uživatel nesmí získaná data zkracovat, upravovat, překládat či vytvářet díla z nich odvozená; v podstatné míře anebo systematicky dále kopírovat, uchovávat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat;
  4. není dovoleno získaná data předávat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Čl. 3 Uživatelské registrace

 1. Uživatelský průkaz nebo číslo uživatele je dokladem registrace uživatele v NLK. Opravňuje ho k využívání všech knihovnicko-informačních služeb NLK. Registrace uživatele je nepřenosná a uživatel odpovídá za její zneužití.
 2. Uživatel může zmocnit jinou osobu k jednání svým jménem za splnění podmínek stanovených Občanským zákoníkem.
 3. Uživatelské průkazy se vystavují na podkladě vyplněné přihlášky (papírový nebo elektronický formulář) a fotografie (pasového formátu – 4,5 x 3,5 cm) po zaplacení registračního poplatku (viz Ceník NLK). Uživatelské registrace mají omezenou dobu platnosti, a to na 1 rok ode dne vystavení. Podepsáním přihlášky se uživatel zavazuje k plnění a respektování všech ustanovení Knihovního řádu NLK.
 4. Uživatel může žádost o registraci zaslat písemně NLK prostřednictvím vyplněné a úředně ověřené přihlášky. Ověření přihlášky žadatele může také provést a potvrdit kterákoli veřejná knihovna evidovaná MK ČR. Podrobné instrukce o registraci a formuláře nalezne na webové stránce NLK (www.nlk.cz). NLK si vyhrazuje právo neprovést registraci, pokud nejsou splněny všechny podmínky registrace nebo při prokázání, že žadatel hodlá služeb NLK užívat ke komerčním účelům.
 5. Veškeré změny v údajích na přihlášce je uživatel povinen neprodleně oznámit, zejména změnu jména a bydliště (sídla) a kontaktní adresy. Změní-li se pracovník pověřený za právnickou osobu stykem s NLK či jeho osobní údaje, je statutární zástupce povinen ohlásit tuto změnu písemně. Neučiní-li tak, považuje se to za porušení Knihovního řádu a uživatel ztrácí právo na poskytování služeb.
 6. NLK je registrovaným správcem osobních údajů uživatelů služeb NLK v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje uživatelů jsou v NLK shromažďovány za účelem ochrany práv NLK a identifikace osob využívajících služeb NLK a jsou potřebné pro přesnou identifikaci uživatele a telefonický, elektronický nebo písemný kontakt s ním.
 7. Základními údaji registrovaného uživatele jsou jeho:
  1. jméno a příjmení,
  2. datum narození,
  3. adresa trvalého pobytu, popřípadě adresa pobytu na území ČR (podle druhu pobytu cizince) nebo adresa pobytu v zahraničí, nepobývá-li čtenář na území ČR
  4. druh a číslo osobního dokladu
  5. stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.
  6. e-mailová adresa
 8. Neposkytnutí těchto údajů znemožňuje registraci uživatele.
  NLK se zavazuje s poskytnutými daty nakládat v souladu s výše citovaným zákonem. Mimo registrační údaje jsou evidovány tyto typy údajů o uživateli:
  1. Služební údaje – o vydání průkazu a počtu jeho duplikátů, o transakcích v rámci výpůjčního procesu (registrace výpůjčky, registrace rezervace, odeslání upomínky, poznámky k případnému porušování KŘ).
  2. Účetní údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Statistické údaje – vzdělání, povolání, specializace, jazykové znalosti
 9. Ztrátu průkazu je povinen uživatel neprodleně ohlásit, neboť až do ohlášení ztráty odpovídá stále za všechny případné výpůjčky uskutečněné na daný průkaz.
 10. Při žádosti o vystavení duplikátu průkazu po ztrátě, která nebyla prokazatelně způsobena krádeží, je stanoven manipulační poplatek (viz Ceník NLK).
 11. Možnosti registrací:
  1. uživatelská registrace fyzické osoby, která opravňuje k využívání všech služeb včetně absenčních výpůjček;
  2. prezenční uživatelská registrace fyzické osoby, která opravňuje k využívání všech služeb v prostorách NLK s výjimkou absenčních výpůjček;
  3. jednodenní vstupenka, která opravňuje k obdobnému využití jako prezenční uživatelská registrace fyzické osoby, avšak pouze v den vystavení;
  4. uživatelská registrace právnické osoby.
 12. Uživatelská registrace fyzické osoby se vydává:
  1. občanům České republiky starším 15 let, způsobilým k právním úkonům, a to po předložení platného dokladu totožnosti s fotografií, v němž jsou potvrzeny údaje o trvalém či přechodném pobytu;
  2. občanům států schengenského prostoru po předložení platného průkazu totožnosti s fotografií, v němž jsou potvrzeny údaje o trvalém či přechodném pobytu;
  3. ostatním cizím státním příslušníkům po předložení platného dokladu totožnosti s fotografií a doložení adresy na území ČR (trvalý či dlouhodobý pobyt, platná nájemní smlouva).
 13. Prezenční uživatelská registrace fyzické osoby se vydává:
  1. občanům České republiky starším 15 let po předložení platného dokladu totožnosti s fotografií;
  2. cizím státním příslušníkům nebo osobám bez státní příslušnosti ČR starším 15 let, po předložení platného dokladu totožnosti s fotografií;
  3. za prezenční průkaz s omezenou platností se rovněž považuje jednodenní vstupenka
 14. Od registračního poplatku jsou osvobozeni řádní zaměstnanci a externí spolupracovníci, partneři a hosté NLK a zaměstnanci MZ ČR. Zaměstnanci NLK odcházející do starobního důchodu obdrží bezplatně uživatelskou registraci fyzické osoby osvobozenou trvale od registračního poplatku.
 15. Organizacím, např. knihovnám, školám, podnikům, obchodním společnostem (dále jen právnickým osobám), které mají přidělené IČO, vydává NLK uživatelskou registraci právnické osoby. K vystavení je třeba předložit vyplněnou přihlášku opatřenou razítkem právnické osoby, podpisem statutárního orgánu a jménem pracovníka pověřeného zastupováním při styku s NLK. Komerční právnické osoby dále předloží i doklad o přidělení IČO (výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list). Pověřený pracovník předkládá svůj průkaz totožnosti. Nositelem práv a povinností uživatele je vůči NLK vždy organizace. Právnické osoby nejsou oprávněné ke vstupu do elektronických informačních zdrojů.
 16. Jednodenní vstupenky (JV) – jako JV slouží pokladní doklad o zakoupení JV. Tento doklad opravňuje uživatele k využití služeb rovnocenně s držitelem prezenčního průkazu fyzické osoby, po dobu 1 dne – tj. data vystavení tohoto dokladu.
 17. Oddělení vědeckých informací při MZ ČR vystavuje uživatelské registrace, které opravňují k využívání služeb i v NLK a uživatelské registrace, vystavené v NLK zároveň opravňují čtenáře k využívání služeb OVI.

