Knihovní řád a ceník

PDF Knihovní řád NLK

(platný od 25. května 2018 s aktualizací k 1. 2. 2024)

Ceník služeb NLK

(s aktualizací k 1. 9. 2023)

NLK přijímá platby těmito způsoby: v hotovosti, fakturou, pro službu MMVS formou IFLA Vouchers nebo Coupon-Réponse International (CRI).

Při objednávkách služeb za úhradu je NLK oprávněna požadovat zaplacení zálohy nebo celé částky před zahájením prací. Instituce mající trvalý zájem o služby NLK mohou k jejich objednávání využít celoroční objednávku konkrétních služeb.

Při poštovním styku (včetně poštovného za zaslání faktury nebo složenky) je k ceně připočítáváno poštovné podle platného ceníku České pošty.

ID Položka Cena v Kč Poznámka
UŽIVATELSKÉ PRŮKAZY
301 Uživatelský průkaz fyzické osoby 150,-
302 Uživatelský průkaz fyzické osoby – snížený poplatek 100,- Studující SŠ, VŠ prezenčního i kombinovaného studia do 26 let, starobní důchodci, invalidní důchodci – nutno předložit doklad.
303 Uživatelský průkaz – právnické osoby 500,-
304 Prezenční uživatelský průkaz – fyzické osoby 100,-
306 Manipulační poplatek za vystavení duplikátu uživatelského průkazu 50,-
310 Jednodenní vstupenka 50,-
REZERVACE DOKUMENTU
151 Manipulační poplatek za odeslání oznámení o vyřízení rezervace dokumentu poštou

20,-

Platba při vyzvednutí dokumentu.
POPLATKY Z PRODLENÍ
101 Základní poplatek z prodlení při vracení výpůjček za 1 den a 1 knihovní jednotku – platí pouze pro výpůjčky prostřednictvím automatizovaného výpůjčního protokolu 2,- + manipulační poplatek za upomínku
610 Poplatek z prodlení při vracení výpůjček získaných v mezinárodní meziknihovní službě za 1 den a 1 knihovní jednotku

50,-

MANIPULAČNÍ POPLATKY – VYMÁHÁNÍ NEVRÁCENÝCH VÝPŮJČEK (ceny upomínek se sčítají)
102 Zaslání – 1. upomínka 10,-
103 2. upomínka 20,-
104 3. upomínka 30,-
105 4. předsoudní upomínka 100,-
106 5. upomínka 170,- Zasílá právník
107 Poplatek za nevyzvednutý dokument ze vzdálených skladů 10,-
Poplatek za vymáhání vrácení soudem 300,-
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY – TISKY A XEROKOPIE
201 1 strana formátu A4 – černobíle 2,- + příp. poštovné
216 Oboustranně A4 – černobíle 4,- + příp. poštovné
202 1 strana formátu A4 – barevně 5,- + příp. poštovné
202 Oboustranně A4 – barevně 10,- + příp. poštovné
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY – v rámci ČR
501 Výpůjčka knihy z knihovny v ČR (manipulační poplatek za jeden dokument) 70,-
503 Kopie z knihoven v ČR (manipulační poplatek, platba při podávání žádanky) 5,- + další poplatky, účtované dodávající knihovnou
504 Výpůjčka knihy z fondu NLK pro knihovny v ČR (manipulační poplatek za jeden dokument) 70,-
MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
601 Realizovaná výpůjčka knihy ze zahraniční knihovny 400,-
605 Kopie 1 článku do 20 stran realizovaná v zahraničí 200,- + příp. poštovné
606 Kopie 1 článku nad 20 stran realizovaná v zahraničí 220,- + příp. poštovné
ZASÍLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Z FONDU KNIHOVEN V ČR
602 Zaslání 1 knihy zahraniční knihovně (včetně SR) z fondu českých knihoven 1 IFLA Voucher nebo 7 CRI nebo 300 Kč + poštovné
603 Zaslání 1 kopie článku zahraniční knihovně (mimo SR) z fondu českých knihoven 1-15 stran 1 IFLA Voucher nebo 7 CRI nebo 300 Kč + poštovné
604 Zaslání 1 kopie článku zahraniční knihovně (mimo SR) z fondu českých knihoven nad 15 stran 1,5 IFLA Voucher nebo 10 CRI nebo 450 Kč + poštovné
REŠERŠNÍ SLUŽBY
401 Tiskový výstup se zprac. rešeršním požadavkem – 1 str. A4 2,-
402 CD-R 10,-
404 Základní sazba za rešerši 150,- z 1 databáze
405 Vícezdrojová rešerše 300,- z více databází
406 Průběžná rešerše (1 profil) 400,- zpracování 4x ročně
407 Citovanost 1 autora 300,-
409 Nastavení alertu v zahraniční dtb. 150,-
410 Tvorba citací 10,- / záznam
NÁHRADY PŘI ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ VYPŮJČENÉHO DOKUMENTU
Vazba jedné knihovní jednotky 400,-
Knihovnické zpracování jedné knihovní jednotky 200,-
Nevratné zničení nebo rozsáhlé poškození dokumentu Náhrada adekvátním dokumentem nebo aktuální cena dokumentu
810 Mírné poškození dokumentu

300,-

* Vysvětlivky k tabulce: KŘ – Knihovní řád NLK; VŘ – Výpůjční řád NLK; PVT – Pravidla pro využívání výpočetní techniky NLK