Zdravotní gramotnost a knihovny

Role knihoven a zdravotní gramotnost

Národní lékařská knihovna a další knihovny v ČR mohou přispět k posilování zdravotní gramotnosti občanů. Jedna z cest rozvoje zdravotní gramotnosti občanů je zapojení sítě veřejných knihoven.

V knihovnách dochází ke změnám tradičního charakteru uživatele a také ke změně druhů, forem a charakteru služeb knihoven. V posledních letech se knihovny proměnily z pouhých půjčoven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra. K rozvoji vzdělávacích funkcí dochází v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na celostátní, regionální a lokální úrovni.

Aktivity NLK

Spolupracujeme s Ústavem pro  zdravotní gramotnost jehož hlavním předmětem činnosti je podpora zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel České republiky.

Rozšiřujeme nabídku vzdělávacích seminářů a výukových materiálů o tématiku zdravotní gramotnosti. Zaměřujeme se zejména na šíření informací o dostupnosti a možnostech vyhledávání kvalitních informačních zdrojů o zdraví a nemoci pro občana a tvorbou materiálů s tématy podporující informačně-zdravotní gramotnost.


MedLike

Webový portál na podporu zdravotní gramotnosti vytvářený Národní lékařskou knihovnou pro potřeby široké veřejnosti: www.medlike.cz.


NLK zpřístupnila na portále MZK E-learningový kurz Medicínské informace pro knihovníky 2021. Kurz proběhl v listopadu s účastí 40 knihovníků a ukončilo jej 29.


Příspěvek ve sborníku a přednáška na 33. semináři MEDSOFT 2021:

Bohutínská Klára a Eva Lesenková. Zdravotní gramotnost 2021. Jak můžeme lépe získat informace o zdraví. Zkušenosti z kurzuIn.: Medsoft….2021. S.119 – 132. ISBN 978-80-906752-5-4. Dostupné: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2021/Medsoft_2021_Lesenkova.pdf


Příspěvek ÚZIS na 33. semináři MEDSOFT 2021:

Bakešová, Martina, Vojtěch Bulhart, Miloš Hejný a Martin Komenda. Národní zdravotnický informační portál: Zhodnocení pilotního provozu. In: Medsoft…2021, s.35 – 39. ISBN 978-80-906752-5-4. Dostupné: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2021/Medsoft_2021_Komenda.pdf


Účast na virtuální konferenci o kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnictví QQML 2020 s přednáškou:

BOUZKOVÁ, Helena, Eva LESENKOVÁ, Lenka MAIXNEROVA a Filip KŘÍŽ. The Involvement of the National Medical Library in Increasing Health Literacy in Collaboration with the Network of Public Libraries in the Czech Republic. In: Book of abstracts – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. [Athens] : ISAST: International Society for the Advancement Science and Technology, [2010]-. 2020, s. 48-49 [online]. 2020, 48 – 49 [cit. 2021-01-27]. Dostupné z: http://qqml.org/wp-content/uploads/2017/09/Book-of-Abstracts-26-5-2020-.pdf


Příspěvek Health literacy in the Czech population and challenges for the Health Literacy Alliance (Zdeněk Kučera, Helena Bouzková), který byl prezentován na konferenci 3rd V4 Conference on Public HealthPrague 2017, která se konala 19-20. října 2017.


Příspěvek H. Bouzkové v krátkém bloku Alinace pro zdravotní gramotnost, který byl součástí kolokvia Zdravotní gramotnost a zdravotní politika konajícího se 4. října 2017.Poster s názvem The Role of National Medical Library in the Support of Health Information Literacy in Lifelong Learning of Librarians in the Czech Republic (Helena Bouzková, Eva S. Lesenková), který byl odprezentován na konferenci The Fourth European Conference on Information Literacy (ECIL) 2017.


Přednáška na téma Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů ( Helena Bouzková, Eva Lesenková), která se uskutečnila dne 25. 1. 2017 se v rámci 1. národní konference o zdravotní gramotnosti.5.10.2017 NLK uspořádala seminář s názvem Zdraví v knihovně – kvalitní informace o zdraví a nemociPříspěvek ve sborníku a přednáška na téma MedLike – spolehlivé informace o zdraví a nemoci pro občana v Národní lékařské knihovně (Eva Lesenková, Helena Bouzková, Adéla Jarolímková, Filip Kříž, Klára Mašková, Lenka Maixnerová), které byly prezentovány na semináři MEDSOFT 2017.Poster s názvem Support of Health Information Literacy for Public Libraries in the Czech Republic (Helena Bouzková, Eva S. Lesenková, Adéla Jarolimková), který byl odprezentován na konferenci The Fourth European Conference on Information Literacy (ECIL) 2016.Příspěvek ve sborníku a přednáška na téma Podpora zdravotní gramotnosti občana – ověřené zdroje informací o zdraví a nemoci v NLK (Helena Bouzková, Eva S. Lesenková), které byly prezentovány na semináři MEDSOFT 2016.