Čl. 4 Rešeršní služby

 1. Rešeršní služby se poskytují registrovaným uživatelům NLK z elektronických informačních zdrojů dostupných NLK nebo přístupných na Internetu, z tištěných zdrojů a informačních pomůcek.
 2. Uživatel si může objednat profesionální zpracování rešerše ve stanovených lhůtách, daných provozními možnostmi oddělení rešerší. Požádat může osobně, telefonicky, písemně, elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronického formuláře. Doručení rešerše je možné osobně nebo poštou. Platbu lze provést hotově nebo převodem na účet.

Čl. 5 Elektronické informační zdroje

 1. NLK zpřístupňuje elektronické informační zdroje volné i vázané licenčními podmínkami.
 2. Aktuální pravidla užívání jednotlivých licencí NLK jsou zpřístupněna uživatelům na webové stránce NLK a uživatelé jsou povinni je dodržovat. Je zakázáno jakékoli další šíření a komerční využívání získávaných informací.
 3. NLK provozuje službu vzdáleného přístupu registrovaných uživatelů do elektronických informačních zdrojů z počítačů mimo síť NLK v těch případech, kdy to licenční podmínky dovolují. Uživatelé jsou povinni i při tomto typu zpřístupnění zamezit zneužití elektronických dokumentů ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., tj. zabezpečit využití informace pouze pro svou osobní potřebu a neumožnit další šíření dokumentu v jakékoli podobě.
 4. NLK poskytuje digitální kopie ze svého fondu prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK), jejímž je členem. Provozovatelem VPK je Národní technické knihovna (NTK). Jde o zasílání kopií článků z členských knihoven uživateli, který má s NTK uzavřenou smlouvu využívání této služby. Podmínky této služby určuje NTK.

Čl. 6 Reprografické služby

 1. Reprografické služby NLK se poskytují z dokumentů NLK a z dokumentů knihovnou opatřených v souladu s ustanovením zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) jen pro osobní potřebu uživatele. V souladu s tímto zákonem jsou evidovány počty a druhy kopií vytvořených v NLK za úplatu a pravidelně jsou placeny zákonné poplatky zástupci autorských svazů (Dilia). Dále mohou být pravidla poskytování reprografických služeb upravována vnitřními předpisy NLK.
 2. V případě, že licenční aj. podmínky povolují využívání jednotlivých informačních zdrojů, zpřístupněných na počítačích NLK, může si uživatel vytisknout výstupy na tiskárnách, připojených k některým veřejným počítačům, nebo požádat o vytištění službu (viz Pravidla pro užívání výpočetní techniky NLK; Ceník NLK).
 3. Uživatel může požádat o zhotovení kopie textu osobně, písemně, elektronickou poštou nebo vyplněním elektronického formuláře. NLK požadavek vyřídí ve lhůtě dané provozní situací. Již při objednávání kopií si zadá uživatel požadavek na formu předání (osobně, poštou, atd.) a způsob úhrady (fakturou, složenkou, hotově atd.).
 4. Uživatel může kopírovat až po dohodě se službou a jí také nahlásí počet zhotovených kopií, tyto uživatel uhradí v hotovosti dle platného ceníku. Služba má právo zkontrolovat počet zhotovených kopií jejich přepočítáním nebo kontrolou počítadla na kopírce. V případě velkého zájmu uživatelů o kopírování je pověřený pracovník NLK oprávněn stanovit jejich pořadí podle vlastního uvážení, obvykle podle počtu kopií.
 5. Pracovníci NLK jsou oprávněni odmítnout zhotovit kopie, existuje-li riziko poškození předlohy.
 6. NLK na základě objednávky provozuje pro uživatele NLK Rychlou informační obsahovou službu (RIOS), tj. poskytování kopií obsahů (viz Ceník NLK). Tato služba se hradí 1x ročně formou předplatného odběru obsahů na celý kalendářní rok.
 7. Vyúčtování fakturovaných služeb je prováděno v pravidelných časových intervalech.

Čl. 7 Výjimky a doplňky Knihovního řádu NLK

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí příslušného oddělení NLK nebo jím pověřený pracovník.
 2. Doplňky, které mohou upřesňovat nebo rušit znění některých článků Knihovního řádu, jsou vydávány formou Směrnic ředitele NLK.

Čl. 8 Přílohy Knihovního řádu NLK

 1. Výpůjční řád NLK
 2. Řád studoven NLK
 3. Pravidla pro využívání výpočetní techniky NLK
 4. Ceník služeb NLK
 5. Výpůjční řád knihovny OVI při MZ ČR – odchylky od KŘ NLK
 6. Badatelský řád Zdravotnického muzea
 7. Český překlad tezauru Medical Subject Headings
 8. Přehled služeb NLK

Čl. 9 Účinnost Knihovního řádu NLK

Tento Knihovní řád NLK nabývá účinnosti dnem 1. března 2016. Současně se jím ruší Knihovní řád NLK ze dne 5. října 2009.

PhDr. Helena Bouzková

ředitelka NLK, v. r.

