Metodika hodnocení kvality zdrojů

Metodika posuzování kvality získávaných dokumentů pro portál MedLike byla vytvořena s přihlédnutím k publikovaným zahraničním zkušenostem (rešerše provedená v bázích Medline, Embase, LISA, LISTA, LISS) a na základě odborných zkušeností z praxe. Pracovní skupina NLK navrhla vlastní soubor posuzovaných kritérií „Rádce pro hodnocení kvality informačních zdrojů“. Jedná se o doporučení osmi zásadních kritérií, které Vám mohou pomoci vybírat (nebo vytvářet) kvalitní a důvěryhodné informační zdroje.

V některých situacích není bohužel možné zjistit všechny potřebné údaje, přesto se však může jednat o zdroje informačně hodnotné. Z toho důvodu do výběru zařazujeme i dokumenty, které nelze posoudit dle všech kritérií. Vždy se však snažíme o jejich maximální průnik.

Autorství

Ověřujeme, zda je autor odborník v daném oboru, např. podle jeho působení ve zdravotnickém zařízení či podle databáze autorit Národní lékařské knihovny, a také zda dokumenty prošly recenzním posouzením jinými odborníky.


Vlastnictví

Posuzujeme, zda je uveden vlastník nebo vydavatel stránek, zda se jedná o instituci státní správy, vzdělávací organizaci nebo odbornou společnost, což je jednou ze záruk důvěryhodnosti.


Aktuálnost

Sledujeme, zda je uvedeno datum vytvoření a aktualizace. Všímáme si, zda lze nalézt odkazy na původní zdroje, zda jsou v odkazech i odborné zdroje a zda jsou odkázané informace stále platné.


Ochrana osobních údajů

Vyžaduje-li stránka registraci, zkoumáme, zda poskytuje informace o způsobech nakládání s osobními údaji.


Komplementarita informací

Snažíme se zjistit, za jakým účelem byla stránka založena, zda z obsahu vyplývá, komu je určena (vztah zdravotník – pacient).


Transparentnost

Všímáme si, jak je stránka financována nebo sponzorována, zda jsou reklamní sdělení jasně oddělena od vlastního obsahu a zda není poskytování informací spojeno s prodejem zboží.


Uživatelská přívětivost

Posuzujeme, zda je navigace na stránce snadná, zda jsou informace psány srozumitelně a bez chyb.


Ověřitelnost zdrojů

Kontrolujeme, zda původce informace uvádí zdroje, ze kterých je čerpáno, zda jsou uvedeny přímé citace při přebírání informace.

Ikona Napište nám