Čl. 1 Obecné zásady

 1. Knihovní fondy NLK jsou národním majetkem, který požívá zvláštní ochrany. Vlastnické právo k dokumentům tvořícím knihovní fond NLK je nepromlčitelné a nelze je získat držením. Poskytování výpůjčních služeb se řídí Výpůjčním řádem NLK (dále je VŘ).
 2. K prezenčním nebo absenčním výpůjčkám uživatele opravňuje pouze platný uživatelský průkaz (viz KŘ Čl. 3). Uživatel ručí za vypůjčený dokument po celou dobu trvání výpůjčky. Uživatel je povinen řádně vrátit vypůjčený dokument i po uplynutí platnosti uživatelské registrace.
 3. Uživatelům s prezenčním průkazem se poskytují pouze prezenční výpůjčky do studoven nebo ke kopírovacím zařízením v prostorách NLK.
 4. Absenčně se půjčují určené dokumenty z fondu NLK, a to po předložení uživatelského průkazu a po podepsání potvrzení o vypůjčení dokumentu.
 5. Za uživatele, kteří nevlastní uživatelský průkaz, může vyřídit absenční výpůjčku pouze jiná knihovna z ČR prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Více viz Výpůjční řád NLK Čl. 3.

Čl. 2 Půjčování a vracení dokumentů

 • O zapůjčení dokumentů rozhoduje NLK. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním a studijním charakterem knihovny, typem dokumentu, požadavky nutné ochrany knihovního fondu a autorským zákonem.
 • Dokument určený pouze k prezenčnímu studiu nelze absenčně vypůjčit.
 • Při vypůjčování některých typů dokumentů uchovávaných v NLK mohou být stanovena specifická pravidla (s ohledem na autorská práva, ochranu unikátních tisků).
 • Uživatel může mít absenčně půjčeno současně nejvýše 20 jednotek, uživatel-právnická osoba 40 jednotek.
 • Pokud uživatel nemá vyrovnány všechny závazky vůči NLK (vrácení dokumentů s překročenou výpůjční lhůtou, splacení dlužných poplatků nebo vyrovnání se s NLK za dokumenty ztracené apod.), je do doby nápravy zbaven práva užívat všechny služby NLK.
 • Objednávku dokumentu ze skladu lze provést elektronicky prostřednictvím katalogu v portálu Medvik (www.medvik.cz). Uživatel je povinen objednaný dokument vyzvednout v příslušném výpůjčním protokolu do 3 dnů od odeslání on-line objednávky, poté je objednávka stornována. Uživatel se může o průběhu vyřizování své objednávky informovat prostřednictvím uživatelského konta v portálu Medvik nebo na e-mailové adrese prolong@nlk.cz a citarna@nlk.cz Na objednávky zaslané jinak, např. prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, nebude brán zřetel.
 • Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli (i v rámci MVS) žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům NLK. Je-li požadovaný dokument z fondu NLK vypůjčený, může si jej zájemce rezervovat. Jakmile je dokument k dispozici, uvědomí knihovna žadatele o splněné rezervaci. Lhůta pro vyzvednutí dokumentu je 14 dní od odeslání oznámení. Při vyzvedávání dokumentu je povinen uživatel uhradit manipulační poplatek za zaslání oznámení o rezervaci poštou (viz Ceník NLK). Žádá-li o tentýž dokument několik uživatelů, stanoví NLK pořadí podle termínu obdržení požadavku.
 • Před převzetím výpůjčky je ve vlastním zájmu uživatel povinen si dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad na výpůjčním tiskopisu nebo je nechat ručně připsat na potvrzení o výpůjčce. Neohlásí-li uživatel tyto závady, zodpovídá za všechny závady zjištěné při vracení dokumentu a je povinen škodu nahradit. Převzetí dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na potvrzení o vypůjčení dokumentu.
 • Výpůjční lhůty pro absenční výpůjčky dokumentů NLK se stanovují následovně:
Typ dokumentu Způsob provedení výpůjčky Lhůta k vrácení absenční výpůjčky
Kniha Osobní výpůjčka po předložení uživatelského průkazu fyzické osoby 31 dnů
Kniha V poštovním styku (MVS) 42 dní
Čísla a vázané ročníky časopisů z předchozího roku Osobní výpůjčka po předložení uživatelského průkazu fyzické osoby 14 dní
Čísla a vázané ročníky časopisů z předchozího roku V poštovním styku (MVS) 28 dní
Jednotlivá čísla časopisů aktuálního roku Osobní výpůjčka po předložení uživatelského průkazu fyzické osoby 1 den
CD-ROM, DVD Absenčně, audiovizuální díla pouze prezenčně 31 dnů
Dokument získaný MVS Osobní výpůjčka po předložení uživatelského průkazu fyzické osoby Podle pokynů zasílající knihovny
Dokument získaný MMVS Pouze knihovny – v poštovním styku Podle pokynů zasílající zahraniční knihovny
CD-ROM, DVD V poštovním styku (MVS) 42 dní za podmínky dodržení AZ
 • Pokud termín vrácení dokumentu připadá na sobotu, neděli, státní svátek nebo den, kdy je výpůjční protokol NLK nepřístupný, bude den vrácení posunut na první pracovní den, který následuje.
 • Výpůjční lhůta může být prodloužena nejvýše třikrát za sebou (u výpůjček MVS dvakrát), nežádá-li o dokument jiný uživatel. Prodloužit výpůjční lhůtu si může sám uživatel ve svém kontě 5 dní před koncem výpůjčky nebo na základě osobní, písemné, e-mailové a telefonické žádosti, vždy však pouze v případě, že požádá o prodloužení ještě během řádné výpůjční lhůty. Opakovanou výpůjčku lze uskutečnit po vrácení půjčeného dokumentu, nežádá-li o dokument jiný uživatel.
 • Výpůjčky  dokumentů s jednodenní výpůjční lhůtou nelze prodlužovat.  Tyto dokumenty (např. poslední čísla časopisů) je uživatel povinen vrátit následující pracovní den do konce otevírací doby. Zasílání prostřednictvím MVS není přípustné, pouze prostřednictvím meziknihovní reprografické služby lze zaslat kopie části dokumentů. Dokumenty z čítárny časopisů nelze objednávat ani rezervovat.
 • Při osobním vracení vypůjčeného dokumentu musí být uživateli vždy vydáno potvrzení o vrácení dokumentu. Uživatel si může prostřednictvím uživatelského konta v portálu Medvik ověřit, že vrácení výpůjček bylo řádně zaevidováno. Pokud dokument v NLK chybí a v evidenci výpůjček se k němu váže konkrétní výpůjčka, má se za to, že uživatel dokument nevrátil. NLK je oprávněna požadovat jeho vrácení nebo náhradu ztráty.
 • Vrací-li uživatel vypůjčený dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.
 • Jestliže uživatel půjčený dokument nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, bylo-li vrácení dokumentu upomínáno, či ne. Mimo základní poplatek z prodlení se uživateli účtuje příplatek za každou odeslanou upomínku (viz Ceník NLK). V odůvodněných případech o prominutí poplatku rozhoduje vedoucí oddělení služeb nebo ředitel NLK.

Čl. 3 Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

 1. Meziknihovní výpůjční služby podléhají pravidlům Vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a zásad meziknihovních služeb v ČR, vydaných Národní Knihovnou ČR.

Čl. 3.1. Meziknihovní výpůjční služba

 1. Dokumenty z fondu NLK mohou být zapůjčeny knihovnám poskytujícím veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu knihovního zákona.Výpůjčka se uskutečňuje zásadně na podkladě předem zaslané standardní papírové žádanky, objednávky přes elektronický formulář na stránkách NLK nebo elektronické žádanky z prostředí souborného katalogu ČR CASLIN.
 2. Pracovník NLK pověřený agendou MVS vyřídí žádost dle provozních možností, a to pro mimopražské žadatele zasláním poštou, pro žadatele z obvodu Prahy připravením (rezervací) požadovaných dokumentů k osobnímu převzetí jménem žádající knihovny. Knihovna sídlící v obvodu Prahy je povinna si do 7 dnů od odeslání žádanky dojednat termín převzetí výpůjčky s pracovníkem MVS NLK. Vracení výpůjček MVS je možné osobně či doporučeně poštou.
 3. Dokumenty z knihoven ČR – jestliže dokument není ve fondech NLK, zprostředkuje knihovna na požádání registrovanému uživateli výpůjčku nebo objednávku kopie části dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR.
 4. Objednání je možné realizovat osobně ve výpůjčních protokolech NLK nebo prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách NLK.
 5. V případě, že zasílající knihovna požaduje za vyřízení MVS poplatky, budou tyto naúčtovány uživateli při předávání kopií nebo dokumentu k výpůjčce nad rámec manipulačního poplatku stanoveného Ceníkem NLK.
 6. Na objednávkovém formuláři je uživatel povinen uvést kontaktní údaje, na které mu bude zaslána zpráva o vyřízení objednávky MVS.
 7. Výpůjční podmínky, výpůjční lhůta a její prodlužování je stanovováno individuálně podle podmínek zasílající knihovny.
 8. Poplatek z prodlení vrácení výpůjčky MVS je účtován podle platného Ceníku NLK. Jedná se o službu pouze pro fyzické osoby, nikoliv knihovny nebo jiné organizace.

Čl. 3.2. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

 1. MMVS NLK obstarává informační materiály z oblasti lékařství a biomedicíny formou výpůjček ze zahraničí nebo kopií částí dokumentů, pokud tyto nejsou dostupné v ČR.
 2. Služba je určena knihovnám poskytujícím veřejné knihovnické a informační služby v souladu s  knihovním zákonem a registrovaným uživatelům NLK.
 3. Požadavky jsou přijímány na tištěném formuláři MMVS, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického formuláře na www stránkách NLK.
 4. Výpůjční podmínky, výpůjční lhůta a její prodlužování je stanovováno individuálně podle podmínek zasílající knihovny.
 5. Poplatek za realizovanou výpůjčku MMVS je vybírán od uživatele při předávání dokumentu k absenční nebo prezenční výpůjčce nebo při vyzvedávání kopií části dokumentu (viz Ceník NLK).
 6. Dokumenty vypůjčené ze zahraničí v rámci MMVS jsou určeny pouze pro vědecké a studijní účely uživatelů a nesmějí být rozmnožovány ani používány ke komerčním účelům. V případě objednávky pro instituci je třeba doložit, že se jedná o objednávku pro konkrétního uživatele.
 7. Ztrátu, poškození nebo zničení dokumentu je uživatel povinen neprodleně hlásit NLK a má povinnost nahradit škodu ve stanovené výši i lhůtě. Náhradu stanoví zasílající zahraniční knihovna.
 8. Za nedodržení výpůjční lhůty dokumentu jsou účtovány speciální poplatky z prodlení dle Ceníku NLK.
 9. Počet objednávek kopií článků ze zahraničí je omezen na 40 článků v jednom měsíci. V případě potřeby vyššího počtu článků může uživatel služby MMVS požádat odpovědného pracovníka knihovny o poskytnutí výjimky.

Čl. 4 Ztráty, náhrady, poplatky

 1. Uživatel je povinen neprodleně ohlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku.
 2. O formě náhrady rozhoduje pověřený pracovník NLK.
 3. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
  1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřené kvality;
  2. uvedení do původního stavu dodáním vázané kopie odpovídajícího formátu (příp. zaplacením ceny kopie pořízené v knihovně a zaplacením ceny vazby kopie), při menších poškozeních se požaduje cena kopie poškozené nebo zničené části dokumentu, cena převazby apod.;
  3. náhrada formou dodání jiného vydání dokumentu, příp. i jiného dokumentu v obdobné ceně;
  4. Výše finanční náhrady je odpovědným pracovníkem stanovována podle jedné z níže uvedených možností:
   1. cena požadovaného dokumentu podle cen na trhu v době vyčíslování ztráty + cena vazby podle ceníku platného v době vyčíslování ztráty, není-li cena vazby zahrnuta v ceně dokumentu + náhrada za knihovnické zpracování (viz Ceník NLK);
   2. cena xerokopie celého dokumentu (kalkulace podle počtu stran) + cena vazby + náhrada za knihovnické zpracování (viz Ceník NLK).
 4. Při postupu podle bodů c), d) je NLK oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týká jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla).
 5. Poplatky z prodlení (viz Ceník NLK)
  1. Povinnost platit poplatek z prodlení při vracení výpůjček nastává nejbližším pracovním dnem, který následuje po ukončení stanovené výpůjční lhůty.
  2. Od poplatků z prodlení je možné upustit u MVS.
  3. Výše poplatku z prodlení se stanoví za každou knihovní jednotku a den po uplynutí příslušné výpůjční lhůty.
 6. Vymáhání nevrácených výpůjček
  1. Nezávisle na vymáhání poplatku z prodlení vymáhá vracení dokumentů knihovna upomínkami (manipulační poplatky za zaslané upomínky viz Ceník služeb NLK). Jestliže uživatel na upomínky nereaguje (vrácením nebo dohodnutou formou náhrady), bude vrácení vymáháno právní cestou. Při vymáhání vypůjčeného dokumentu právní cestou hradí uživatel veškeré náklady s tím spojené.
  2. Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každý jeden vymáhaný dokument.
 7. Služby NLK jsou do vyrovnání všech pohledávek dlužnému uživateli pozastaveny (viz Výpůjční řád NLK Čl. 2, bod 6).

 1. Po vstupu do studoven NLK jsou registrovaní uživatelé povinni předat službě uživatelský průkaz (viz. Knihovní řád NLK Čl. 3).
 2. Studovny slouží uživatelům knihovny pro účely:
  1. studia vypůjčených dokumentů;
  2. studia dokumentů v příručních fondech a volném výběru;
  3. používání výpočetní techniky k přístupu k informacím na internetu;
  4. využívání referenčních služeb;
  5. pořizování xerokopií na samoobslužných kopírkách.
 3. Uživatelé jsou povinni:
  1. odložit do zamykatelných skříněk svrchní oděvy, objemná zavazadla, deštníky apod.;
  2. ve studovně používat pouze 1 pracovní místo s ohledem na obsazenost studovny;
  3. zachovávat ve studovně a okolních prostorách klid a nerušit studující;
  4. vypnout zvuk svých mobilních zařízení;
  5. řídit se pokyny pracovníků NLK;
  6. před odchodem ze studovny vrátit prezenčně vypůjčené dokumenty na určené místo či službě;
  7. v případě zjištění jakékoli závady na technice nebo neporozumění návodům (např. u samoobslužné kopírky) obrátit se na pracovníka NLK.
 4. Dokumenty zapůjčené k prezenčnímu studiu není povoleno bez souhlasu služby odnášet mimo studovnu.

 1. Výpočetní techniku v NLK je určena k poskytování knihovnicko-informačních služeb, je zakázáno používat ji k aktivitám, které jsou v rozporu se zákony ČR, vyhledávání a prohlížení stránky s pornografickým nebo jinak urážlivým obsahem, stránky podněcující k nenávisti vůči skupině osob v závislosti na jejich rase či etnickém původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, statutu veterána, sexuální orientaci či pohlavní identitě, k omezování jejich práv a svobod, vyzývající k užívání nelegálních drog apod. Při využití internetu je též zakázáno provádění soukromých komerčních činností, podnikatelských aktivit apod.
 2. Uživatel je povinen před začátkem práce předložit službě platný uživatelský průkaz NLK.
 3. Uživatel je povinen respektovat účel, ke kterému je konkrétní veřejný počítač v NLK určen. Toto určení je zřejmé z vývěsek u počítačů ve veřejných prostorách NLK nebo se o něm může uživatel informovat u pracovníků NLK.
 4. Uživatel se řídí návody na jednotlivých pracovištích, případně pokyny pracovníků NLK.
 5. V případě jakékoli poruchy na zařízení, neporozumění návodům apod. se uživatel obrátí na pracovníky NLK.
 6. V případě potřeby může služba stanovit uživateli časový limit práce v závislosti na počtu obsazených míst nebo dalších zájemců.
 7. Uživatel smí pracovat v počítačové síti NLK pouze pod společným uživatelským jménem přiděleným pro všechny uživatele NLK.
 8. Uživatel nesmí používat jiné programové vybavení než to, které mu je v nabídce poskytnuto.
 9. Uživatelům je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému NLK a nainstalovaných aplikací a programů NLK.
 10. Uživatel nesmí zasahovat do konfigurace počítačů a ostatních technických prostředků NLK, instalovat jakékoli programy a kopírovat soubory na počítače NLK, kromě ukládání výsledků vyhledávání informací.
 11. Uživatel si může výsledky svého vyhledávání uložit na vlastní datová média (disketa, CD, DVD, flash disk) dle technických a organizačních podmínek pracoviště. Je povoleno používat vlastní nosiče. NLK neodpovídá za průběh ukládání a případné škody, které uživateli vzniknou (např. přepis dat na vlastním nosiči).
 12. Uživatel pracující v Internetu je povinen respektovat pokyny producentů uvedené u jednotlivých souborů a databází. Uživatel se může pohybovat pouze ve volně přístupných adresách/souborech, jejichž prohledávání nebo jeho výsledky jsou uživateli k dispozici výhradně zdarma nebo jsou předplacené NLK. Veškeré náklady, které vzniknou NLK vlivem nekorektního nebo neautorizovaného přístupu uživatele ke zdrojům v Internetu, je uživatel povinen uhradit.
 13. Uživatel se nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud se tak stane omylem, hardwarovou či softwarovou chybou nebo jiným způsobem, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit službě.
 14. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. jejím přetěžováním. Nesmí měnit konfiguraci počítačů a zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určené k veřejnému používání.
 15. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky informační techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry a jiným škodlivým softwarem.
 16. Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci NLK, tak i mimo ni), a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.
 17. Získané informace a data (v jakékoli formě a na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat – viz zákon č. 121/2000 Sb., (Autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné – viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 18. Provoz sítě NLK může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby, případně z jiných závažných důvodů.
 19. Provoz sítí včetně přístupu na internet je monitorován. Přístup na stránky s obsahem nesouvisejícím s gescí NLK nebo uvedených v bodě 1 může být dostupnými prostředky zablokován. NLK nenese žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.

Způsoby placení

NLK přijímá platby těmito způsoby: v hotovosti, fakturou, složenkou, pro službu MMVS formou IFLA Vouchers nebo Coupon-Réponse International (CRI).

Při objednávkách služeb za úhradu je NLK oprávněna požadovat zaplacení zálohy nebo celé částky před zahájením prací. Instituce mající trvalý zájem o služby NLK mohou k jejich objednávání využít celoroční objednávku konkrétních služeb.

Při poštovním styku (včetně poštovného za zaslání faktury nebo složenky) je k ceně připočítáváno poštovné podle platného ceníku České pošty.

* Vysvětlivky k tabulce: KŘ – Knihovní řád NLK; VŘ – Výpůjční řád NLK; PVT – Pravidla pro využívání výpočetní techniky NLK

ID Položka Cena v Kč Poznámka
UŽIVATELSKÉ PRŮKAZY
306 Manipulační poplatek za vystavení duplikátu uživatelského průkazu (bez prokázání ztráty krádeží) 30,-
301 Uživatelský průkaz fyzické osoby 100,-
302 Uživatelský průkaz fyzické osoby – snížený poplatek 50,- Studující SŠ, VŠ prezenčního i kombinovaného studia do 26 let, starobní důchodci, invalidní důchodci – nutno předložit doklad.
303 Uživatelský průkaz – právnické osoby 300,-
304 Prezenční uživatelský průkaz – fyzické osoby 50,-
310 Prezenční uživatelský průkaz – jednodenní vstupenka 30,-
REZERVACE DOKUMENTU
151 Manipulační poplatek za odeslání oznámení o vyřízení rezervace dokumentu poštou 10,- Platba při vyzvednutí dokumentu.
POPLATKY Z PRODLENÍ
101 Základní poplatek z prodlení při vracení výpůjček za 1 den a 1 knihovní jednotku – platí pouze pro výpůjčky prostřednictvím automatizovaného výpůjčního protokolu 2,- + manipulační poplatek za upomínku
Poplatek z prodlení při vracení výpůjček získaných v mezinárodní meziknihovní službě za 1 den a 1 knihovní jednotku 50,-
MANIPULAČNÍ POPLATKY – VYMÁHÁNÍ NEVRÁCENÝCH VÝPŮJČEK (ceny upomínek se sčítají)
Zaslání – 1. upomínka 10,-
2. upomínka 20,-
3. upomínka 30,-
4. předsoudní upomínka 100,-
5. upomínka 170,- Zasílá právník
Poplatek za vymáhání vrácení soudem 300,-
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY
TISKY Z POČÍTAČOVÝCH TISKÁREN
201 1 strana formátu A4 – černobílý tisk 2,- + příp. poštovné
202 1 strana formátu A4 – barevný tisk 5,- + příp. poštovné
XEROKOPIE
203 1 strana černobíle formátu A4 2,- + příp. poštovné
204 1 strana formátu čb A4 zhotovená pracovníkem NLK na objednávku 3,-
205 RIOS – kopie obsahu 1 čísla časopisu 5,- + příp. poštovné
216 Kopie čb A4 oboustranná 4,-
208 Kopie barev. A4 oboustranná 10,-
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY – v rámci ČR
501 Výpůjčka knihy z knihovny v ČR (manipulační poplatek, platba při podávání žádanky) 40,- + další poplatky, účtované dodávající knihovnou
Kopie z knihoven v ČR (manipulační poplatek, platba při podávání žádanky) 5,- + další poplatky, účtované dodávající knihovnou
MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
601 Realizovaná výpůjčka knihy ze zahraniční knihovny 400,-
605 Kopie 1 článku do 50 stran realizovaná v zahraničí 200,- + příp. poštovné
606 Kopie 1 článku nad 50 stran realizovaná v zahraničí 400,- + příp. poštovné
ZASÍLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Z FONDU KNIHOVEN V ČR
602 Zaslání 1 knihy zahraniční knihovně (včetně SR) z fondu českých knihoven 1 IFLA Vouche nebo 7 CRI nebo 300 Kč + poštovné
603 Zaslání 1 kopie článku zahraniční knihovně (mimo SR) z fondu českých knihoven 1-15 stran 1 IFLA Voucher nebo 7 CRI nebo 300 Kč + poštovné
604 Zaslání 1 kopie článku zahraniční knihovně (mimo SR) z fondu českých knihoven nad 15 stran 1,5 IFLA Voucher nebo 10 CRI nebo 450 Kč + poštovné
REŠERŠNÍ SLUŽBY
702 CD-R 10,-
401 Tiskový výstup se zprac. rešeršním požadavkem – 1 str. A4 2,-
404 Základní sazba za rešerši 100,- z 1 databáze
405 Vícezdrojová rešerše 200,- z více databází
406 Průběžná rešerše (1 profil) 200,- zpracování 4x ročně
407 Citovanost 1 autora 200,-
NÁHRADY PŘI ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ VYPŮJČENÉHO DOKUMENTU
Vazba jedné knihovní jednotky 120,-
Knihovnické zpracování jedné knihovní jednotky 50,-
Český překlad tezauru Medical Subject Headings
Užití Roční předplatné
Nekomerční využití 1 000,-
Komerční využití 10 000,-
Výzkumné a výukové účely zdarma
Knihovny v systému Medvik zdarma

 1. Oddělení vědeckých informací (dále jen OVI) jako oddělení Národní lékařské knihovny (NLK) slouží potřebám MZ ČR; služby veřejnosti poskytuje pouze v případě, kdy požadavek nemůže být uspokojen jinými knihovnami. Knihovní fond je majetkem NLK – z toho vyplývá odpovědnost uživatele vůči NLK.
 2. Uživatelem OVI se stává fyzická osoba či instituce zaregistrováním a vydáním uživatelského průkazu. Zaměstnancům MZ ČR jsou uživatelské průkazy a knihovní služby poskytovány zdarma a jsou osvobozeni od placení zpozdného a manipulačních poplatků za upomínky.
 3. Uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem NLK, zvláště s Přílohou č. 5 – Výpůjčním řádem OVI.
 4. Výpůjčky z knihovního fondu OVI pro zaměstnance MZ ČR jsou:
  1. prezenční;
  2. dlouhodobé;
  3. čtrnáctidenní (časopisy)
 5. Časopisy se externím čtenářům půjčují pouze prezenčně.
 6. OVI poskytuje MVS ostatním knihovnám.
 7. Zaměstnanec MZ, který se zaváže k archivaci periodik, je povinen je uchovat na svém pracovišti kompletní a případně je poskytnout krátkodobě OVI.
 8. Pro ostatní uživatele platí výpůjční lhůty a podmínky dle Knihovního řádu NLK.
 9. Při porušení podmínek výpůjčního řádu OVI a NLK mohou být další výpůjčky do vyrovnání závazku uživateli odmítnuty.
 10. Při ukončení pracovního poměru na MZ ČR je uživatel povinen vrátit všechny vypůjčené materiály, vrátit knihovně zaměstnanecký uživatelský průkaz a nechat si potvrdit na výstupní list skutečnost, že všechny závazky vůči OVI jsou vyrovnány.
 11. Provoz studovny OVI se řídí přílohou Knihovního řádu č. 2 Řádem studoven NLK.

1.     Úvodní ustanovení

 1. Zdravotnické muzeum (dále jen ZM) je oddělením Národní lékařské knihovny (dále NLK). Spravuje (1) knihovní fond, obsahující staré a vzácné tisky NLK, vedle dalších knih, využívaných v práci muzea; (2) fond diplomů; (3) fond trojrozměrných předmětů, včetně sbírky mincí a medailí a sbírky výtvarného umění; (4) archivní fond.
 2. Zdravotnické muzeum není volně otevřené veřejnosti. Přístup badatelů k jeho sbírkám je zajištěn v pracovní dny po předchozí dohodě s pracovníky ZM.
 3. Zachování, zabezpečení a ochrana fondů je nejen základní funkcí muzea, ale i základní podmínkou jejich zpřístupnění badatelské veřejnosti.
 4. Zpřístupnění fondů ZM badatelské veřejnosti se řídí zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákonem 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, resp. zákonem č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (vždy v platném znění) a Knihovním řádem NLK, vždy tam, kde tomu charakter fondů odpovídá, a tímto Badatelským řádem.
 5. Badatelé jsou registrovaní uživatelé NLK, popřípadě, podle rozhodnutí pracovníků muzea, další zájemci starší 18 let, kteří využívají sbírek ZM zejména k odbornému studiu, a to nahlížením, pořizováním výpisů a opisů, popřípadě kopií (u knižního fondu a dalších dvourozměrných sbírek) a prohlídkou, pořizováním nákresů, popřípadě fotografií (u fondu trojrozměrných předmětů).

2.     Studium muzejních sbírek

 1. Sbírkové předměty, včetně knižních fondů, jsou badatelům zpřístupňovány, jen pokud to umožňuje jejich charakter a stav.
 2. Badatel je povinen předem si dohodnout čas a účel návštěvy s pracovníky ZM. Neohlášenou návštěvu může pracovník muzea odmítnout.
 3. Pracovníci muzea jsou oprávněni požadovat identifikaci badatele občanským průkazem.
 4. Badatelům jsou veškeré muzejní fondy k dispozici výhradně prezenčně v prostorách ZM. Badatel nesmí sbírkové předměty vynášet mimo jeho prostory. Zápůjčky fondů k výstavním účelům či výjimečně k účelům badatelským se řídí zvláštními ustanoveními (níže) a podléhají schválení vedoucího ZM.
 5. Před počátkem studia je badatel povinen vyplnit do badatelského listu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště nebo vysílající organizace, téma či účel bádání. Po ukončení studia doplní badatel či pracovník ZM předměty, které mu byly ke studiu zapůjčeny.
 6. Po ukončení studia je badatel odpovědný za vrácení starých nebo vzácných tisků ve stavu a rozsahu, v jakém mu byly předloženy.
 7. Do depozitářů ZM je badatelům vstup zakázán. Výjimku může v odůvodněných případech povolit vedoucí ZM nebo správce sbírek.
 8. Badatel nemá právo si předmět rezervovat ke studiu. Jeden předmět může studovat i více badatelů zároveň. Výstavní činnost ZM a zpracování sbírek jeho pracovníky mají zásadně přednost před zájemci z řad badatelů.
 9. Při studiu se badatelé řídí pokyny pracovníků ZM.

3.     Zpřístupnění starých a vzácných tisků

 1. Staré tisky jsou publikace vydané v letech 1501 až 1800 včetně. Za vzácné tisky jsou označeny veškeré publikace vedené ve fondu starých tisků (signatura T), Fritzovy knihovny (signatura F) a sbírky disertací (signatura D) bez ohledu na datum vydání. Diplomy ve sbírce diplomů ZM podléhají zvláštnímu režimu.
 2. Při nahlížení je badatel povinen knihy co nejvíce šetřit a využít při studiu pomůcky, které mu předloží pracovník ZM. Je zakázáno využívat dokumenty jako psací podložky, jakkoli do nich zasahovat (podtrhávat, škrtat, vpisovat) nebo je ušpinit.
 3. Badatel si může pořizovat opisy a výpisy z textů a poznámky k nim, ručně nebo do vlastního přenosného počítače.
 4. Jsou-li k dokumentům pořízeny digitální kopie nebo studijní reprodukce, lze do originálů nahlížet jen ve výjimečných a odůvodněných případech. Digitální kopie jsou badatelům zpřístupněny ve studovnách NLK nebo, ve výjimečných případech, v prostorách ZM.
 5. Kopírovat ze starých a vzácných tisků xerograficky, s ohledem na možné poškození dokumentu nebo jeho vazby, všeobecně možné není. V nutných případech a tam, kde to stav dokumentu dovoluje, je možné zajistit digitalizaci jednotlivých stran na náklady badatele, v prostorách ZM nebo prostřednictvím NLK.
 6. Bez použití blesku, bezkontaktně a po schválení pracovníkem ZM badatel může vytvářet digitální fotografie jednotlivých stran, stejně jako je tomu u trojrozměrných sbírkových předmětů. Badatel je v tom případě povinen dodat muzeu digitální kopii fotografie.

4.     Zpřístupnění trojrozměrných předmětů badatelům

 1. Badatelé mohou studovat pouze předměty, jejichž stav a charakter to dovoluje.
 2. Při studiu je badatel povinen zacházet se sbírkovými předměty šetrně a s ohledem na jejich stav.
 3. Na základě výslovného povolení pracovníků ZM mohou badatelé sbírkové předměty fotografovat. Badatel je v tom případě povinen dodat muzeu digitální kopii fotografie. Pořizování větších souborů fotografií sbírkových předmětů pro soukromé účely se vylučuje.

5.     Zpřístupnění archivních materiálů ve sbírkách ZM badatelům

 1. Archivní materiály ZM jsou v převážné většině dosud nezpracované. Zpřístupnění těchto materiálů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. (archivní zákon) v platném znění a dále rozhodnutím vedoucího muzea nebo správce sbírek.

6.     Zápůjčky předmětů

 1. Pro výstavní účely a výjimečně i pro účely badatelské a jiné (publikační, filmové apod.) je možné muzejní předměty (ve zcela výjimečných případech i tisky) zapůjčit mimo prostory muzea.
 2. Mezi vypůjčovatelem a ZM bude v tom případě podepsána smlouva o výpůjčce, která obsahuje (1) jméno vypůjčovatele; (2) účel výpůjčky; (3) termín vrácení; (4) identifikaci zapůjčených předmětů.
 3. Zapůjčené předměty zůstávají ve vlastnictví ZM a smí jich být použito jen ke smluvenému účelu.
 4. Vypůjčovatel ručí za veškerou škodu, zkázu nebo ztrátu vypůjčených exponátů od okamžiku jejich skutečného převzetí až do jejich vrácení půjčovateli, a to ať vznikly jakýmkoli způsobem. Náhrada škody v případě poškození se řídí obecně právními předpisy.
 5. Přepravu předmětů na místo určení a zpět na místo vrácení obstará vypůjčovatel na svůj náklad a nebezpečí.

7.     Publikace

 1. Publikuje-li badatel výsledky výzkumu, při nichž využil fondy ZM, je povinen uvést tuto skutečnost a identifikovat využité sbírkové předměty. Badatel je rovněž povinen předat muzeu jednu kopii publikace. Toto se týká především, ale ne výlučně, publikování fotografií sbírkových předmětů ZM.

8.     Závěrečná ustanovení

 1. Využíváním sbírkových předmětů a dokumentů nesmějí být ohroženy platné zákony nebo právem chráněné zájmy osob.
 2. Poruší-li badatel některou ze základních povinností daných mu ze zákona nebo badatelským řádem, může mu být další studium muzejních fondů odepřeno.
 3. Celkový rozsah služeb je závislý na technických možnostech muzea a může být omezen rozhodnutím ředitele NLK nebo vedoucího muzea.
 4. Tento badatelský řád je součástí Knihovního řádu NLK

NLK překládá americký tezaurus Medical Subject Headings. Pro jeho další využití (komerční i nekomerční) je nutné mít uzavřenou s NLK licenční smlouvu. NLK poskytuje překlad tezauru v elektronické verzi ve formátu XML 1x ročně.

Ceník

Užití Roční předplatné
Nekomerční využití 1 000 CZK
Komerční využití 10 000 CZK
Výzkumné a výukové účely zdarma
Knihovny v systému Medvik zdarma

Neregistrovaný uživatel Jednodenní vstupenka Prezenční průkaz / Občan ČR nebo cizinec bez trvalého pobytu
v ČR
Uživatelský průkaz/
Občan ČR, země schengenského prostoru nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR
Právnická osoba
 Registrační poplatek (Kč) 0 30 50 100 300
Výpůjční služby
Výpůjční služby prezenční
Výpůjční služby absenční
Výpůjčky (maximálně ks) 20 20 20 40
Výpůjční lhůta knih prezenčně prezenčně 31 dní 31 dní
Výpůjční lhůta vázaných periodik prezenčně prezenčně 14 dní 14 dní
Výpůjční lhůta nevázaných periodik prezenčně prezenčně 1 den 1 den
Výpůjčky starých a vzácných tisků prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně
CD-ROM, DVD prezenčně prezenčně 31 dní / audiovizuální díla pouze prezenčně 31 dní / audiovizuální díla pouze prezenčně
Poplatky za opožděné vrácení výpůjčky (Kč) 2
dokument/den + poplatek za zaslání upomínky
2 dokument/den + poplatek
za zaslání upomínky
výpůjčka MVS (Kč) 40 + poplatky účtované dodávající knihovnou 40 + poplatky účtované dodávající knihovnou
kopie MVS (Kč) 5 + poplatky účtované dodávající knihovnou 5 + poplatky účtované dodávající knihovnou
výpůjčka MMVS (Kč) 400 400
kopie MMVS (1 článek do 50 stran) (Kč) 200 + poštovné 200 + poštovné
kopie MMVS (1 článek nad 50 stran) (Kč) 400 + poštovné 400 + poštovné
Výpůjční lhůta MVS/MMVS prezenčně – Podle pokynů zasílající knihovny Podle pokynů zasílající knihovny Podle pokynů zasílající knihovny
Portál Medvik a elektronické informační zdroje
Vyhledávání v portálu Medvik a volných zdrojích
Přístup k EIZ v NLK
Vzdálený přístup k EIZ NLK
Služby v budovách NLK
Přístup na internet a k PC v knihovně
Připojení wi-fi
Samoobslužný tisk, kopírování
Placené služby
Objednávka kopie
Rešeršní služby / pouze bibliografické záznamy
Další služby      
Referenční služby
Uživatelské konto

Knihovní řád NLK ke stažení